Hotărârea nr. 118/2006

HOTARAREA NR. 118 privind aprobarea contractarii unui credit bancar de catre Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea contractării unui credit bancar de către Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006, Analizând raportul nr. 74400/2006 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu propune aprobarea contractării unui credit bancar pentru asigurarea resurselor necesare realizării programului de reabilitare și modernizare a pieței Cibin,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă contractarea de către Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu a unui credit bancar în valoare de 1.600.000 lei pe o perioadă de minim 5 am, cu o perioadă de grație de minim 1 an, în vederea asigurării resurselor necesare realizării programului de reabilitare și modernizare a pieței Cibin.

Art.2. Rambursarea creditului va fi garantată cu veniturile proprii ale Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu obținute în perioada de rambursare a acestuia și cu noile construcții care se vor realiza.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu va' asigura executarea

prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 30.03 .2006

Președinte Mihai CristeaContrasemnează

Secretar Iordan Nicola

CONFORMITATE CU ORIGINALUL