Hotărârea nr. 139/2006

HOTARAREA NR. 139 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 139

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006.

Analizând raportul nr. 78904/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 4 mii lei, pentru Școala nr. 17 „Radu Selejan”, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 10 mii lei, pentru Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, conform anexelor nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 1 mii lei, pentru Grădinița nr. 17 , conform anexelor nr. 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4, Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 12,16 mii lei pentru Serviciul Public Grădina Zoologică, conform anexelor nr.7, 8 , 9 și 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului din subvenții de la bugetul local cu suma de 497,5 mii lei pentru Serviciul public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 11. 12 și 13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la capitolul 70.02.50 și majorarea la capitolul 61.02.03, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul municipiului Sibiu și directorii instituțiilor menționate . vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr.1.

IaHCL Nr.439


SITUAȚIA VENITURILOR

ȘCOALA CU CLS l-VIII NR.17 "RADU SELEJAN" SIBIU

65.15______________________________________________________ (mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An 2006 aprobat

Prev.

Trim. II aprobat

Rectific are

Prev.

Trim. II rectificat

Prev. an rectificat 2006

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)

0015

r 1

8.43

1.90

4.00

5.90

12.43

I. VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r 2

8.43

1.90

4.00

5.90

12.43

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)

r3

8.43

1.90

4.00

5.90

12.43

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r4

8.43

1.90

4.00

5.90

12.43

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)

3015

r 5

8.43

1.90

4.00

5.90

12.43

Venituri din concesiuni si inchirieri

301505

r6

4.20

0.90

4.00

4.90

8.20

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r7

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301550

r 8

4.23

1.00

1.00

4.23

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 10+20+22+24)

r9

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.11 la rd. 19)

3315

r 10

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

0.00

0 00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0.00

0.00

0 00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331517

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.21)

3415

r20

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

0.00

0.00

0 00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r 22

0.00

0 00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r23

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.25)

3615

r 24

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

361550

r25

0.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27)

r26

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r27

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r28

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.30)

r29

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (rd.31)

4315

r 30

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r 32

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0015

r 33

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209)

r34

8.43

1.90

4.00

5.90

12.43

Invatamant secundar inferior

65150401

r79

8.43

1.90

4.00

5.90

12.43

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant profesional

65150403

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant postliceal

651505

r 82

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.84)

651507

r 83

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant special

65150704

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.86+87)

651511

r 85

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r 86

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

6515113C

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

r 89

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.102)

6615

r 90

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 212

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r213

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r214

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r215

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r216

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r217

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 218

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 219

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871550

r221

0.00

0.00

0.00

0.00

r 222

0.00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9615

r 223

0.00

0.00

0.00

0 00

EXCEDENT

9815

r 224

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE.

. ■                      C |


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


n

Anexa Nr.

La HCL Nr.436


Rectificare bugetara

ȘCOALA CU CLS. I-VIII NR.17 " RADU SELEJAN " SIBIU

capitol:65.15 - SECUNDAR INFERIOR 4- TOTAL_________________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. II aprobat

rectificare trim. II

trim. II rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

8.43

1.90

4.00

5.90

12.43

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.19

0.99

0.99

3.19

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

2.90

0.90

0.90

2.90

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

~6]

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0 00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

2.90

0.90

0.90

2.90

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0 00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

____22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.29

0.09

0.09

0.29

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0.00

0.00

0 00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.09

0.03

0.03

0.09

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.20

0.06

0.06

0.20

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.24

0.91

4.00

4.91

9.24

35

Bunuri si servicii

2001

1.08

0 23

1.00

1.23

2.08

36

Furnituri de birou

200101

0.14

0.03

0.03

0.14

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.20

0.04

0.04

0.20

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.16

0.02

0.02

0.16

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.09

0.02

0.02

0.09

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0 00

0 00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.11

0.03

0.03

0.11

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.30

0.06

0.06

0.30

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

0.08

0.03

1.00

1.03

1.08

46

Reparații curente

2002

0.85

0.13

3.00

3.13

3.85

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2.21

0.34

0.34

2.21

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0 00

58

Alte obiecte de inventar

200530

2.21

0.34

0.34

2.21

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari. transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0 00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.70

0.14

0.14

0 70

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0 00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0 00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si s

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0 00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0 00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

o.oo'

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor st;

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0.40

0 07

0.07

0.40

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0 00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0 00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.40

0.07

0.07

0.40

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0 00

0.00

120

A. Transferuri interne._____________________________________

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0 00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de st

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0 00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0 00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0 00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0 00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE, (jUCC( CLlCC L ■


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

IORDAN NICOLA •,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP.SIBIU

COLEGIUL NATIONAL GH.LAZAR SIBIU


ANEXA nr 3

LA HCL nr 453


SITUAȚIA VENITURILOR

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An aprobat

Prev.

Trim.l I aprobat

Rectificare

Trim.ll

Prev.

Trim.l I rectificat

Prev. an rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)

0015

r 1

155 00

53.00

10.00

63.00

165.00

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r2

155 00

53.00

10.00

63.00

165.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)

r3

155.00

53.00

10.00

63.00

165.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r4

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)

3015

r 5

60.00

25.00

25.00

60.00

Venituri din concesiuni si închirieri

301505

r6

60.00

25.00

25.00

60.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r7

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301550

r8

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 10+20+22+24)

r9

95.00

28.00

28.00

95.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.11 la rd. 19)

3315

r 10

45.00

13.00

13.00

45 00

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

35.00

10.00

10.00

35.00

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

o ool

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331517

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

10.00

3.00

3.00

10.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.21)

3415

r 20

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r22

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r 23

0 00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.25)

3615

r 24

50.00

15.00

10.00

25.00

60.00

Alte venituri

361550

r 25

50.00

15.00

10.00

25.00

60.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27)

r26

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r27

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r 28

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.30)

r29

0.00

0.00

0.00

0 00

Subvenții de la alte administrații (rd.31)

4315

r 30

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r32

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r33

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209)

r 34

155.00

53.00

10.00

63.00

165.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91 + 107+133+149+166+181 + 196+210)

