Hotărârea nr. 131/2006

HOTARAREA NR. 131 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a unui imobil – teren de constructii, situat in Sibiu, str. C. Dumbravii, nr.17, identificat in C.F. 19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, dezmembrarea acestuia in vederea concesionarii fara licitatie publica a imobilului cu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 5 mp, in favoarea dl.Voica Gheorghe si a d-nei Voica Maria, pentru amenajare acces din strada la apartamentul proprietate personala

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.131

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a unui imobil - teren de construcții, situat în Sibiu, str. C. Dumbrăvii, nr.17, identificat în C.F. 19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, dezmembrarea acestuia în vederea concesionării fără licitație publică a imobilului cu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 5 mp, în favoarea dl.Voica Gheorghe și a d-nei Voica Maria, pentru amenajare acces din stradă la apartamentul proprietate personală

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 78474/2006 întocmit de Serviciul Patrimoniu privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a unui imobil - teren de construcții, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17, identificat în C.F. 19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, dezmembrarea acestuia în vederea concesionării iară licitație publică a imobilului cu nr. top 3691/30/1/1/11 /l/l/l/l/l/1/1/1/1/1/2, în favoarea dl.Voica Gheorghe și a d-nei Voica Maria, pentru amenajarea unui acces din stradă la apartamentul proprietate personală,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 213/1998, art.l din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, art. 15 lit “e“ din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “f “ și “h”, art. 125 alin. 1 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17, identificat în C.F. 19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/1 l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l. în suprafață de 76.488 mp.

Art.2, Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în C.F. 19717 Sibiu nr. top .3691/30/1/1/1 l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l - teren de construcții în suprafață de 76.488 mp. în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico - juridice avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 261/13.10.2005, astfel:

nr. top 3691/30/1/1/1 l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l - teren de construcții în suprafață de 76.483 mp; nr. top 3691/30/1/1/1 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - teren de construcții în suprafață de 5 mp.

Art.3. Se aprobă concesionarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.C. Dumbrăvii nr.17, înscris în C.F. 19717 Sibiu, nr. top. 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 5 mp, în favoarea dl. Voica Gheorghe și a d-nei Voica Maria, domiciliați în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17,bl. 17, sc. J, ap. 115, pentru realizarea unei scări și a unei platforme înclinate specială pentru persoanele cu dizabilități fizice, la adresa menționată.

Art 4. Prețul concesiunii este de 148.49 lei/mp, preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului. întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991, H.G. nr. 500/1994. H.G. nr. 983/1998 și conform indicilor de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri, preț valabil până la data de 31.03.2006. Fișa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de inflație, prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri la data încheierii contractului de concesiune. Plata concesiunii se va face în termen de 10 ani.

Art.5. Durata concesiunii este de 49 de ani, durată ce se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.6. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans KleinContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola