Hotărârea nr. 122/2006

HOTARAREA NR. 122 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.24/27.01.2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind organizarea si functionarea Serviciului Public de Asistenta Sociala cu modificarile ulterioare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.122

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.24/27.01.2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind organizarea și funcționarea Serviciului Public de Asistență Socială cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr.79081/2006 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.24/27.01.2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind organizarea și funcționarea Serviciului Public de Asistență Socială, cu modificările ulterioare, conform noilor prevederi legale în domeniul asistenței sociale.

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret.

In conformitate cu prevederile art. 50A2 din O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată și completată prin O.G. nr.86/2004, ale art.l și art.4 din H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003, ale prevederilor Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale art.57, art.58 și ale art.62 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

In temeiul prevederilor art.38. alin.2, lit.”e” și “s”, ale art.45 și art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTAR A S T E:

Art.l. Se modifică și se completează Anexa nr.2 - Regulament de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială - la Hotărârea nr.24/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se modifică și se completează Anexa nr.3 Organigrama Serviciului Public de Asistență Socială la Hotărârea nr.24/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu modificările ulterioare, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se modifică și se completează Anexa nr.4 - Statul de funcții pentru Serviciul Public de Asistență Socială - la Hotărârea nr.24/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu modificările ulterioare, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Fișele de evaluare a posturilor aprobate prin statul de funcții al serviciului, conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 27.04.2006.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Pșlicola

MODIFICAREA Șl COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 - REGULAMENT DE

ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ LA HOTĂRÂREA NR.24/2005 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 24/2005 - Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de asistență socială se modifică și completează după cum urmează:

Cap. I “DISPOZIȚII GENERALE”

 • - art.6 privind principiile și valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale se completează după lit.k) cu lit.

 • I), m), n) cu următorul cuprins:

 • l) universalitatea

m) respectarea demnității umane

n) subsidiaritatea.

Cap. III “CONDUCEREA SI CONTROLUL”:

 • - art.13 alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins: încadrarea în muncă și desfacerea contractului de muncă al contabilului șef se face de către director, prin decizie, ca urmare a promovării concursului organizat în condițiile legii;

 • - art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins: încadrarea în muncă a personalului de specialitate se face de către director, prin decizie, în condițiile legii;

 • - după art.17 alin.(1) se introduce alin.(2) cu următorul cuprins: încadrarea în muncă a asistentului personal al persoanei cu handicap grav, precum și suspendarea și încetarea raporturilor de muncă cu acesta, se face de către primar, prin dispoziție, în baza Certificatului de încadrare în grad de handicap.

Cap. IV “ATRIBUȚII”:

Pct. IV. 1. Biroul Venit minim garantat, ajutoare de urgentă și alte ajutoare'.

 • -   art.23 se abrogă.

art.28 se abrogă.

Pct. IV. 2. Biroul Alocații Familiale:

 • - după art.31 se introduce art. 31A1 cu următorul cuprins:

în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, ale prevederilor H.G. nr. 1825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005 și ale prevederilor H.G. nr.53/2006 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005:

Preia, verifică și înregistrează cererile și documentele justificative de acordare a indemnizației/stimulentului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

 • -   Preia și înregistrează cererile privind modificările intervenite în situația beneficiarilor de natură să determine încetarea sau suspendarea plății indemnizației/ stimulentului;

 • -   Transmite, pe bază de borderou, în termenul prevăzut de lege, Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și

Familie Sibiu cererile însoțite de documentele justificative, în vederea emiterii deciziei directorului executiv de admitere sau, după caz, de respingere a cererii;

Transmite, în termenul prevăzut de lege, Direcției de Muncă Solidaritate Socială și Familie Sibiu cererile însoțite de documentele justificative depuse de persoanele a căror situație s-a modificat de natură să genereze încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanță.

Pct. IV. 3. Biroul Proiecție Specială:

 • - art.34 se completează după cum urmează: întocmește anchete sociale pentru adulții cu handicap grav în vederea reexpertizării și încadrării într-un grad de handicap, precum și pentru adulții care solicită încadrarea într-un grad de handicap.

Se completează cu Nota: Se rectifică temeiul legal invocat în cuprinsul Cap.IV.3. prin înlocuirea Legii nr.102/1999 cu O.U.G. nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Pct. IV.4. Biroul Asistentă Persoane Vârstnice:

 • - art.40 se completează după cum urmează: Evaluează, pe baza grilei de evaluare medico-socială, situația persoanelor vârstnice dependente identificate în vederea internării în unități de asistență medico-socială.

Anexa nr.2 la H.C.L.nr.122/27.04.2006

Director

1

Contabil set

1

Insp. spec. gr I (audit)

1

Cons. jur. gr. III

1

Sef serviciu

1

Sef birou

6

Personal execuție

50

Personal temporar

20

Asistenți personali

400

TOTAL

481

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA


ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA


PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ

Hans Klein


SECRETAR

Iordan Nicola

STAT DE FUNCȚII

pentru Serviciul Public de Asistență Socială valabil la data de 01.05.2006

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

NR. POSTURI VACANTE

1.

Director - inspector de specialitate gr.lA

S

1

-

2.

Contabil șef- inspector de specialitate gr.lA

s

1

3.

inspector de specialitate gr.l ( audit)

s

1

1

4.

Consilierjuridicgr.lll

s

1

-

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

_ 5.

Șef serviciu/inspector de specialitate gr.l

S

1

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT, AJUTOARE DE URGENTA SI ALTE AJUTOARE

6.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

s

1

-

7.

Inspector de specialitate gr.ll

s

2

1

8.

Inspector de specialitate gr.III

s

3

-

9.

Inspector tr.lll*

M

20

19

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

10.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

s

1

-

11.

Inspector de specialitate gr.ll!

s

4

-

12.

Inspector tr.l

M

1

-

13.

Referent tr.ll

M

1

-

BIROUL PROTECȚIE SPECIALA

14.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

S

1

-

15.

Inspector de specialitate gr.ll

S

3

-

16.

Inspector de specialitate gr.lll

s

5

-

17.

Inspector tr.ll

SSD

1

-

18.

Asistent personal

M/G

400

32

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

19.

Șef birou/ Inspector de specialitate gr.ll

S

1

1

20.

Inspector de specialitate gr.ll

S

3

1

21.

Inspector de specialitate gr.lll

s

3

-

BIROUL ASISTENȚA PERSOANE VÂRSTNICE

22.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

s

1

1

23.

Inspector de specialitate gr.ll

s

2

2

24.

Inspector de specialitate gr.lll

s

1

1

25.

îngrijitor tr.ll**

M/G

6

6

BIROUL SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL

26.

Inspector de specialitate gr.ll

s

1

1

27.

Inspector de specialitate gr.lll

s

1

-

28.

Inspector tr.l

M

1

-

29.

Inspector tr.ll

M

2

-

30.

Referent tr.ll

M

1

-

BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

31.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

S

1

32.

Inspector de specialitate gr.ll (sociolog)

S

1

1

33.

Inspector de specialitate gr.ll (psiholog)

S

1

1

34.

Inspector de specialitate gr.lll (informatician)

S

1

1

35.

Inspector de specialitate gr.lll

s

1

36.

Inspector tr.lA

M

1

37.

Referent tr.lA

M

1

38

Referent tr.ll

M

1

39.

Muncitor calificat tr.ll (șofer)

M

2

TOTAL

481

69

Notă: * Posturile prevăzute la poziția nr.9 se vor ocupa prin concurs, pe perioadă determinată, în funcție de volumul cererilor depuse în perioada de acordare a ajutorului social pentru încălzirea locuinței, de necesarul de anchete sociale care trebuiesc întocmite în vederea acordării alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familiile monoparentale precum și pentru alte activități cu caracter temporar;

** Posturile prevăzute la poziția nr.25 se vor ocupa prin concurs în funcție de volumul solicitărilor persoanelor vârstnice îndreptățite și de creditele bugetare alocate anual.                                                                T\

PREȘEDINTE


Hans Klein


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Iordan Njtțola