Hotărârea nr. 12/2006

HOTARAREA NR. 12 privind aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 53/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.12 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședință ordinară la data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr.2635/2006, prin care Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat, propune aprobarea numărului de personal, a organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 alin. 2 din HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, coroborate cu dispozițiile art. 7 alin. 2 din H.G. nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 41 alin. 3 lit. b și art. 169 din Codul Muncii - Legea nr. 53/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. e, precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data de 01.02.2006 se aprobă numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aceeași dată, se desființează Compartimentul Pichet pompieri din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu cu modificarea corespunzătoare a regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții aprobate prin HCL nr. 368/2005.

Art. 3. întreg personalul angajat trece, în condițiile legii, de la Compartiment Pichet pompieri dm cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu la Serviciul Protecție civilă din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Alt. 4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte                                                    /?

/ /

lonescu - Liehn Rose Mărie                                      / /

Contrasemnează

\                                   Secretar

Iordan Nic^olă

I.

i

TOTAL POSTURI BUGETARE - la 1.02.2005

din care :

222

II.

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA, din care:

3

- Primar

1

Viceprimar

2

III.

SECRETARUL MUNICIPIULUI

1

IV.

APARATUL PROPRIU, din care :

218

funcții publice

191

funcții cu regim contractual

27

IV.A

- FUNCȚII DE CONDUCERE - TOTAL, din care:

23

a) funcții publice

22

b) funcții de natură contractuală

1

IV.B

- POSTURI DE EXECUȚIE - TOTAL din care:

196

a) funcții publice

din care, clasificate pe clase și grade:

169

1) CLASAI-

129

- gradul SUPERIOR

37

PRINCIPAL

52

ASISTENT

25

•  „ DEBUTANT

15

2) CLASAU-

9

- gradul SUPERIOR

8

PRINCIPAL

-

ASISTENT

1

-  „ DEBUTANT

-

3) CLASA III-

31

- gradul SUPERIOR

27

PRINCIPAL

3

ASISTENT

1

-  „ DEBUTANT

-

b) funcții de natură contractuală

27

PREȘEDINTE,                             / /

lonescu Liehn Rose Mărie                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

1                         Nicola Iordan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


PRIMAR


SECRETAR


DIRECȚIA

1

ADMINISTRAȚIE

4

PUBLICA LOCALA

50


SERV. ADMINISTRAȚIE LOCALA, AGRICOL, COORD. ASOC. PROPRIETARI

1

18

I


SERV. JURIDIC

1

8

SERV. RESURSE UMANE, PREG. PROFESIONALA SI SECRETARIAT

1

16VICEPRIMAR


DIRECȚIA TEHNICA

1

1

27


ANEXA 2

la HCL___12/19/01/206


ARHITECT SEF

1

2

22


DIRECȚIA

COMUNICARE SI

INTEGRARE--

EUROPEANA


BIROU AUTORITATE TUTELARA

1

8


PREȘEDINTE


lonescu Liehn Rose Mărie


X

SERV. PATRIMONIU

1

10


SERV. TEHNIC SI PROT.

MEDIULUI

1

COMPARTIMENT TEHNIC SI PROT. MEDIU

5

COMPARTIMENT MANAGEMENT ENERGETIC

3

TOTAL FUNCȚII DE EXECUȚIE

8


SERV. INVESTIȚII

1

COMPARTIMENT INVESTIȚII

8

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

4

TOTAL FUNCȚII DE EXECUȚIE

12


SERV. GOSPODĂRIRE

1

7


SERV. URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

1

8


SERV. AUTORIZARE, CONTROL DISC. IN C-TII

1

12

COMP. URMĂRIRE SI PLANIFICARE ORAȘ ISTORIC, MONUMENTE

2


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Nicola Iordan //


SERVICIUL RELAȚII CU PRESA

1

7


SERV.DEZVOLTARE

EC. SI RELAȚII EXTERNE

1

8

CENTRUL DE INFORMAȚII PT. CETATENI

1

9


COMP. AUDIT INTERN

3


UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROG. DE FINANȚARE

4


SERV PROT CIVILA P.S.I.

1

10


STAT DE FUNCȚII valabil la data de 01.02.2006

Nr. crt.

Funcția

Cla sa

Gradul profesional

Tr. de sa-la-riz.

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

A. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA                    3      3

1

Primar

1

1

-

2

Viceprimar

2

2

-

B. FUNCȚII PUBLICE -                                   192     121     71

3

Secretarul municipiului

1

1

-

II.     Aparatul propriu

Funcții de conducere:                                                 22        17       5

4

Arhitect șef        - consilier

I

Superior

1

1

1

-

5

Director executiv - consilier

I

Superior

1

4

2

2

6

Sef serviciu         - consilier

I

Superior

1

16

13

3

7

Sef birou           - consilier

L

Superior

1

1

1

-

Funcții de execuție :                                                     169       103      66

8

Auditor

i

Superior

1

1

1

-

9

Auditor

i

Principal

1

2

-

2

10

Consilier juridic

i

Superior

1

1

1

11

55

Superior

3

2

-

2

12

55

i

Principal

1

1

1

-

13

55

i

55

2

1

1

-

14

55

3

1

-

1

15

55

i

Asistent

3

2

2

-

16

Consilier

i

Superior

1

15

12

3

17

55

i

55

2

5

5

-

18

55

i

55

3

13

3

10

19

55

i

Principal

1

32

16

16

20

55

i

55

2

3

3

-

21

55

I

55

3

12

9

3

22

55

i

Asistent

1

11

2

9

23

55

i

55

2

1

-

1

24

55

i

55

3

11

11

-

25

55

i

Debutant

-

15

1

14

26

Referent de specialitate

ii

Superior

1

7

7

-

27

55

ii

Superior

3

1

-

1

28

55

ii

Asistent

1

1

-

1

29

Referent

iii

Superior

1

22

22

-

30

55

III

55

2

1

1

-

31

55

III

55

3

4

3

1

32

55

III

Principal

1

1

1

-

33

55

III

55

3

2

1

1

34

55

III

Asistent

3

I

-

1

Nr. crt.

Funcția

Grad/ treaptă profesională

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

C. FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

27

25

2

Funcții c

e conducere :

1

1

-

35

Sef serviciu           - Insp.de spec.

IA “[

1

1

-

Funcții c

e execuție

26

24

2

36

Inspector de spec. (S)

II

1

1

-

37

Referent de spec. (S)

III

1

1

-

38

Referent (SSD)

IA

2

1

1

39

Referent (M)

I

1

1

40

Referent (M)

II

1

1

41

S ecretar-dactilograf

I

5

5

42

S ecretar-dactilograf

11

1

1

43

Administrator

II

1

1

-

44

Arhivar

II

1

1

45

Sef formație pompieri

1

1

46

Pompieri

I

2

1

1

47

Pompieri

II

3

3

-

48

Muncitor calificat

I

1

1

-

49

55

II

3

3

-

50

55

III

1

1

-

51

55

V

1

1

-

/ / / / / / CONTRASEMNEAZĂ,

PREȘEDINTE, lonescu Liehn Rose Mărie


SECRETAR,/ Nicola Iordan