Hotărârea nr. 128/2006

HOTARAREA NR. 128 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 128 privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 79091/2006, prezentat de Serviciul Public Administrare parcuri și zone verzi, privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții proprii,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în baza dispozițiilor art. 21 și art. 22 din O.G nr. 9/2005,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit.e, art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, începând cu data de 01.05.2006. după cum urmează:

SERVICIUL ADM.ZONE VERZI:

  • a) - se înființează 3 posturi de muncitor calificat tr.l,

  • b) - se înființează 2 posturi de muncitor necalificat.

Art. 2. Se aprobă organigrama și statul de funcții la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, începând cu data de 01.05.2006, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se revocă anexele nr. 1 și nr. 2 la 11CL nr. 440/2005.

Art. 4. Directorul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

c v

Anexa nr.lla HCL nr. 128/2006


UKUAMGRAMA

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone VerziPREȘEDINTE IIANS KLEIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Anexa nr.2 Ia HCL nr. 128/2006

S I A I DE ELNCI II pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

!• uncția

Nivel

Număr

1.

Direclor-insp.specialitate gr.l A

studii

S

postii ri

I

7

Contabil șef-inspcctor specialitate gr.l

S

1

( ompartiment Contabilitate

1.       Referent ir. IA

M

1

1.

Referent tr.l

M

1

2.

Consilier juridic gr.IV

S

1

Birou Administrare Sere

1.

Șef Birou referent gr.l ,\

SSI)

1

7

Referent debutam tehnician horticol

M

1

3.

Muncitor calificat tr.l

2

4.

Muncitor calificat tr.ll

5

>.

Muncilor necalillcat

3

Birou Administrare Pepinieră

1-

Șef' Birou inspector specia li late gr. 1

S

1

s

Referent debutant tehnician horticol

M

1

3.

Muncitor calificat tr.l

i

4.

Muncitor calificat tr.II

2

-

Muncitor necalillcat

3

Serviciu

Xdministrare Zone Verzi

1.

Șef serviciu inspector specialitate gr.l

S

1

s

-•

Inspector specialitate gr.II

s

s

3.

Referent gr.l A

SSI)

1

4.

Referent debutant tehnician horticol

NI

1

s.

Muncilor calillcal tr.l

6

6.

Muncitor calificat tr.ll

1 1

-7

Muncitor necalificat

31

8.

Muncitor necalillcat I scz.onier- per.dcter. )

6

Birou tehnic

1.

Șef birou inspector specialitate gr. 1

s

A

Inspector specialitate gr.l

S

3.

1 Referent er.l \

SSI)

4.

Maistru tr.l

M

1

5.

Muncitor calificat tr.l

2

6.

Muncitor calificat tr.ll

7

Birou de Studii și Proiectare

1.

Inspector de specialitate gr.l

S

2

2.

Inspector de specialitate gr.II

s

1

3.

Insp. de speciaiitategr.lll

s

I

4.

Referent gr.l

SSI)

1

s

Referent tr.l A

M

1

6.

Referent tr.l

M

i

7.

Referent tr.IIl

3

LOIAL

108

PREȘEDINTE

HANS KLEIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA