Hotărârea nr. 136/2006

HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea documentatiei PUD”Locuinta S+P+E” in Sibiu str.Gutuilor FN, beneficiar Aldea Liviu si sotia Daniela

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.136

privind aprobarea documentației PUD”Locuință S+P+E” în Sibiu str.Gutuilor FN, beneficiar Aldea Liviu și soția Daniela

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 27.04.2006,

Analizând Raportul nr. 79100/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD “Construire locuință S+P+E” în Sibiu str.Gutuilor FN, conform proiect nr. 7/2006 elaborat de c.arh.Hermann Baltheș, pe un teren proprietate privată Aldea Liviu și soția Aldea Daniela, înscris în CF Sibiu nr. 49598 nr.top 4994/5002/15/7/2/2/7/2, în suprafață totală de 1155 mp.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1 999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.25 si 56 alin. 1 din Legea nr.350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr.50/1991, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit “k” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala,

HOTARAST E:

Art. 1- Se aprobă documentația PUD”Locuință S+P+E” în Sibiu str.Gutuilor FN, conform proiect nr. 7/2006, elaborat de c.arh.Hermann Baltheș, pe un teren proprietate privată Aldea Liviu și soția Aldea Daniela, înscris în CF Sibiu nr. 49598 nr.top 4994/5002/15/7/2/2/7/2, în suprafață totală de 1155 mp cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

*


LCccc-ti