Hotărârea nr. 117/2006

HOTARAREA NR. 117 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri aflate in patrimoniul Consiliului Local Sibiu si date in administrare la SC Apa – Canal SA in baza contractului de concesiune nr. 3/2000

COPIE


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 117

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu și date în administrare la SC Apă - Canal SA în baza contractului de concesiune nr. 3/2000

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întmnitîn ședința ordinară din data de 30.03.2006, Analizând raportul nr. 74300/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu și date în administrare la SC Apă - Canal SA în baza contractului de concesiune nr. 3/2000,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Cap. IU pct. 21,22 dinH.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. j și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu și date în administrarea SC Apă - Canal SA în baza contractului de concesiune nr. 3/2000, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul general al S.C. Apă - Canal S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte Mihai Cristea

AContrasemnează Secretar Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE            0

CU ORIGINALUL

] Mijloacele fixe, de mai jos vor fi scoase din funcțiune, deoarece soluțiile tehnologice care se vor aplica vor fi difente de cele existente, iar aceste mijloace fixe nu vor mai fi utilizate, pe amplasamentul lor se vor construe alte obiective.

tabel .1

Nr. crt.

Nr.

Iny,

Denumire milloc fix

Motivații

1

10059

Clădire pentru statie pomare

Aceasta statie de pompare pompa nămolul de 1a decantoarele pnmare in rezervorul de fermentare anaeroba. întrucât treapta de epurare mecanica se desfinteaza, statia de pompare nu mai este necesara, ea trebuie demolata conform caietului de sarcini si pentru a face loc noilor instalații sau rețele

2

22763

Distribuitor

Este prevăzută o constuctie noua care sa poata prelua debite mai man Se demolează pentru a face loc noii construcții.

3

22764

Gazo metru

Este prevăzută o constuctie noua cu membrana de cauciuc pe un alt amplasament. Se demolează pentru a ftce loc nou construcții de îngroșate mecanica.

4

22766

Canale termice

Se modifica amplasamentul centralei termice, se vor construi canale termice noi, pe alte amplasamente, iar cele vechi la care se renunța vor fi demolate conform caietului de sarcini.

5

22767

Conducta refulare nămol

Idem poziția nr 1

6

22771

Canale legătură

Întrucât treapta de epurare mecanica se desfinteaza, canalele de legătură se vor demola pentru a face loc noilor construcții

7

22772

Statie pompare nr 3

Nu va mai fi utilizata si se va demola conform cu cerințele din documentul de licitație

8

22775

Gratre

Se va face o noua construcție, pe un nou amplasament, trebiue demolate conform caietului de sarcini.

9

22777

Desnisipator

Se va face o noua construcție ,pe un nou amplasament, trebiue demolate conform cu cenntele din documentul de licitație

10

22780

Statie pompe nr 1

Idem poziția nr 1

I 1

22782

Paturi uscare nisip

Deshidratarea nisipului se va face mecanic intr-o instalație noua pe un alt amplasament, trebiue demolate conform caietului de sarcini

12

22783

Statie pompe nr 4

_________________________________i

Aceasta statie de pompare pompa apa reziduala, de la paturile de uscara si apa menajera de la pavilionul administrativ in fluxul tehnologic Întrucât treapta de epurare mecanica se desfinteaza. deshidratarea si ingrosarea nămolurilor se va face in alte instalații, statia de pompare nu mai este necesara, ea tiebuie demolata conform caietului de sarcini si pentru a

face loc noilor instalam sat> ielele

13

22785

Canal menajer betobn D 200 mm

întrucât treapta de epurare mecanica se | desfinteaza, canalele menajere de beton aferente se vor demola pentru a face loc noilor construcții

14

22786

Canal menajer

întrucât treapta de pretratare se desfinteaza, canalele menajere aferente se vor demola.

15

22787

Putui ni 4

Intruat este prevăzut a se realiza un nou branșament de apa si o noua rețea de distribuție, se va renunța ia vechea instalație care se va demola in conformitate cu cenntele specificate, trebuie demolata conform caietului de sarcini si pentru a face loc noilor instalații sau rețele

16

22788

Put apa potabila

Intruat este prevăzut a se realiza un nou branșament de apa si o noua rețea de distribuție, se va renunța la vechea instalație care se va demola in conformitate cu cenntele specificate, trebuie demolata conform caietului de sarcini si pentru a face loc noilor instalații sau rețele

17

22790

Conducta apa potabila D 25-50 mm

Intruat este prevăzut a se realiza un nou branșament de apa si o noua rețea de distribuție, se va renunța la vechea instalație care se va demola in conformitate cu cerințele specificate.

18

22971

Conducta apa peste 50 mm

Intruat este prevăzut a se realiza un nou branșament de apa si o noua rețea de distribuție, se va renunța la vechea instalație care se va demola in conformitate cu cenntele specificate

19

22793

Canal pluvial

întrucât treapta de epurare mecanica se desfinteaza, canalele pluviale trebuie demolate conform caietului de sarcini si pentru a face loc noilor instalam sau rețele

20

22794

Dren D 300 mm beton

întrucât treapta de epurare mecanica se desfinteaza, drenul trebuie demolat conform caietului de sarcini si pentru a face loc noilor instalații sau rețele

21

22902

Canale de legătură la statia de epurare

întrucât treapta de epurare mecanica se desfinteaza, canalele de legătură se vor demola pentru a face loc noilor construcții

7?

2291 1

Conducta refulare nămol D 250 mm

întrucât treapta de epurare mecanica se desfinteaza, conductele de refulare a nămolului se vor demola pentru a face loc noilor construcții

23

22914

Carmne canalizare

întrucât este prevăzută construirea unei noi rețele de canalizare, cu un nou traseu, vechea rețea se va demola împreuna cu căminele aferente in conformitate cu cenntele

24

23 504

Centrala termica statia de epurare

Este prevăzut a se construi o noua centrala termica, pe un nou amplasament, actuala clădire va fi transformata in ateliere

___________________

23506

_... ____

7 ransformare metan tanc (E

__________________________

Instalațiile de transformare a metanatncului vor fi demolate pentru a face ioc echipamentelor necesare noilor funcțiuni ale acestor rezervoare

______________________________________________________________J

2b

2 3 51 7

Conducte si canale de legătură

Întrucât treapta de epurare mecanica se desfmteaza, conductele si canalele de legătură se vor demola pentru a face loc noilor construcții

27

235 1 8

Separator de grăsimi

Se va face o noua construcție, pe un nou amplasament, trebiue demolate conform caietului de sarcini

28

53692

Pod raclor

Se va face o noua construcție, pe un nou amplasament, trebiue demolat conform caietului de sarcini

29

22912

Platforma pentru spatii verzi

Deoarece se construiesc noi facilitat! pe amplasamentele acestor platforme, ele se vor desfinta

30

22795

Conducta biogaz

Intruat este prevăzut a se realiza un nou branșament de gaz si o noua rețea de distribuție, si se va modifica amplasamentul centralei termice se va renunța la vechea instalație care se va demola in conformitate cu cerințele specificate

31

22796

Conducta pentru ungerea pompelor

Intruat este prevăzut a se realiza un nou branșamentele apa si o noua rețea de distribuție, se va renunța la vechea instalație care se va demola in conformitate cu cerințele specificate

32

22765

Patun uscare nămol

Se renunța la deshidratarea pe paturile de nămol, se vor demola in conformitate cu cerințele specificate

2. Mijloacele fixe de mai jos vor fi scoase din funcțiune odata cu începerea lucrărilor propuse si vor fi înlocuite cu instalații noi, realizate in principiu pe alte amplasamente decât cele existente

tabel 2

Nr.

Crt.

Nr. înv.

Denumire milloc fix

Motivații

1

10052

Construcție post trafo

Se va modenza si reabilita substanțial

2

10053

Pavilion administrativ

Se va modenza si reabilita substanțial

22778

Dec an to a re radi ale

Se va modenza si reabilita substanțial

4

22797

Cămin stavilaie

Se va modenza si reabilita substanțial

5

22841

Metan tancuri

Se va modenza si reabilita substanțial

6

22904

Aerotanc

Se va modenza si reabilita substanțial

7

22905

Static pompe SP

2

Se va modenza si reabilita substanțial

8

22906

Imprjmuiri si porti

Se vor demola si se vor reface integral

9

22908

Dec an tor secundar

Se va modenza si reabilita substanțial

10

22910

Conducta de legatul a beton D 800 mm

OC VOT fCabilitâ.

i 1

22913

Rețele alimentare si iluminat

t e v a m o d e n z. a $ i r e a b i i 11 a s u b s t ai 111 a 1

12

22975

Drumuri si platforme

Se va modenza si reabilita substantiv!

13

23519

Drumuri si platforme

Se va modenza si reabilita substanțial

14

23520

Statie de pompare

SP2

Se va modenza si reabilita substanțial

15

23610

Metantanc construcție

Se va modenza si reabilita substanțial

3 Mijloacele fixe de mai jos, au valoare de inventar 0 (zero), vor fi scoase din funcțiune odata cu începerea lucrărilor propuse si vor fi înlocuite integrai cu instalații noi, mai performante

tabel 3

Nr.

Crt.

Nr. înv.

Denumire milloc fix

Motivații

1

22768

Instalație electrica forța

Se dezafectează si se înlocuiesc integral confor caietului de sarcini si a documentației din proiectul de execuție.

22774

Instalație electnca de forța la gratre

Se dezafectează si se înlocuiesc integral confor caietului de sarcini si a documentației din proiectul de execuție.

3

22779

Instalație electnca de forța

Se dezafectează si se înlocuiesc integral confor caietului de sarcini si a documentației din proiectul de execuție.

4

22781

Instalație electrica de forța

Se dezafectează si se înlocuiesc integral confor caietului de sarcini si a documentației din proiectul de execuție

5

22784

Instalație electnca de forța

Se dezafectează si se înlocuiesc integral confor caietului de sarcini si a documentației din proiectul de execuție.

6

22907

Instalam electrice de forța I M la SP2

Se dezafectează si se înlocuiesc integral confor caietului de sarcini si a documentației, din proiectul de execuție

7

22909

Instalam electrice de forța la dec an torul sucundar

Se dezafectează si se înlocuiesc integral confor caietului de sarcini si a documentației din proiectul de execuție

Președinte MihafyCristea

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


X

SITUAȚIE M.FIX NEAMORTIZATE DIN PATRIMONIUL PRIMĂRIEI SIBIU STATIA DE EPURARE LA 31.12.2005

nr.crt.

nr inv.

denumire M.F.

VAL.INV.

VAL. RAMASA*

1

10052

Construcție POST - TRAFO

3797 60

2299 57

2

10053

Pavilion administrativ

14264 51

9597 42

3

10059

Clădire pt. Statie pompare

1797 97

1083 45

4

22763

distribuitor

1662.39

858.36

5

22764

gazometru

7771 73

4005 11

6

22766

canale termice

590 26

58 17

7

22767

conducta refulare nămol

1124 41

623 94

8

22771

canale legătură

8695 26

4818 65

9

22772

statie pompe nr 3

6522 36

3457.27

10

22775

graytare

1251 83

239 72

11

22777

denisipator

4216 86

2172 69

12

22778

decantoare radiate

27367.47

14084 72

13

22780

statie pompare nr. 1

1783 76

945 99

14

22782

paturi uscare nisip

513.89

15 01

15

22783

statie pompe nr 4

1914.09

1015.03

16

22785

canai menajer beton D 200

1577.77

875.54

17

22790

conducta apa potabila

841 48

264 53

18

22793

canal pluvial

507.69

281 33

19

22794

dren D 300M/M beton

608.58

217.59

20

22797

cămin stavilare

632 42

350 57

21

22841

metantancuri

30594 90

15751 52

22

22902

canale de legătură la st. de epurare

6841 35

3899 33

23

22904

aerotanc

101594 74

53907.3

24

22905

statie pompe S P 2

14168.77

4939 38

25

22906

împrejmuiri si porti

708 48

68 93

26

22908

decantor secundar

40002.71

21219.23

27

22910

conducta de legătură beton D80

5313 36

2945 21

28

22911

conducta refulare nămol D 250

844 14

468 58

29

23514

cămine canalizare

2751 60

1526 19

30

23515

drumuri si platforme

14478 70

1891 54

31

23504

centrala termica statia de epurare

3619 25

2247 21

32

23506

transformator metantanc

23380 94

14800 09

33

23517

conducte si canale de legătură

14027.89

9059.64

34

23518

separator de grăsimi

18640.60

11797 96

35

23520

statie de pompare SP 2

483974'

3260 24

36

23610

metantanc construcție

72461 12

46782 64

37

23692

Pod rador

4027 61

2631 55

—J

TOTAL________________________

445738.23

244461.20

Președinte

Contrasemnează

Secretar

Iordan NicolaMinai Cristea

i I

\J