Hotărârea nr. 133/2006

HOTARAREA NR. 133 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. N. Balcescu nr.2, identificat in C.F.13885 Sibiu nr. top 369, si str. Piata Mica nr.8, identificat in C.F. 973 Sibiu nr. top 575, in vederea vanzarii fara licitatie publica a cotei parti de teren aferente spatiilor comerciale proprietatea S.C. Univers S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR, 133

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu

a imobilelor - terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. N. Bălcescu nr.2, identificat în C.F.13885 Sibiu nr. top 369, și str. Piața Mică nr.8, identificat în C.F. 973 Sibiu nr. top 575, în vederea vânzării fără licitație publică a cotei părți de teren aferente spațiilor comerciale proprietatea S.C. Univers S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.79093 /2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu . str. N. Bălcescu nr.2, identificat în C.F.13885 Sibiu nr. top 369, și str. Piața Mică nr.8 identificat în C.F. 973 Sibiu nr. top 575, în vederea vânzării fără licitație publică a cotei părți de teren aferente spațiilor comerciale proprietatea S.C. Univers S.R.L.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “h”, lit. “f”, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu , str. N. Bălcescu nr.2, identificat în C.F. 13885 Sibiu, nr. top 369 în suprafață de 1058,40 mp, și Piața Mică nr.8, identificat în C.F. 973 Sibiu nr. top 575 în suprafață de 115 mp.

Art.2. - Se aprobă vânzarea fără licitație publică a părților comune indivize aferente apartamentului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr.2, înscris în C.F. 46473 Sibiu nr. top 369/I/XII, proprietatea S.C. Univers S.R.L.,cu sediul în Sibiu, str. N. Bălcescu nr.2-4, în cotă de 12.40 % din terenul clădit și neclădit de 705,6 mp. reprezentând teren aferent de 87 mp din C.F. colectivă 13885 Sibiu, la prețul de 57 euro/mp + TVA, (echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare -cumpărare).

Art.3. - Se aprobă vânzarea fără licitație publică a părților comune indivize aferente apartamentului situat în Sibiu. Piața Mică nr.8. identificat în C.F. 46675 Sibiu nr. top 575/11 proprietatea S.C. Univers S.R.L , cu sediul în Sibiu, str. N. Bălcescu nr.2-4. , în cotă de 24,02% din intreg terenul clădit și neclădit de 115 mp, reprezentând teren aferent de 27,63 mp din C.F. colectivă 973 Sibiu, la prețul de 57 euro/mp + TVA. (echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art,4, - Contractele de vânzare - cumpărare se vor încheia numai după ce cumpărătorul face dovada că:

  • a)  nu figureză cu debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu ;

  • b) nu este în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

  • c) nu este adjudecător al unei licitații anterioare în urma căreia nu a încheiat contract cu Primăria Municipiului Sibiu.

Art.5, - C ontractele de v ânzare - cumpărare vor cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenurilor (echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R.), la data semnării contractelor de vânzare - cumpărare în fața notarului public. Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare.

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze contractele de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nijol^