01

r 35

155.00

53.00

10.00

63.00

165.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51 +65+92+108+134+150+167+182+197+211)

10

r 36

25.70

9.30

9.30

25.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151 + 168+183+198+212)

20

r37

129.30

43.70

10.00

53.70

139.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)________________

71

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171 + 186+201 +215)

7101

r40

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r42

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale________________________________________________________

710103

r43

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r44

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)_________________________________________

90

r 45

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.224)

92

r46

0.00

0.00

0.00

0.00

r47

0.00

0.00

0.00

0.00

r48

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.61)

5415

r 49

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)

01

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r52

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r 53

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)__________________________________________________

71

r 54

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r55

0.00

0.00

0.00

0,00

Construcții

710101

r 56

o.oo'

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r60

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

0.00

0.00

0.00

0,00

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88)

6515

r 63

155.00

53.00

10.00

63.00

165.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r 64

155.00

53.00

10.00

63.00

165.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r65

25.70

9.30

9.30

25.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r66

129.30

43.70

10.00

53.70

139.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)

70

r 67

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)

71

r 68

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.70 la 73)

7101

r69

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r70

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale__________________________________________________________

710103

r72

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r73

0.00

o.oo1

0.00

0.00

Din total capitol:

r74

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar si primar (rd.76+77)

651503

r75

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar

65150301

r76

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant primar

65150302

r77

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar (rd.79 la rd.81)

651504

r 78

155.00

53.00

10.00

63.00

165.00

Invatamant secundar inferior

65150401

r 79

o.oo1

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar superior__________________________________________________________

65150402

r 80

155.00

53.00

10.00

63.00

165.00

Invatamant profesional___________________________________________________________________

65150403

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant postliceal____________________________________________________________________________________

651505

r 82

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.84)_____________________________________________________________________

651507

r 83

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant special___________________________________________________________________________________

65150704

r 84

0.00

0.00

0.00

0 00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.86+87)

651511

r 85

0 00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi_____________________________________________________________________________

65151103

r 86

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare_________________________________________________________________________________________________

65151130

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0 00

0.00

0.00

0.00

r 89

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.102)

6615

r 90

0 00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)_________________________________________________________

01

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL_________________________________________________

10

r 92

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)___________________________________________________________

70

r 94

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)_______________________________________

71

r 95

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 97 la 100)

7101

r 96

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții_________________________________________________________________________________________________

710101

r 97

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 98

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale__________________________________________________________

710103

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)__________________________________________________________________

710130

r 100

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd. 103+104)_____________________________________________________________

661550

r 102

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese_____________________________________________________________________________________

66155003

r 103

0.00

o.ool

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare_____________________________________________________________________________________

66155050

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

r 105

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130)

6715

r 106

0.00

o.oo'

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109)

01

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0.00

o.oo'

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111)

70

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112)

71

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.113+..+116)

7101

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 113

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 117

0.00

0.00

0.00

0,00

Servicii culturale (rd.119 la 127)

671503

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67150303

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

0.00

0.00

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67150306

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00


Cămine culturale

67150307

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

67150309

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

67150310

r 125

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

67150311

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

67150330

r 127

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd.129)

671505

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

67150501

r 129

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

671550

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd. 144+145)

6815

r 132

0.00

0.00

0.00

000

CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135)

01

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

0.00

0.00

O.OOl

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 137)

70

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 138)

71

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 139 la 142)

7101

r 138

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0.00

0.00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

0 00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.146)

681505

r 145

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.160+162+163)

7015

r 148

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.150+151)

01

r 149

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 153)

70

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.154)

71

r 153

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.155 la 158)

7101

r 154

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd. 161)

701503

r 160

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

r 164

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd. 177)

8015

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)

01

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.17O)

70

r 169

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 171)

71

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.172 la 175)

7101

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 176

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.178)

801501

r 177

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80150130

r 178

0.00

0.00

0.00

0.00

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.193)

8315

r180

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)

01

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 182

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.185)

70

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.186)

71

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.187 la 190)

7101

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale^

710130

r 190

0.00

0.00

0 00

0.00

Din total capitol:

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura (rd. 193)

831503

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83150330

r 193

0.00

0.00

0 00

0.00

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.207)

8415

r 195

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 196

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)

70

r 199

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)

71

r200

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.202 la 205)

7101

r 201

0.00

0.00

0.00

0 00

Construcții______________________________________

710101

r202

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 203

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 204

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r205

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:__________________________________________________________________________________________

r206

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r207

0.00

0.00

0.00

0.00

r208

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.221)

8715

r209

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)

01

r 210

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL___________________________________________________

10

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII_______________________________________________________________

20

r 212

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r 213

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r 214

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.216 la 219)___________________

7101

r 215

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 216

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 217

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 218

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale) ___________________________________________________________________

710130

r 219

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:__________

r 220

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871550

r 221

0.00

0.00

0.00

0.00

r 222

0.00

0.00

0.00

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9615

r223

0.00

0.00

0.00

0.00

[EXCEDENT

9815

r 224

0 00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE


SECRETAR .

ANTET: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP.SIBIU

ANEXA n.c _ LA HCL 'r


COLEGIUL NATIONAL GH.LAZAR SIBIU

Rectificare bugetara

capitol:__6515 INVATAMINT AUTOFINANTAT_________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. II aprobat

rectificare trim. II

trim.II rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

155.00

53.00

10.00

63.00

165.00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

25.70

8.20

8.20

25.70

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

25.00

9.00

9.00

25.00

4

Salarii de baza

100101

7.00

3.00

3.00

7.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

3.00

1.00

1.00

3.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

_____18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

15.00

5.00

5.00

15.00

211

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa_______________________ ___________________

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

000

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.70

0.30

0.30

0.70

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.21

0.09|

0.09

0.21

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.49

0.21

0.21

0.49

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

129.30

43.70

43.70

129.30

____35

Blini.irj și servirii______________________________

2001

65 00

17 nn

3b

burnitun de birou

200101

2.00

1.00

1.00

2.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

3.00

1.00

1.00

3.00

38

încălzit, Iluminat si forta motrica

200103

4.00

0.00

0.00

4.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

4.00

1.00

1.00

4.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

5.00

3.00

3.00

5.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

3.00

0.00

0.00

3.00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

40.00

10.00

10.00

40.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

4.00

1.00

1.00

4.00

46

Reparații curente

2002

28.30

9.20

9.20

28.30

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

1.00

0.50

0.50

1.00

51

Medicamente

200401

1.00

0.50

0.50

1.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

15.00

7.00

7.00

15.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

15.00

7.00

7.00

15.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

6.00

1.50

1.50

6.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

6.00

1.50

1.50

6.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

10.00

7.00

7.00

10.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

2.001

0 50

0.50

2.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

O.OOl

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr. inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

o.oo'

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

2.00

1.00

1.00

2.00

81

Reclama si publicitate___________

203001

82

Protocol si reprezentare

203002

2.00

1 00

1.00

2.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0 00

0 00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0.00

0.00

0.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0 00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0 00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0 00

0.00

000

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0 00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local_______________________________

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor c

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pen

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

______ 19-7

-F0nH Rnm on do           Qn/'nlq

gaoi

o no

n nn

0 on

o no

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inteț

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0 00

0.00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0 00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0 00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

-

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE

SECRETAI


CONSILIUL LOCAL

AL MUNICILIULUI SIBIU


Anexa nr b la HCL nr 4 5^


SITUAȚIA VENITURILOR

LA GRĂDINIȚĂ 17

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An aprobat

Prev.

Trim. II aprobat

Rectificare

Prev.

Trim. II rectificat

Prev. an rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)

0015

r 1

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

I. VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r2

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)

r3

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r 4

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)

3015

r5

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri

301505

r6

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r7

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301550

r8

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.10+20+22+24)

r9

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd 11 la rd.19)

3315

r 10

150.00

30.00

30.00

150.00

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331513

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

150.00

30.00

30.00

150.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si |

331517

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.21j__

3415

r 20

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r21

0 00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r22

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r 23

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.25)

3615

r 24

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Alte venituri

361550

r25

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27)

r26

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r27

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r28

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.30)

r29

0.00

0.00

0.00

0 00

Subvenții de la alte administrații (rd.31)

4315

r 30

0.00

0.00

0.00

0 00

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r 32

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r 33

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+1 32+148+165+180+195+209)

r 34

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91 + 107 + 133+149+166+181 + 196+210)

01

r 35

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211

10

r 36

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151+168+183+198+212)

20

r 37

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)

71

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171 + 186+201+215)

7101

r40

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r42

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 43

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r44

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)

90

r45

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.224)

92

r46

0.00

0.00

0.00

0.00

r47

0.00

0.00

0.00

0.00

r48

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.61)

5415

r49

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)

01

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 52

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r 53

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)

71

r 54

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 56

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r60

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

0.00

0.00

0.00

0.00

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88)

6515

r63

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r 64

150.00

30.00

1.00

31 00

151.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r65

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 66

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)

70

r 67

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)

71

r68

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.70 la 73)

7101

r 69

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r70

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r71

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r72

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r73

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r74

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar si primar (rd.76+77)

651503

r75

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

Invatamant preșcolar

65150301

r 76

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

Invatamant primar

65150302

r 77

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar (rd.79 la rd.81)

651504

r78

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar inferior

65150401

r79

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant profesional

65150403

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant postliceal

651505

r 82

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.84)

651507

r 83

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant special

65150704

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd 86+87)

651511

r 85

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r 86

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

6515113C

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

r 89

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.102)

6615

r 90

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)

01

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 92

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r 94

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)

71

r 95

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd .97 la 100)

7101

r 96

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 97

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 98

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0.00

0.00

0.00!

0.00

Din total capitol:

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.103+104)

661550

r 102

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

66155003

r103

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66155050

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

r105

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd 118+128+130)

6715

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 108+109)

01

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111)

70

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 112)

71

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.113+..+116)

7101

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 113

0.00

0.00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 117

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd.119 la 127)

671503

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67150303

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

0.00

0.00

0.00

0 00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67150306

r 122

0.00

0.00

0.00

0 00

Cămine culturale

67150307

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

6715030S

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

6715031C

r 125

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

67150311

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

67150330

r127

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd.129)

671505

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

67150501

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

671550

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd. 144+145)

6815

r 132

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135)

01

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0.00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.137)

70

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.138)

71

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.139 la 142)

7101

r 138

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd. 146)

681505

r 145

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd 160+162+163)

7015

r 148

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.150+151)

01

r 149

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 153)

70

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.154)

71

r 153

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 155 la 158)

7101

r 154

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd.161)

701503

r 160

0.00

0.00

0 00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

0 00

0.00

0.00

0.00

r164

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd. 177)

8015

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 167+168)

01

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)

70

r 169

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 171)

71

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.172 la 175)

7101

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 176

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd. 178)

801501

r 177

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

8015013C

r 178

0.00

0.00

0.00

0.00

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.193)

8315

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)

01

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r182

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 185)

70

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.186)

71

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.187 la 190)

7101

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura (rd 193)

831503

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

8315033C

r 193

0.00

0.00

0.00

0.00

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.207)

8415

r 195

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 196

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)

70

r 199

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)

71

r 200

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 202 la 205)

7101

r 201

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 202

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r203

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 204

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r205

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r206

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r207

0.00

0.00

0.00

0.00

r208

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.221)

8715

r209

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)

01

r 210

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r212

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r213

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 215)

71

r214

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r215

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r216

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 217

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 218

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r219

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871550

r221

0.00

0.00

0.00

0.00

r 222

0.00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9615

r 223

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9815

r 224

0.00

0.00

0.00

0.00

/

PREȘEDINTE ,


SECRETAR,

CONSILIUL LOCAL

ALMUNIC. SIBIU


Anexa nr la HCL nr


Rectificare bugetara

LA GRĂDINIȚĂ 17

capitol:_______________________________________________________________________________________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. II aprobat

rectificare trim. II

trim. II rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0 00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0 00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariate in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.00

0.00

0.00

0.00

29l

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

o.ool

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150.00

30.00

1.00

31.00

151.00

35

Bunuri si servicii

2001

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Furnituri de birou

200101

0.00

0 00

0.00

0.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Reparații curente

2002

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Hrana

2003

150.00

30.00

30.00

150.00

48

Hrana pentru oameni

200301

150.00

30.00

30.00

150.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

0.00

1 00

1.00

1.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr. inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Reclama si oublicitate

203001

0.00

0.00

0.001

o.ool

82

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0.00

0.00

0 00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credit

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprum

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statuie

300304

0.00

0.00

0 00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PU

51

0.00

0.00

0 00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0 00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0 00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0 00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0 00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor

510114

0.00

0 00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pe

510115

0.00

0.00

0 00

_____0 00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea i

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0 00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0 00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0 00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0 00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0 00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de st

550112

0.00

0.00

0 00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0 00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0 00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

o.ool

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0 00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0 00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inte

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0 00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

------1----------

0.00

0.00

PREȘEDINTE


SECRETAR j

, .4

SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA SIBIU

ANEXA..LA HCL...............


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

influente

Plan rectif

an

Prev. Trim. I

I

Prev. Trim. I II

Influente

Plan rectif trim II

Prev. Trim.

III

Prev. trim

IV

TOTAL VENITURI (rd.2+35+43+46)

0010

r 1

1,400.00

12.16

1,412.16

362.01

453.03

12.16

465.19

314.03

270.93

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

0010

r2

0.00

12.16

12.16

0.00

0.00

12.16

12.16

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+10)

r3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd.9)

3010

r5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara

301003

r6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r 8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301050

r 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.11+25+2

r 10

0.00

12.16

12.16

0.00

0.00

12.16

12.16

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitf

3310

r 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe de metrologie

331001

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si servicii pt analize efectuate de labor

331004

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din pi

331008

r 15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r 16

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asis

331013

r 17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru inter

331014

r 18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute

331016

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calific

331017

r 20

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, m

331019

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Venituri din cercetare

331020

r 22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele

331021

r 23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte ac

331050

r 24

0.00

0.00

0 00

0 00

_______0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări per

3410

r 25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberar

341050

r 26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r 27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r 28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.30+31)

3610

r 29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r 30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

361050

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subventiil

3710

r 32

0.00

12.16

12.16

0.00

0.00

12.16

12.16

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

371001

r 33

0.00

12.16

12.16

0.00

0.00

12.16

12.16

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

371050

r 34

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd 36)

r 35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 I

3910

r 36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev. Trim. I

I

Prev. Trim.

II

Influente

Plan rectif trim II

Prev, Trim.

III

Prev. trim

IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ale inst

391001

r 37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerv

391002

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din privatizare

391004

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din valorificarea activelor bancare

391005

r 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri obținute in procesul de stingere a ci

391006

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

r 42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.44)

r 43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din rambursarea împrumuturilor act

4010

r 44

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Incasari din rambursarea altor împrumuturile

401050

r 45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r 46

1,400.00

362.01

453.03

314.03

270.93

Subvenții de la alte administrații (rd.48)

4310

r 47

1,400.00

362.01

453.03

314.03

270.93

Subvenții pentru instituții publice

431009

r 48

1,400.00

362.01

453.03

314.03

270.93

0010

r 49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0010

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.66+82+96+112+139+155+1

r 51

1,400.00

12.16

1,412.16

362.01

453.03

12.16

465.19

314.03

270.93

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+83+97+113

01

r 52

813.43

214.68

192.15

205.85

200.75

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.i

10

r 53

415.83

115.55

100.12

100.12

100.04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.69+85+

20

r 54

397.60

99.13

92.03

105.73

100.71

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70+86+100+

70

r 55

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71 +

71

r 56

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

Active fixe (rd.72+88+102+118+145+161 + 1

7101

r 57

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

Construcții

710101

r 58

149.57

12.16

161.73

0.00

25.00

12.16

37.16

54.39

70.18

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 59

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 60

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 61

400.00

110.33

235.88

53.79

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFIC

90

r 62

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Excedent (rd.273)

92

r 63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati publice si acțiuni externe (rd 79+8(

5110

r 66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 69+70)

01

r 67

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 68

o.ool

0.00

0.00

0.00

_______0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 72)

70

r 70

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.73)

71

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 74

7101

r 72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 73

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 74

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive si legislative (rd 69+70)

511001

r 78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati legislative

5110010

r 79

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Autoritati executive

5110010

r 80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.94)

5410

r 82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev. Trim. I

I

Prev. Trim.

II

Influente

Plan rectif trim II

Prev. Trim.

III

Prev. trim.

IV

CHELTUIELI CURENTE (rd.84+85)

01

r 83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.87)

70

r 86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.88)

71

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 89

7101

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a pe

541010

r 94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (rd 10f

6110

r 96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 98+99)

01

r 97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 101)

70

r 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.102

71

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 103+..+ 106)

7101

r 102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpoi

710102

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 105

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Din total capitol:

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica (rd 109)

611003

r 108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Politie

611OO30

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si s

611050

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Invatamant (rd.124+127+131 + 132+134+131

6510

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.114+115)

01

r 113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.117)

70

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.118

71

r 117

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 119+..+ 122)

7101

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd.125+126)

651003

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar

6510030

r 125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ primar

|651003C

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev. Trim. 1

1

Prev. Trim. 1

II

Influente

Plan rectif trim 11

Prev. Trim.

III

Prev. trim.

IV

învățământ secundar (rd.128 la rd.130)

651004

r 127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

651004C

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar superior

651004C

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant profesional

651004C

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ postliceal

651005

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.133)

651007

r 132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ special

6510070

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd. 135+13

651011

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Internate si cantine pentru elevi

651011C

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

6510113

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

651050

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.152+153)

6610

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141 + 142)

01

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 144)

70

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145

71

r 144

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.146+. +149)

7101

r 145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 148

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 149

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.152+‘

661050

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

6610500

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

6610505

r 153

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

r 154

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Cultura, recreere si religie (rd.167+177+179

6710

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.157+158)

01

r 156

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 157

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 158

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160)

70

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 161

71

r 160

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.162+..+ 165)

7101

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 162

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 164

0.00

0(00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd 168 la 1176)

671003

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

6710030

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

6710030

r 169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

6710030

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Influente

Plan rectif an

Prev. Trim. I

1

Prev. trim

II

Influente

Plan rectif trim II

Prev. Trim.

III

Prev. trim.

IV

Case de cultura

671003C

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

671003C

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

671003C

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

6710031

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

6710031

r 175

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

6710033

r 176

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd 178)

671005

r 177

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

671005C

r 178

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si

671050

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.193+194)

6810

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.183+184)

01

r 182

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.186)

70

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.187

71

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.188+.. + 191)

7101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 190

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 193

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

681005

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

6810050

r 195

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

r 196

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.2(

7010

r 197

1,400.00

12.16

1,412.16

362.01

453.03

12.16

465.19

314.03

270.93

CHELTUIELI CURENTE (rd.199+200)

01

r 198

813.43

214.68

192.15

205.85

200.75

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 199

415.83

115.55

100.12

100.12

100.04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 200

397.60

99.13

92.03

105.73

100.71

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.202)

70

r201

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.203

71

r 202

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

Active fixe (rd.204+..+207)

7101

r 203

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

Construcții

710101

r204

149.57

12.16

161.73

0.00

25.00

12.16

37.16

54.39

70.18

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 205

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 206

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 207

400.00

110.33

235.88

53.79

0.00

Din total capitol:

r208

0.00

a 00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd.210)

701003

r 209

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

7010030

r 210

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701004

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciil

701050

r 212

1,400.00

362.01

453.03

314.03

270.93

r 213

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si c

8010

r 214

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif

an

Prev. Trim. 1

1

Prev. Trim.

II

Influente

Plan rectif trim li

Prev. Trim.

III

Prev. trim.

IV

CHELTUIELI CURENTE (rd.216+217)

01

r215

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r216

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r217

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.219)

70

r218

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.22C

71

r219

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.221+. +224)

7101

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 221

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 222

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 223

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r224

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 225

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (r

801001

r 226

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale econo

8010013

r 227

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 228

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanat

8310

r 229

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.231+232)

01

r 230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 231

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.234)

70

r 233

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.235

71

r 234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.236+.+239)

7101

r 235

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r236

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 237

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 238

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r239

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 240

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Agricultura (rd.242)

831003

r 241

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

8310033

r 242

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

r 243

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.256)

8410

r 244

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 245

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 246

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 247

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.249)

70

r 248

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.250

71

r 249

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.251+..+254)

7101

r 250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 251

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 253

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r254

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r255

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

841050

r 256

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 257

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.27O)

8710

r 258

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev. Trim. I

I

Prev. Trim. I

II

Influente

Plan rectif trim II

Prev. Trim.

III

Prev trim.

IV

CHELTUIELI CURENTE (rd.260+261)

01

r 259

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 260

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r261

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 263)

70

r 262

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.264

71

r 263

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.265+.+268)

7101

r 264

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Construcții

710101

r 265

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r266

_______0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r267

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 268

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 269

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871050

r 270

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r271

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 272

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

EXCEDENT

9810

r 273

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE,


SECRETAR,

IORDAN NICOLA

SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA SIBIU

ANEXA..............LA HCL...........


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 70.10.50 - ALTE ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA Aprilie 2006

(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Influente

Plan rectificat an

Prev. Trim.

1

Prev. Trim. 1 II

Influente

-

Plan rectificat trim II

Prev, trim III

Prev. Trim. IV

1

TOTAL CHELTUIELI

1.400.00

12.16

1,412.16

362.01

453.03

12.16

465.19

314.03

270 93

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PEF

10

415.83

115.55

100.12

100.12

100.04

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

314.44

87.36

75.71

75.71

75.66

4

Salarii de baza

100101

299.52

83.62

71.97

71.97

71.96

5

Salarii de merit

100102

6.66

1.67

1.67

1.67

1.65

6

Indemnizație de conducere

100103

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munci

100105

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

__10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

5.76

1.44

1.44

1.44

1.44

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate pri

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___15

Indemnizații plătite unor persoa

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___16

Indemnizații de delegare

100113

2.50

0.63

0.63

0.63

0.61

___17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__24

Uniforme si echipament obligate

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__25

Locuința de serviciu folosita de

100204

0.00

0.00

1     0.00

0.00

0.00

__26

Transportul la si de la locul de n

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__28

Contribuții

1003

101.39

28.19

24.41

24.41

24.38

__29

Contribuții de asigurări sociale c

100301

68.63

19.08

16.52

16.52

16.51

___30

Contribuții de asigurări de soms

100302

9.36

2.60

2.25

2.25

2.26

31

Contribuții de asigurau sociale c

100303

21.84

6.08

5.26

5.26

5.24

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi an

Influente

Plan rectificat an

Prev. Trim.

I

Prev. Trim. I II

Influente

Plan rectificat trim II

Prev trim III

Prev. Trim. IV

32

Contribuții de asigurări pentru a

100304

1.56

0.43

0.38

0.38

0.37

33

Prime de asigurare viata plătite

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Contribuții pentru fondul unic de

100306

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

397.60

99.13

92.03

105.73

100.71

36

Bunuri si servicii

2001

231.90

59.10

55.98

56.85

59.97

37

Furnituri de birou

200101

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

38

Materiale pentru curățenie

200102

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

39

încălzit, Iluminat si forta metrica

200103

27.50

10.00

6.88

3.75

6.87

40

Apa, canal si salubritate

200104

20.00

3.00

3.00

7.00

7.00

41

Carburanți si Iubrefianti

200105

12.00

3.00

3.00

3.00

3.00

42

Piese de schimb

200106

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

43

Transport

200107

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

44

Posta, telecomunicații, radio, tv,

200108

6.40

1.60

1.60

1.60

1.60

45

Materiale si prestări de servicii c

200109

25.00

6.25

6.25

6.25

6.25

46

Alte bunuri si servicii pentru într

200130

125.00

31.25

31.25

31.25

31.25

47

Reparații curente

2002

15.00

3.75

3.75

3.75

3.75

48

Hrana

2003

98.50

24.63

20.00

29.25

24.62

49

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Hrana pentru animale

200302

98.50

24.63

20.00

29.25

24.62

51

Medicamente si materiale sanit;

2004

21.00

5.251

5.00

5.13

5.62

__52

Medicamente

200401

15.00

3.75

3.50

3.63

4.12

__53

Materiale sanitare

200402

2.00

0.50

0.50

0.50

0.50

__54

Reactivi

200403

2.00

0.50

0.50

0.50

0.50

__55

Dezinfectanti

200404

2.00

0.50

0.50

0.50

0.50

__56

Bunuri de natura obiectelor de i

2005

20.00

3.00

4.00

8.50

4.50

__57

Uniforme si echipament

200501

5.00

0.00

1.00

4.00

0.00

__58

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__59

Alte obiecte de inventar

200530

15.00

3.00

3.00

4.50

4.50

60

Deplasări, detasari, transferări

2006

3.20

0.80

0.80

0.80

0.80

61

Deplasari interne, detasari, tran

200601

3.20

0.80

0.80

0.80

0.80

62

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

63

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Cârti, publicații si materiale doci

2011

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

66

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Pregătire profesionala

2013

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

68

Protecția muncii

2014

2.50

0.10

.    1.50

0.45

0.45

69

Muniție,furnituri si armament de

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Acțiuni cu caracter științific si sc

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Plăti pt.finant.patrimoniului gene

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Contribuții ale administrației put

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Reabilitare infrastructura progr.i

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Influente

Plan rectificat an

Prev. Trim.

1

Prev. Trim. 1 II

Influente

Plan rectificat trim II

Prev. trim.

III

Prev. Trim. IV

76

Finanțarea acțiunilor din domen

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

77

Prevenirea si combaterea inunc

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri afere

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Comisioane si alte costuri afere

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri afere

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Programe pentru sanatate

2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Chelt.judiciare si extrajud.derive

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Prestări servicii ptr.transmiterea

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Fondul presedintelui/Fondul cor

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Executarea silita a creanțelor bt

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servic

203030

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

93

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei public

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei public

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor inte

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei public

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei public

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente creditelor exte

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente creditelor exte

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente datoriei public

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente imprumuturilo

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobanda datorata trezoreriei st;

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente imprumuturilo

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânzi la depozite si disponibi

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi la opeatiunile de leasin

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Subvenții pentru acoperirea dife

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

TITLUL V FONDURI DE REZEf

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Fond de rezerva bugetara la dis

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

TITLUL VI TRANSFERURI INT

51

0.00

0.00

1   0.00

0.00

0.00

113

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Transferuri către instituții publici

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Finanțarea drepturilor acordate

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Finanțarea aeroporturilor de inte

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din Fondul de interv

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Transferuri din bugetele consiliil

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Influente

Plan rectificat

an

Prev. Trim.

1

Prev. Trim. I li

Influente

Plan rectificat trim II

Prev trim.

III

Prev. Trim. IV

120

Transferuri din bugetele locale j

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Transferuri din bugetele consilii

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

TITLUL VII ALTE TRANSFERU

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

124

Programe cu finanțare ramburs

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Investiții ale regiilor autonome s

550112

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Fond Roman de Dezvoltare So

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL VIII ASISTENTA SOCI

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Ajutoare pentru daune provocat

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Contribuții la salarizarea person

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

144

TITLUL X ACTIVE NEFINANC

71

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

145

Active fixe

7101

586.57

12.16

598.73

147.33

260.88

12.16

273.04

108.18

70.18

146

Construcții

710101

149.57

12.16

161.73

0.00

25.00

12.16

37.16

54.39

70.18

147

Mașini, echipamente si mijloace

710102

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

148

Mobilier, aparatura birotica si al

710103

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

149

Alte active fixe (lunclusiv repara

710130

400.00

110.33

235.88

53.79

0.00

150

TITLUL XI ACTIVE FINANCIAF

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Participare la capitalul social al

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

împrumuturi pentru instituții si s<

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Fondul de rulment pentru acope

8008

0.00

0.00

•     0.00

0.00

0.00

157

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Rambursări de credite externe (

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite externe ț

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de crediteaferente <

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoi

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Influente

Plan rectificat

an

Prev. Trim.

I

Prev. Trim. II

II

Influente

Plan rectificat trim II

Prev. trim.

III

Prev. Trim. IV

164

Rambursări de credite interne

8102

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

165

Rambursări de credite interne g

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

166

Diferente de curs aferente dator

810202

0.00

0.00

0.00

__________0.00

0.00

167

Rambursări de credite aferente

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

___________0.00

PREȘEDINTE,


SECRETAR,

IORDAN NICOLA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA Calea Dumbrăvii nr. 142, Sibiu, Romania tel. 0040-0269-240476, fax. 0040-0269-240476 e-mail: primarie@sibiu.ro, http://www.sibiu.ro

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

1NV.C ( lei)

ș-.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea Totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

12

PIF

13

0

1

2

3

Cheltuieli totale

4

Din care

Total aloc bugetare

9

Finair

atre

Surse proprii

Credite bancare interne

6

Credite bancare externe

7

Alte surse constituite potrivit legii 8

De la bugetul local

10

Transf. de la bug.de stat 11

Total, din care:

598725

598725

12157

586568

586568

A

_B____

Lucrări în continuare Lucrări noi

561725

561725

12157

549568

549568

| C

Alte cheltuieli de investiții

_______37000

37000

Din tot:

37000 il,desfășurat ț

37000

►otrivit clasific

ației .pe capii

:ole bug

etare:

Cap............6303................din care:

A.

1.

Lucrări în continuare,total.din care

J3_

Lucrări noi, total, din care:

561725

561725

12157

549568

549568

1.

Amplasament ursi___

112157

112157

12157

100000

100000

2.

Amplasament lupi

13200

13200

13200

13200

z:\worddoc\formulare\lista inv^-sponsorizare cu secretar.doc

3.

Reabilitare baraj lacul 1

400000

400000

400000

400000

4.

Amplasament jaguar

16000

16000

16000

16000

5.

Rețea canal izare+fosa vidanjabila

20368

20368

20368

20368

C

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

37000

37000

37000

37000

a._______

Achiziții imobile_______________

b.

Dotări independente

37000

37000

37000

37000

c.

Cheltuieli pt.elaborarea SPF.SF

PREȘEDINTE,

SECRETAR, IORDAN NICOLA


Uium

z:\worddoc\formulare\lista inv+sponsorizare cu secretar.doc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC GRĂDINA ZOOLOGICĂ A MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA..,4c.....IaH.C.L... .....

LISTA

poziției “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006

Anexa 1 b

PREȘEDINTE,


lei-

Nominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M

L

Cantitate a

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și data doc

Suma

1. Achiziții iminobile

_

c

1

1__________________________________________________________________________________________

II. Dotări independente

37000

1 .Dacia papuc

1

30000

2.1mprimanta+ Xerox

1

7000

III. Consolidări

___

1.

1

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

SECRETAR, IORDAN NIC0LA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU


ANEXA M la H.C.L. A'M

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE Șl ALINIATE

CAP. 61.10


SUBC. 61.10.03


Plan inițial an

Plan inițial trim.l

Influențe trim I

Plan rectificat trim I

Plan ințial trim II

Influențe trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

Venituri proprii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenție

1000

97.3

97.3

347.7

49.75

397.45

266.57

266.57

288.43

288 43

1049.75

ItOTAL:                            |        |     1000|       97.3|       0|       97.3|      347.71 49.75|   397.45|   266.57|       0|   266.57|   288.43|        0|   288.43| 1049.75]

- mii LEI -

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim I

Influente trim I

Plan rectificat trim I

Plan intial trim II

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

1000

97.3

97.3

347.7

49.75

397.45

266.57

0

266.57

288.43

0

288.43

1049.75

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

780

17.8

0

17.8

207.2

0

207.2

266.57

266.57

288.43

288.43

780

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

588.52

13.42

0

13.42

157

0

157

200.3

200.3

217 8

217.8

588.52

4

Salarii de baza

100101

412.5

7.5

7.5

104

104

145

145

156

156

412.5

5

Salarii de merit

100102

0

0

0

0

0

0

6

Indemnizații de conducere

100103

21.2

2.4

2.4

5

5

6

6

78

7.8

21.2

7

Spor de vechime

100104

57.52

2.52

2.52

18

18

15

15

22

22

57 52

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0

0

0

0

0

0

9

Alte sporuri

100106

34.5

0

11

11

12.5

12.5

11

11

34.5

10

Ore suplimentare

100107

47

0

13

13

21

21

13

13

47

11

Fond de premii

100108

12

0

5

5

0

7

7

12

12

Prima de vacanta

100109

0

0

0

0

0

0

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0

0

0

0

0

0

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0

0

0

0

0

0

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0

0

0

0

0

0

16

Indemnizații de delegare

100113

0

0

0

0

0

0

__17

Indemnizații de detașare

100114

0

0

0

0

0

0

___18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0

0

0

0

0

0

__19

Alocații pentru locuințe

100116

0

0

0

0

0

0

__20

Alte drepturi salariale in bani

100130

3.8

1

1

1

1

0.8

0.8

1

1

_________3.8

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0

0

0

0

0

0

22

Tichete de masa

100201

0

0

0

0

0

_________0

23

Norme de hrana

100202

0

0

0

0

0

0

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0

0

0

0

0

0

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0

0

0

0

0

0

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An

Plan inițial trim I

Influente trim I

Plan rectificat trim I

Plan intial trim .II

Influente

trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0

0

0

0

0

0

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0

0

0

0

0

0

28

Contribuții

1003

191 48

4 38

4.38

50.2

50.2

66.27

66.27

70.63

70.63

191.48

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

123.59

2.82

2.82

32.34

32.34

42.69

42.69

45.74

45.74

123.59

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

17.27

0.4

0.4

4.62

4.62

6.1

6.1

6.15

6.15

17.27

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

47.08

1.07

1.07

12.32

12.32

16.26

16.26

17.43

17.43

47.08

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

100304

3.54

0.09

0.09

0.92

0.92

1.22

1.22

1.31

1.31

3.54

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr.angajati

100305

0

0

0

0

0

0

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

170

46.8

46.8

123.2

7

130.2

0

0

177

35

Bunuri si servicii

2001

106.5

7.5

7.5

99

1

100

0

0

107.5

36

Furnituri de birou

200101

3

2

2

1

1

0

0

3

37

Materiale pentru curățenie

200102

0

0

0

0

0

0

38

încălzit .iluminat si torta motrice

200103

oTl

0.1

0.1

0

0

0

0

0.1

39

Apa .canal si salubritate

200104

0

0

0

0

0

0

40

Carburanți si lubrifiant!

200105

2.2

0.2

0.2

2

2

0

0

2.2

41

Piese de schimb

200106

0

0

0

0

0

0

42

Transport

200107

0

0

0

0

0

0

43

Posta .telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.2

0.2

0.2

1

1

0

0

1.2

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0

0

0

0

0

0

45

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

101

5

5

96

96

0

0

101

46

Reparații curente

2002

0

0

0

0

0

0

47

Hrana

2003

0

0

0

0

0

0

48

Hrana pentru oameni

200301

0

0

0

0

0

0

49

Hrana pentru animale

200302

0

0

0

0

0

0

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0

0

0

“oi

0

0

0

0

51

Medicamente

200401

0

0

0

0

0

0

52

Materiale sanitare

200402

0

0

0

0

0

________q

53

Reactivi

200403

0

0

0

0

0

_________0

54

Dezinfectant!

