Hotărârea nr. 125/2006

HOTARAREA NR. 125 privind modificarea organigramei si statului de functii la Directia Fiscala Locala Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR, 125

privind modificarea organigramei și statului de funcții la Direcția Fiscală Locală Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 79088/2006 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu prin care se propune modificarea organigramei și statului de funcții propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

Având în vedere dispozițiile art. 90 din Legea nr. 1 88/1999, republicată.

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.05.2006, înființarea a 7 posturi de funcționari publici în cadrul Direcției Fiscale Locale Sibiu, după cum urmează :

  • a)  1 post de referent superior, treapta 3 la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice;

  • b) 4 posturi la Serviciul Executare Silită astfel : 3 posturi de referent superior, treapta 3 și 1 post de inspector debutant;

  • c) 2 posturi la Compartimentul juridic și' resurse umane astfel : I post de consilier juridic superior, treapta 3 și 1 post referent superior, treapta 3;

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții cu modificările prevăzute la art.l, conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3, Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de.27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

Anexa nr.lla HCL nr. 125/2006

ORGANIGRAMA

DIRECȚIEI FISCALE LOCALE SIBIU

Instituție Publică de Interes Local


PREȘEDINTE

HANS KLEIN

iiiMi


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR MMC) IORDAN NICOLĂ

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.2 la HCL nr. 125/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Stat de Funcții

Direcția Fiscală Locală Sibiu

Instituție Publică de Interes Local ■>

Nr.

Funcția publică de execuție

Funcția publică de conducere

Clasa

Gradul

i Treapta

Studii

I.

-

Director executiv

-

-

S

2.

-

Director executiv adjunct

-

-

s

1. Serviciul Contabilitate

3.

Șef serviciu contabilitate

-

s

4.

Inspector

-

1

principal

1

s

5-

Inspector

-

I

asistent

3

s

6.

Inspector

-

]

principal

3

__Ș__

7.

Referent

-

111

superior

1

M

8.

Referent

-

III

superior

1

M

9.

Referent

-

III

superior

M

10.

Referent

-

III

asistent

3

M

hi.

Referent

-

III

asistent

3

M

II. Serviciul impozite și taxe persoane fizice

12.

-

Șef serviciu

-

-

s

13.

Consilier

-

I

superior

1

s

14.

Consilcr

-

I

superior

2

s

15.

Consiler

-

1

superior

3

s

16.

Inspector

-

1

principal

1

s

1 17.

Inspector

-

1

principal

1

S 1

18.

Inspector

-

I

principal

3

s :

19.

Inspector

-

I

asistent

1

s

20.

Inspector

-

1

asistent

__3_

_S__

21.

Referent

-

III

superior

1

M

22.

Referent

-

111

superior

1

M

23.

Referent

-

Iii

superior

1

M

24.

Referent

-

III

superior

1

M

25.

Referent

-

111

superior

1

M

26.

Referent

-

111

superior

3

M

27.

Referent

-

III

principal

1

M

III. Serviciul impozite și taxe persoane juridice

28.

Șef serviciu

-

s

29.

Consilier

-

1

superior

1

s

30.

Consilier

-

I

superior

1

s

31.

Consilier

-

I

superior

3

s

32.

Consilier

-

I

superior

3

s

33.

Inspector

-

1

principal

1

s

34.

Inspector

-

I

principal

1

s

35.

Inspector

-

1

principal

3

s

36.

Inspector

-

1

asistent

3

s

37.

Inspector

1

asistent

3

s

IV. Serviciul de executare silită a creanțelor bug

etare

38.

-

Șef serviciu

-

-

s

39.

Consilier

1

superior

1

S J

40.

Consilier

-

I

superior

1

s

; 41.

Consilier

-

j

superior

3

s

42.

Inspector

-

1

principal

•v

s

43.

Inspector

-

1

asistent

1

s

44.

Inspector

-

1

asistent

*)

_ S

45.

Inspector

-

asistent

3

-S !

46.

Inspector

-

asistent

3

s

47.

Inspector

-

I

asistent

3

s

48.

Inspector

-

1

debutant

s

40.

Referent

-

111

superior

1

M

50.

Referent

-

111

superior

3

V

51.

Referent

-

III

superior

3

M

52

1 ■

Referent

-

III

superior

3

M

53.

Referent

-

III

principal

1

M

1 54.

Referent

-

111

principal

1

M

Referent

-

II!

principal

1

M

56.

Referent

-

III

asistent

- 2

M

57.

Referent

-

III

asistent

3

M

V. Compartiment audit

58.

Auditor

-

I       1 principal

3

S

VI

. Compartiment juridic și resurse umane

59.

Consilier juridic

-

1

superior

1

. s .

60.

Consilier juridic

-

I

superior

3 ____________________

61.

Consilier juridic

-

I

principal

1

S

62.

Referent

-

III

superior

3

M

63.

Referent

-

III

principal

1

M

Stat de Funcții 5 privind funcțiile la care angajarea se face pe bază contractuală

Biroul Administrativ - Secretariat

Nr. crt.

Funcția

Funcția de conducere

Grad/treaptă

Studii

______             _ . _J

1.

Administrator

Șef birou

III

S

2

Arhivar

-

II

M

3.

Secretar - dactilograf

-

11

M

4.

Secretar dactilograf

-

11

M

5.

Muncitor calificat (șofer)

. _ _______■_____

11

M

II. Casieri

6.

Casier

-

11

M

7.

Casier

-

II

M

PREȘEDINTE

IIANS KLEIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR \

IORDAN NL.CQTA