Hotărârea nr. 137/2006

HOTARAREA NR. 137 privind aprobarea documentatiei PUD” Locuinta S+P+E” in Sibiu str.Gutuilor FN, beneficiar Bischin Liviu si sotia Daniela

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR..137 privind aprobarea documentației PUD” Locuință S+P+E” în Sibiu str.Gutuilor FN, beneficiar Bischin Liviu și soția Daniela

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 27.04.2006,

Analizând Raportul nr. 79098/2006, prin care Direcția Arhitect set propune aprobarea documentației PUD “Locuință S+P+E” în Sibiu str.Gutuilor FN, conform proiect nr. 8/2006 elaborat de c.arh.Hermann Baltheș, pe un teren proprietate privată Bischin Liviu și soția Bischin Daniela, înscris în CF Sibiu nr. 50363 nr.top 4994/5002/15/7/2/2/7/1, în suprafață totală de 1080 mp.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1 999 a Consiliului local al m unicipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu prevederile art.25 si 56 alin. 1 din Legea nr.350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr.50/1991, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit “k” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1- Se aprobă documentația PUD”Locuință S+P+E” în Sibiu str.Gutuilor FN, conform proiect nr. 8/2006, elaborat de c.arh.Hermann Baltheș, pe un teren proprietate privată Bischin Liviu și soția Bischin Daniela înscris în CF Sibiu nr. 50363 nr.top 4994/5002/15/7/2/2/7/l.în suprafață totală de 1080 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicoja