Hotărârea nr. 129/2006

HOTARAREA NR. 129 privind trecerea in domeniul public al Municipiului Sibiu a drumului forestier Valea Stezii si transmiterea acestuia in administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Valea Cibinului - Saliste

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


............................

HOTĂRÂREA NR.129

privind trecerea în domeniul public ai Municipiului Sibiu a drumului forestier Valea Ștezii și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Valea Cibinului - Săliștc

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006.

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 78472/2006, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Sibiu a drumului forestier Valea Ștezii, și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Valea Cibinului - Săliște.

Având în vedere dispozițiile art. 31 din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 3, alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

In temeiul prevederilor art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Sibiu a drumului forestier Valea Ștezii, făcând parte din LIP III 89D%, în suprafață de 4,3 ha și o lungime de 6,2 km. și transmiterea lui în administrarea Direcției Silvice Sibiu- Ocolul Silvic Valea Cibinului -Săliște.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola