Hotărârea nr. 116/2006

HOTARAREA NR. 116 pentru modificarea si revocarea partiala a H.C.L nr. 66/2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 116

pentru modificarea și revocarea parțială a H.C.L nr. 66/2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 21388/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune noile valon de impozitare pentru terenul situat în extravilan,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile OU G nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 și art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000,

în temeiul prevederilor art 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.04.2006 se stabilesc noile valori ale impozitului pe terenurile amplasate în extravilan care se fac venit la bugetele locale, conform tabelului de mai jos :

Nr. crt.

Categoria de folosință

Zona lei (RON) / ha

0

1

A

1.

Teren cu construcții

22

2.

Arabil

36

3.

Pășune

20

4.

Fîneață

20

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută ia nr. crt. 5.1

40

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

40

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1.

12

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

4

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

24

9.

Drumuri și căi ferate

X

10.

Teren neproductiv

X

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în extravilan, la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se va aplica următorul coeficient de corecție pozitiv :

- localitate urbană de rang II..........................................1,20

Art.2. începând cu data de 01.04.2006 se revocă lit.(a) a art. 1 din H.C.L. nr. 66/2006.

Art.3. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

ContrasemneazăPreședinte Mihai Cristea