Hotărârea nr. 124/2006

HOTARAREA NR. 124 privind modificarea statului de functii la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 124 privind modificarea statului de funcții la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr.79087/2006 prin care Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 7 alin.2 din O.G nr. 3/2006,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L începând cu data de 01.05.2006, se aprobă modificarea statului de funcții la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu, după cum urmează:

- postul de kinetoterapeut debutant se transformă în post de kinetoterapeut;

Art.2. Directorul Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar Iordan Nicola