Hotărârea nr. 126/2006

HOTARAREA NR. 126 pentru aprobarea unor masuri de aplicare a prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale (Abrogată de HCL NR. 159/2014)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 126

pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 79181/2006 prin care Direcția Administrație publică locală propune aprobarea unor măsuri de aplicare a prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

In conformitate cu dispozițiile art. 15 alin.4 și art. 16 din O.G. nr. 55/2002,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.3 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE .


Art.l. în Municipiul Sibiu sancțiunea contravențională principală de prestare a unei activități în folosul comunității se va executa în cadrul serviciilor publice de interes local care au ca obiect:

  • a.  curățirea și întreținerea parcurilor și spațiilor verzi;

  • b.  curățirea și întreținerea locurilor de agrement și a locurilor de joacă pentru copii;

  • c.  curățirea cimitirelor de pe raza municipiului Sibiu;

  • d.  curățirea și igienizarea albiilor râurilor;

  • e.  curățirea și întreținerea domeniului public și privat al municipiului;

  • f.  curățirea și igienizarea Grădinii Zoologice

Art.2. Serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, respectiv: Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, Serviciul public Administrare Parcuri și Zone Verzi, Serviciul public de Administrare a Cimitirului Municipal Sibiu și Serviciul public Grădina Zoologică vor asigura condițiile necesare desfășurării activităților prestate în folosul comunității.

Art.3, Se revocă Hotărârea nr. 163/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu având același obiect de reglementare.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu și directorii serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de.27.04.2006

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicokfc