Hotărârea nr. 119/2006

HOTARAREA NR. 119 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu

Copie


HOTĂRÂREA NR.119

privind aprobarea Actului Adițional nr.2/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări

Construcții SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 74327/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.2/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art. 13 din Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din Legea nr.219/1998,

în temeiul art.38, alin.2, litera g și m și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. L Se aprobă Actul adițional nr.2/2006 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte Mihai CristeaContrasemnează Secretar Iordan Nicola pentru conformitate >l r '3

CU ORIGINALUL

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA NR. 1 Sa

H.C.L. nr. 119/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ACT ADIȚIONAL NR. 2 / 2006

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 69/1999

I. Părți contractante :

7. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Wemer lohannis, în calitate de concendent, pe de o parte

2. S.C. „ Drumuri și Prestări Construcții ” S.A. Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 5-7, bl. 33, având cod fiscal nr. R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J / 32 / 1025 / 07.09.1998, prin director general mg. Gheorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art. 1. Valorile alocate pe anul 2006 pentru serviciile și obiectivele de investiții care fac obiectul actului adițional nr. 1/2006 la contractul de concesiune nr. 69/1999, se suplimentează după cum urmează :

II. LUCRĂRI DE INVESTIȚII

> Pavaj curtea intenoară-sediu nou al                                  .....-

Primăriei Mun. Sibiu-str. Brukenthal, nr. 1 -3 :                     160.000 lei

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiționa! s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concendent 1 (un) exemplar pentru concesionar.

PREȘEDINTE MIRAI CRISTEA


SECRETAR

IORDAN NICOLAI’: InscsI ii ii-In’.x stil i i 2000NISI< >!<’-. \C II . XI ?)'!< IN.AJ .1