Hotărârea nr. 135/2006

HOTARAREA NR. 135 privind aprobarea documentatiei PUD”Imobil spatii comerciale si locuinte” in Sibiu, B-dul Mihai Viteazu bloc V5, sc.C, beneficiar SC Allegro SRL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.I35

privind aprobarea documentației PUD”Imobil spații comerciale și locuințe” în Sibiu, B-dul Mihai Viteazu bloc V5, sc.C, beneficiar SC Allegro SRL

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 27.04.2006,

Analizând Raportul nr. 79097/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD “Imobil spații comerciale și locuințe” în Sibiu. B-dul Mihai Viteazu, bloc V5, sc.C, conform proiect nr. 2/2006, elaborat de SC Paconstruct SRL, pe un teren proprietate privată SC Allegro SRL Sibiu, identificat prin CF Sibiu 41650. nr.top 4060/5/3, în suprafață de 335 mp.,

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.25 si 56 alin. 1 din Legea nr.350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr.50/1991, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit.”g” si “k” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aproba documentația PUD”Imobil spații comerciale și locuințe”, în Sibiu, B-dul Mihai Viteazu , bloc V5, sc.C, conform proiect nr. 2/2006, elaborat de SC Paconstruct SRL Sibiu, pe un teren proprietate privată SC Allegro SRL Sibiu, identificat prin CF Sibiu nr. 41650 nr.top 4060/5/3, în suprafață de 335 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art. 2- Terenul cu nr. top 4060/5/4/2 în suprafață de 58 mp aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, va fi concesionat de către beneficiar în vederea construirii unei scări de evacuare și rampă de acces subsol.

Art. 3- Terenul cu nr.top 4060/5/4/3, în suprafață de 321 mp, aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, va fi amenajat și întreținut de către beneficiar, în vederea realizării de parcări și va rămâne în continuare domeniul public al municipiului Sibiu. Art.4.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein

LcCl;-,


Contrasemnează

Secretar

Iordan Njcoja