Hotărârea nr. 115/2006

HOTARAREA NR. 115 privind aprobarea indicatorilor economici modificati, pentru obiectivul de investitii „Modernizare Piata Garii”

COPie


HOTARAREA NR.115

privind aprobarea indicatorilor economici modificați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Gării”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.03.2006

Analizând raportul nr. 73454/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor economici modificați pentru obiectivul de investiții faza SF „Modernizare Piața Gării”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „m”, art. 128 și ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii economici modificați la obiectivul de investiții „Modernizare Piața Gării”, după cum urmează :

Indicatorii economici (inclusiv TVA):

• 25.348.816,61 lei, respectiv 6.953.263,28 euro

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai CristeaContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE c'' f

CU ORIGINALUL