Hotărârea nr. 130/2006

HOTARAREA NR. 130 pentru modificarea H.C.L. nr.47/2006 privind darea in administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2011,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR.130

pentru modificarea H.C.L. nr.47/2006 privind darea în administrarea

Direcției Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafeței de 2011,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 78473/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune modificarea H.C.L. nr.47/2006 privind darea în administrarea Direcției Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafeței de 2011,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu dispozițiile art. 41 din Legea nr. 26/1996 privind Codul Silvic precum și ale O.G. nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, ale art. 57 și art. 58 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr.47/2006 privind darea în administrarea Direcției Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafeței de 201 1,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu, care va avea următorul conținut:

“Art.3. Se aprobă destinația volumului de masă lemnoasă alocat spre tăiere, în anul 2006, de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare, astfel:

a) pentru cota de 1627 mc administrată de Ocolul Silvic Sibiu:

cotă licitație agenți economici                                     - 1200 mc;

cotă destinată nevoilor locale pentru aprovizionarea populației - 427 mc.

b) pentru cota de 343 mc administrată de Ocolul Silvic Valea Cibinului:

cotă licitație agenți economici                                     - 300 mc:

cotă destinată nevoilor locale pentru aprovizionarea populației - 43 mc.”

Art.2, Celelalte articole din H.C.L. nr. 47/2006 rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar I Iordan Nicola