Hotărârea nr. 13/2006

HOTARAREA NR. 13 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 13 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară dm data de 19.01.2006

Analizând referatul nr. 263 6/2006 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile art. 21 și art. 22 din OG nr. 9/2005 privind creșterile salariate ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000,

In temeiul dispozițiilor art. 38 alin.2 lit. e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 începând cu data de 01.02.2006 se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu, după cum urmează:

a Se desființează Serviciul protecție civilă și PSI cu cele 2 compartimente subordonate, Compartiment protecție civilă și Compartiment PSI (Păltiniș), cu reducerea corespunzătoare a numărului de posturi în organigramă și statul de funcții, respectiv 1 1 posturi,

  • b.  Se desființează Serviciul poliție comunitară și funcția de șef serviciu;

  • c.  Compartimentul juridic-contencios și Compartimentul auditor se află în directa subordonare a directorului executiv,

d Directorul executiv adjunct (economic) are în subordine directă:

Birou financiar contabil;

Compartiment resurse umane și instruire.

Birou administrativ, armament, muniție, arhivă;

  • e.  Directorul executiv adjunct (tehnic) are în subordine directă:

Birou siguranță și ordine publică,

Birou pază,

Birou intervenții și dispecerat.

  • f.  Funcțiile publice vacante din cadrul Biroului administrativ, armament, muniție, arhivă, se transformă în funcții contractuale astfel:

1 post de Șef birou - inspector principal 1 se transformă în 1 post de Șef birou -inspector de specialitate IA,

  • 1 post de referent de specialitate principal se transformă în 1 post de inspector de specialitate I,

  • 2 posturi de referent principal 3 se transformă în 2 posturi de referent IA.

  • g.  La Birou Pază se înființează 10 posturi Guard I.

  • h.  Titulatura funcțiilor de conducere de director executiv și director executiv adjunct se modifică astfel:

  • -   Director executiv - inspector superior 1 se va denumi Director executiv - consilier superior 1,

  • -   Director executiv adjunct - inspector superior 1 se va denumi Director executiv adjunct

- consilier superior 1

Art. 2 Se aprobă organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și respectiv, nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data de 01.01.2006 se abrogă art. 8 din HCL nr. 405/2005 privind înființarea Serviciului public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu .

Art. 4 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 și nr. 4 la HCL nr. 405/2005.

Art. 5 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicoia


Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie

n     vi

I             \

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1

la HCL nr. 13 /19.01.2006


ORGANIGRAMĂ

Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Nicola Iordan

Consiliul Local al Municipiului Sibiui

Anexa nr. 2

la HCL nr. 13/ 19.01.2006


Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU

NR.

CRT

FUNCȚIA

CLASA/ NIVEL STUDII

NUMĂR POSTURI

Regim juridic post

1

DIRECTOR EXECUTIV

- consilier superior 1

I

1

Ocupat prin detașare

2

Auditor asistent 1

I

1

Vacant

3

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- consilier superior 1

I

1

Vacant

COM

PARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

4

Consilier juridic debutant

I

1

Vacant

BIRC

)U SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

5

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Vacant

6

Agent comunitar - referent superior 3

III

10

Vacante

7

Agent comunitar - referent principal 3

III

15

Vacante

8

Agent comunitar - referent asistent 3

III

10

Vacante

9

Agent comunitar - referent debutant

III

5

Vacante

10

Guărdî

G/M

10

Vacante

BIROU PAZĂ

11

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Vacant

12

Agent comunitar - referent superior 3

III

5

Vacante

13

Agent comunitar - referent principal 3

III

5

Vacante

14

Agent comunitar - referent debutant

III

10

Vacante

15

Guard I

G/M

19

Vacante

BIRC

IU INTERVENȚII ȘI DISPECERAT

16

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Vacant

17

Agent comunitar - referent superior 3

III

3

Vacante

18

Agent comunitar - referent principal 3

III

4

Vacante

19

Agent comunitar - referent debutant

III

3

Vacante

20

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- consilier superior 1

I

1

Ocupat prin detașare

BIRO

>U FINANCIAR CONTABIL

21

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Vacant

22

Inspector debutant

I

2

Vacante

23

Referent principal 1

III

2

Vacante

24

Casier I

M/G

1

Vacant

COM

PARTIMENT RESURSE UMANE ȘI INSTRUIRE

25

Inspector principal 1

I

1

Vacant

26

Inspector debutant

I

1

Vacant

27

Referent principal 1

III

1

Vacant

BIRC

IU ADMINISTRATIV ARMAMENT MUN1

1ȚIE ARHIVĂ

28

Șef birou - inspector de specialitate IA x)

S

1

Vacant

29

Inspector de specialitate I x)

s

1

Vacant

30

Referent IA x)

M

2

Vacante

31

Magaziner I        xj

M/G

1

Vacant

32

Arhivar I            x)

M/G

1

Vacant

33

îngrijitor I            x)

M/G

1

Vacant

34

Muncitor calificat I x>

M/G

2

Vacante

TOTAL

125

x) Funcții de natură contractuală.

PREȘEDINTE lonescu Liehn Rose Mărie

/]

I I

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Nicola lordaii