200404

0

0

0

0

0

________q

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

43.1

29.4

29.4

13.7

6

19.7

0

0

49.1

56

Uniforme si echipament

200501

29.3

20

20

9.3

6

15.3

0

0

35.3

__57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0

0

0

0

0

_______q

58

Alte obiecte de inventar

200530

13.8

9.4

9.4

4.4

4.4

0

0

13.8

59

Deplasări .detasari,transferări

2006

0.9

0.4

0.4

0.5

0.5

0

0

________0.9

60

Deplasări interne .detasari .transferări

200601

0.9

0.4

0.4

0.5

0.5

0

0

________0.9

61

Deplasări in străinătate

200602

0

0

0

0

0

_______q

62

Materiale de laborator

2009

0

0

0

0

0

_______q

63

Cercatare -dezvoltare

2010

0

0

0

0

0

_______q

64

Cârti .publicații si materiale documentare

2011

2.2

2.2

2.2

0

0

0

________2.2

65

Consultanta si expertiza

2012

0

0

0

0

0

_______qRând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim I

Influente trim I

Plan rectificat trim I

Plan intial trim .II

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

66

Pregătire profesionala

2013

0

0

0

0

0

0

67

Protecția muncii

2014

1.5

1.5

1.5

0

0

0

1.5

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0

0

0

0

0

0

69

Studii si cercetări

2016

0

0

0

0

0

0

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0

0

0

0

0

0

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

2019

0

0

0

0

0

0

72

Reabilitare infrastructura prog.inundații prt.autoritati publice locale

2020

0

0

0

0

0

0

73

Meteorologie

2021

0

0

0

0

0

0

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0

0

0

0

0

_________0

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0

0

0

0

0

0

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0

0

0

0

0

0

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0

0

0

0

0

0

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0

0

0

0

0

0

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.

2025

0

0

0

0

0

0

80

Alte cheltuieli

2030

15.8

5.8

5.8

10

0

10

0

0

15.8

81

Reclama si publicitate

203001

4

2

2

2

2

0

0

4

__82

Protocol si reprezentare

203002

0

0

0

0

0

0

83

Prime de asigurare non-viata

203003

3

1

1

2

2

0

0

3

84

Chirii

203004

8

2

2

6

6

0

0

8

85

Prestări servicii prt.transmiterea drepturilor

203006

0

0

0

0

0

0

86

Fondul președintelui / Fondul conducătorului instit.publice

203007

0

0

0

0

0

0

87

Fondul Primului ministru

203008

0

0

0

0

0

_________0

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0

0

0

0

0

0

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.8

0.8

0.8

0

0

0

0.8

90

TITLUL III DOBINZI

30

0

0

0

0

0

0

91

Dobinzi aferente datoriei publice interne

3001

0

0

0

0

0

0

92

Dobinzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0

0

-

0

0

0

0

93

Dobinzi aferente creditelor interne garantate

300102

0

0

0

0

0

0

94

Dobinzi aferente datoriei publice externe

3002

0

I

0

1

0

0

0

0

95

Dobinzi aferente datoriei publice externe i directe

300201

c

I

0

1

0

0

0

0

96

Dobinzi aferente creditelor externe > contractate de ordonatorii de

300202

!                  C

I

0

1

0

0

0

0

Rănd

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim I

Influente trim I

Plan rectificat trim I

Plan intial trim .II

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

97

Dobinzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe

300203

0

0

0

0

0

0

98

Dobinzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0

0

0

0

0

0

99

Alte dobinzi

3003

0

0

0

0

0

0

100

Dobinzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0

0

0

0

0

0

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0

0

0

0

0

0

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

O

0

O

0

0

0

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei

300304

0

0

0

0

0

0

104

Dobânzi la operațiunile de leasing

300305

0

0

0

0

0

0

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0

0

0

0

0

0

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0

0

0

0

0

0

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

0

0

0

0

0

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0

0

0

0

0

0

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚILE ALE

51

0

0

0

0

0

0

110

Transferuri curente

5101

0

0

0

0

0

0

111

Transferuri către instituții publice

510101

0

0

0

0

0

0

112

Acțiuni de sanatate

510103

0

0

0

0

0

0

113

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțare

510114

0

0

0

0

0

0

114

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta

510115

0

0

0

0

0

0

115

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru

510124

0

0

0

0

0

0

116

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

0

0

_________0

117

A.Transferuri interne

5501

0

0

0

0

0

0

118

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0

0

0

0

0

0

119

Programe PHARE

550108

0

0

0

0

0

0

120

Programe ISPA

550109

0

0

0

0

0

0

121

Programe SAPARD

550110

0

0

0

0

0

0

122

Investiții ale regiilor autonomesi societăților comerciale cu capital

550112

0

0

0

0

0

0

123

Programe de dezvoltare

550113

0

0

0

0

0

0

124

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0

0

0

0

0

0

125

Alte transferuri curente interne__________

550118

0

0

0

0

0

0

126

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

0

0

0

0

127

Asigurări sociale

5701

0

0

0

0

0

0

128

Ajutoare sociale

5702

0

0

0

0

0

0

129

Ajutoare sociale in numerar

570201

0

0

0

0

0

0

130

Ajutoare sociale in natura

570202

0

0

0

0

0

0

131

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0

0

0

0

0

0

132

Burse

5901

0

0

0

0

0

0

133

Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale

5902

0

0

0

0

0

_________0

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim I

Influente trim I

Plan rectificat trim 1

Plan intial trim .II

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

134

Asociații si fundații

5911

0

0

0

0

0

0

135

Susținerea cultelor

5912

0

0

0

0

0

0

136

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0

0

0

0

0

0

137

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50

32.7

0

32.7

17.3

42.75

60.05

0

0

0

0

92.75

138

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

50