Hotărârea nr. 127/2006

HOTARAREA NR. 127 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 revocate prin HCL NR. 298/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 127 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 79090/2006 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și i și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.05.2006, înființarea unui post de administrator tr.I în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.2, Se aprobă modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexele nr. 1 și nr.2 la HCL nr.79/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Județul SIBIU

Consiliului Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL nr. 127/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


PRIMAR


___F____

SECRETARVICEPRIMAR


_____I__

VICEPRIMAR


X

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

-4>

PUBLICA LOCALA

56


SERV. ADMINISTRAȚIE LOCALA, AGRICOL, COORD. ASOC.

PROPRIETARI


SERV. JURIDIC

1

8

SERV. RESURSE UMANE. PREG PROFESIONALA SI SECRETARIAT

1

18

3’ROU AUTORITATE TUTELARA

1

g
PREȘEDINTE

HANS KLEIN

'jMtt


SERV PATRIMONIU
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

v IORDAN NICOLA


_______y____

DIRECȚIA COMUNICARE SI INTEGRARE

EUROPEANAJUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.2 la HCL nr. 127/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII valabil la data de 01.05.2006

Nr.

cit.

Funcția

Cla sa

Gradul profesional

i

Tr. de sa-la-riz.

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

A. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA                    3      3

1

Primar

1

1

-

2

Viceprimar

2

2

-

B. FUNCȚII PUBLICE -                                   198     121     77

3

Secretarul municipiului

1

1

-

II.     Aparatul propriu

Funcții de conducere:                                                 22        17       5

4

Arhitect șef         - consilier

I

Superior

1

1

1

-

5

Director executiv - consilier

I

Superior

1

4

2

2

6

Scf serviciu        -consilier

I

Superior

1

16

13

3

7

Sef birou          -consilier

I

Superior

1

1

1

-

Funcții de execuție :                                                     175       103

72

Auditor

I

Superior

1

1

1

-

10

Auditor

I

Principal

1

2

-

2

Consilier juridic

I

Superior

1

1

1

-

11

• -

I

Superior

3

2

-

2

1 12

5 ">

I

Principal

1

2

2

-

13

5 5

I

55

3

1

-

1

14

5 5

I

5 5

2

2

2

15

Consilier

I

Superior

1

20

17

3

16

1

5 5

2

-

-

-

17

5 1

I

5 5

3

18

3

15

18

•>•>

I

Principal

|

33

17

16

19

5

I

5 5

2

9

9

-

20

•> 1

u

5 5

3

5

2

3

21

5 5

I

Asistent

1

1 1

2

9

22

5 5

I

2

10

9

1

23

5 5

I

5 5

3

2

2

-

24

5 f

I

Debutant

-

15

1

14

25

Referent de specialitate

11

Superior

1

7

7

-

26

-> 5

II

Superior

3

1

-

1

27

9 1

II

Asistent

I

]

-

1

28

Referent

III

Superior

1

23

23

-

29

III

5 5

2

3

3

-

30

III

55

3

1

-

1

31

f «

III

Principal

1

1

1

-

32

5 y

III

5 5

2

1

1

-

33

5 5

HI

55

3

1

-

1

34

55

III

Asistent

A

3

1

-

1

Nr.

crt.

Funcția

Grad/ treaptă profesională

N

umăr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

C. FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

28

25

3

Funcții c

e conducere :

1

1

-

35

Scf serviciu           - Insp.de spec.

IA

1

I

-

Funcții c

e execuție

267

24

3

36

Inspector de spec. (S)

11

1

1

-

37

Referent de spec. (S)

III

1

1

-

38

Referent (SSD)

IA

2

1

1

39

Referent (M)

I

]

-

40

Referent (M)

II

1

1

-

41

Secretar-dactilograf

[

5

5

-

42

Secretar-dactilograf

II

1

1

-

43

Administrator

I

I

-

1

44

Administrator

II

1

1

-

45

Arhivar

II

1

1

-

46

Sef formație pompieri

1

I

-

47

Pompieri

1

2

1

]

48

Pompieri

II

3

3

-

49

Muncitor calificat

1

1

-

50

55

11

3

3

-

51

5 5

III

1

1

-

52

, ■>

V

1

1

i

PREȘEDINTE

HANS KLEIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR j

IORDAN NICOliA