Hotărârea nr. 132/2006

HOTARAREA NR. 132 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Sos. Alba Iulia nr.110, identificate in C.F.7417 Turnisor nr. top 5429/1/1/1/1/I, nr.top 5429/1/1/1/1/II, nr. top 5429/1/1/1/1/III, nr. top 5429/1/1/1/1/IV, nr. top 5429/1/1/1/1/V, nr. top 5429/1/1/1/1/VI, nr. top 5429/1/1/1/1/VII, in vederea vanzarii acestora

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.132

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Alba lulia nr.l 10, identificate în C.F.7417 Turnișor nr. top 5429/1/1/1/1/1, nr.top 5429/1/1/1/1/II, nr. top 5429/1/1/1/1/III, nr. top 5429/1/1/1/l/IV, nr. top 5429/1/1/1/l/V, nr. top 5429/1/1/1/l/VI, nr. top 5429/1/1/1/l/VII, în vederea vânzării acestora

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.79201/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Alba lulia nr.l 10, identificate în C.F.7417 Turnișor, nr. top 5429/1/1/1/1/1, nr.top 5429/1/I/I/I/II, nr. top 5429/1/1/1/1/III, nr. top 5429/1/1/1/l/IV, nr. top 5429/1/1/1/l/V, nr. top 5429/1/1/1/l/VI. nr. top 5429/1/1/1/l/VII, în vederea vânzării acestora,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia , ale art. 107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,

In temeiul prevederilor art. 38, lit. “h”, lit. “f’, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125, și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Alba lulia nr. 110, identificate în C.F. 7417 Turnișor. nr. top 5429/1/1/1/1/1. nr.top 5429/1/l/l/l/II, nr. top 5429/1/I/I/I/III, nr. top 5429/1/1/1/l/IV. nr. top 5429/1/1/1/l/V, nr. top 5429/1/1/1/l/VI, nr. top 5429/1/1/1/l/VII. în suprafață totală de 13.039,0 mp.

Art.2. - Se aprobă vânzarea imobilelor - terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Alba lulia nr.l 10 . identificate în C.F. 7417 Turnișor, nr. top 5429/1/1/1/1/1 - teren în cotă de 5265/13.039 parte din teren, nr.top 5429/1/1/1/1/11 - teren în cotă de 2500/13.039 parte din teren, nr. top 5429/1/1/1/1/III - teren în cotă de 658/13.039 parte din teren, nr. top 5429/1/1/1/l/IV - teren in cotă de 2575/13.039 parte din teren, nr. top 5429/1/1/1/l/V - teren în cotă de 108/13.039 parte din teren, nr. top 5429/1/1/1/l/VI - teren în cotă de 1878/13.039 parte din teren, nr. top 5429/1/1/1/l/VII - teren cotă de 55/13.039 parte din teren, în suprafață totală de 13.039,0 mp, la prețul de 31,47 euro/mp + TVA (echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare -cumpărare), preț stabilit conform fișei de evaluare a terenurilor întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România.

Art.3. - Contractul de vânzare - cumpărare se va încheia numai după ce cumpărătorul face dovada că:

  • a)  nu figureză cu debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

  • b)  nu este în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

  • c)  nu este adjudecător al unei licitații anterioare în urma căreia nu a încheiat contract cu Primăria Municipiului Sibiu.

Art.4, - Se aprobă modelul de ofertă prevăzută de art. 107 alin. 3 din Legea nr. 1/2005, ofertă ce va fi transmisă S.C. IOMCOOP S.A. Sibiu, care are obligația de a-și exprima voința de cumpărare în termen de maximum 45 de zile de la primirea acesteia, materializată prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. - Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenurilor (echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R.) la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public. Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să transmită oferta și să semneze contractul de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar /

Iordan Nicola

Anexa nr.l la HCL nr.132/2006

Ofertă de Vânzare

Către,

S.C. IOMCOOP S.A.

Sos. Alba lulia nr. 110, Sibiu

In baza art. 107 alin. 3 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, și a H.C.L. nr.........../2006,

Primăria Municipiului Sibiu oferă spre vânzare către S.C. IOMCOOP S.A., imobilele - terenuri - aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Albalulia nr.l 10, identificate în C.F. 7417 Turnișor, nr. top 5429/1/1/1/1/1 - teren în cotă de 5265/13.039 parte din teren, nr.top 5429/1/1/1/1/II - teren în cotă de 2500/13.039 parte din teren, nr. top 5429/1/1/1/1/III  -  teren  în  cotă de  658/13.039  parte  din  teren,  nr.  top

5429/1/1/1/1/1V  - teren în cotă de 2575/13.039 parte din teren,  nr.  top

5429/1/1/1/1/V  -  teren  în  cotă  de  108/13.039  parte  din  teren,  nr.  top

5429/1/1/1/l/VI  - teren în  cotă de  1878/13.039 parte din  teren,  nr.  top

5429/1 /1 /1 /1/VII - teren cotă de 55/13.039 parte din teren, în suprafață totală de 13.039,0 mp, aflate în folosința tară plată și tară termen a “S.C. IOMCOOP S.A.” la prețul de 31,47 euro/mp + TVA, (echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare - cumpărare).

Valoarea terenurilor va fi achitată integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, urmând să suportați toate cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

Vânzarea se va realiza în următoarele condiții:

  • a) să nu figurați cu debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu ;

  • b) să faceți dovada că nu sunteți în litigiu cu Consiliu] Local al Municipiului Sibiu;

  • c) să nu fiți adjudecător al unei licitații anterioare în urma căreia nu ați încheiat contract cu Primăria Municipiului Sibiu.

In conformitate cu art. 107 alin. 4 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, în termen de 45 de zile de la primirea prezentei, aveți dreptul să vă exprimați în scris voința de cumpărare, în caz contrar imobilul se va vinde prin licitație publică

PREȘEDINTE HANS KLEIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA