Hotărârea nr. 120/2006

HOTARAREA NR. 120 privind constituirea comisiei pentru atestarea administratorilor asociatiilor de proprietari de pe raza Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.120

privind constituirea comisiei pentru atestarea administratorilor asociațiilor de proprietari de pe raza Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 79079/2006 prin care Direcția Administrație publică locală propune constituirea comisiei pentru atestarea administratorilor asociațiilor de proprietari de pe raza Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.7 alin.2 din O.G. nr. 85/2001 aprobată prin Legea nr. 234/2002, ale art. 61 din H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, modificată și completată prin H.G. nr. 1386/2003 și ale art. 62 din Legea nr. 24/2000

în temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se constituie comisia pentru atestarea administratorilor asociațiilor de proprietari de pe raza Municipiului Sibiu. în următoarea componență :

a) Mihăilescu Gabriela - director, Direcția Administrație Locală

 • b) Nistor Adrian

 • c) Orțan loan

 • d) Roman Lucian

 • e) Moțoc Simona


 • - președinte

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - membru


 • - șef Serviciu Resurse Umane

 • - șef Serviciu Gospodărie Comunală

 • - auditor. Compartiment Audit Intern

 • - consilier juridic. Serviciul Juridic

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 196/2003 având același obiect de reglementare.

Adoptată în Sibiu la data de.27.04.2006


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicțola