Hotărârea nr. 14/2006

HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea prelungirii inchirierii imobilului cu destinatie de gradinita situat in Sibiu, str. Reconstructiei nr.21 ap.1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA XR. 14 privind aprobarea prelungirii închirierii imobilului cu destinație de grădiniță situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr.21 ap.l

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr. 2150/2006 prin care Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat Sibiu propune aprobarea prelungirii închirierii imobilului cu destinație de grădiniță situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 21, ap. 1

Având în vedere HCL nr. 24/2004 privind aprobarea închirierii imobilului cu destinație de grădiniță situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr.21 ap.l

Văzând avizul Comisiei de studii,prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 1411 Cod Civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă prelungirea închirierii imobilului cu destinație de grădiniță, situat în Sibiu, Str. Reconstrucției nr. 21 ap.l, pentru perioada 01.01.2006 - 31.12.2006 și încheierea actului adițional nr.2 la contractul de închiriere nr. 26/11.03.2004 dintre Protopopiatul Bisericii Române Unite cu Roma greco - catolică și Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat Sibiu, cuantumul chiriei lunare urmând a fi în sumă de 1.200 RON, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie

Contrasemneaz Secretar Iordan Nicolat

Județul Sibiu

Anexa nr.l ia HCL nr. 14/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ACT ADIȚIONAL NR. 2

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 26/11.03.2004 încheiat azi........................

Prezentul act adițional prelungește durata contractului inițial care va avea următorul conținut:

PĂRȚILE :

BISERICA ROMANĂ UNITĂ CU ROMA GRECO - CATOLICĂ, PROTOPOPIATUL SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Șelarilor nr. 19 reprezentată prin Pr. Protopop Popa Nicolae și contabil Nechita Teodora în calitate de PROPRIETAR pe de o parte,

Și

- MUNICIPIUL SIBIU prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat reprezentat prin Primarul Klaus Werner lohannis cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1 -3, cod fiscal 14392273, cont nr. 500414392273 deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu în calitate de CHIRIAȘ pe de altă parte,

In baza HCL nr...................................se încheie prezentul act adițional

CAP. IV art. 4 se modifică și completează astfel :

4.2. Termenul de închiriere se prelungește cu un an de zile începând din 01.01.2006 până în 31.12.2006.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în..................................


Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


//

Contrasemnează

Secretar //

Iordan Nicola