Hotărârea nr. 138/2006

HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire podet si cale de acces in prelungirea str. Rozmarinului, cu utilitati de apa canal, curent electric si bransament gaz metan, in continuare la strada creata prin certificatul de urbanism nr. 91/2005 la solicitarea unui grup de proprietari de terenuri din zona

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


........

HOTARAREA NR.138

privind aprobarea documentației de urbanism PUI) - Construire podeț și cale de acces in prelungirea str. Rozmarinului, cu utilități de apă canal, curent electric si branșament gaz metan, in continuare la strada creată prin certificatul de urbanism nr. 91/2005 la solicitarea unui grup de proprietari de terenuri din zonă

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 27.04.2006

Analizând Raportul nr. 79101/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire podeț și cale de acces, in prelungirea str. Rozmarinului, cu utilități de apă canal, curent electric si branșament gaz metan, in continuarea străzii create prin certificatul de urbanism nr. 91/2005, la solicitarea si pe cheltuiala unui grup de proprietari de terenuri din zona, pe un teren apartinînd domeniului public al Primăriei Municipiului Sibiu care după amenajare va rămâne tot in proprietatea acesteia, teren identificat in CF. Turnisor nr. 1280, nr. top. 686/1/1/1, in baza documentației nr. 28/2006, elaborată de S.C. Decorom s.r.l. la solicitarea unui grup de proprietari de terenuri din zonă

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată.

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism PUD -. Construire podeț și cale de acces, in prelungirea str. Rozmarinului, cu utilități de apă canal, curent electric și branșament gaz metan, in continuarea străzii create prin certificatul de urbanism nr. 91/2005, la solicitarea si pe cheltuiala unui grup de proprietari de terenuri din zonă, pe un teren aparținînd domeniului public al Municipiului Sibiu, care după amenajare va rămâne tot in proprietatea acestuia, teren identificat in C.F. Turnișor nr. 1280, nr. top 686/1/1/1, in baza documentației întocmite de S.C. Decorom S.R.L. la solicitarea unui grup de proprietari de terenuri din zonă. Calea de acces propusă va face legătură cu strada E.A.Bieltz, prin intermediul străzii propuse prin certificatul de urbanism nr. 91/25.01.2005

Art. 2 La finalizarea lucrărilor pentru care s-a întocmit prezenta documentație, solicitanții acesteia au obligația să întocmească documentația necesară înscrierii in C.F. a lucrării.

Art. 3 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte

Hans Klein

Cl bUĂA


Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola