Hotărârea nr. 114/2006

HOTARAREA NR. 114 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a promova in instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor proprietatea Statului Roman

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.l 14

privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a promova în instanță acțiuni privind recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a

spațiilor proprietatea Statului Român

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară dm data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 72743/2006 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală privind mandatarea SC Urbana SA Sibiu în vederea promovării acțiunilor judecătorești, a căilor de atac, a executărilor silite în numele și pe seama Statului Român, pentru recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a spațiilor proprietatea Statului Român , bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 1 și 2 din Codul de Procedură Civilă, art. 13 din Legea nr. 550/2002 cu modificările și completările ulterioare, art. 1532-1537 din Codul Civil, art. 34 din Legea nr. 114/1996 și art. 12 alin.4 din Legea nr. 213/1998,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f, ale art. 46 și ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se aprobă mandatul special gratuit în favoarea SC Urbana SA Sibiu, în vederea promovării acțiunilor judecătorești, a căilor de atac, a executărilor silite, în numele și pe seama Statului Român, pentru recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a spațiilor proprietatea Statului Român, bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Sibiu, împotriva următoarelor societăți :

  • a) SC „NORD ATLANTIC” SRL, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 66 pentru plata prețului pentru spațiul cu altă destinație situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 66 cu care SC „NORD ATLANTIC” SRL s-a Intabulat fără a achita prețul.

  • b) SC „NORA EXCLUSIV” SRL, cu sediul în Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr. 9, reprezentată de Staicu Eleonora, pentru spațiul cu altă destinație situat în Sibiu Str. Avram lancu nr. 6;

  • c) SC „INTERCONS” SRL cu sediul în Sibiu, str Gheorghe Duna nr. 17, pentru plata prețului pentru spațiul cu altă destinație situat în Sibiu str. Turnului nr. 23 cu care SC INTERCONS SRL, s-a întabulat fără a achita prețul

  • d) SC „INTERCONS” SRL cu sediul în Sibiu, str. Gheorghe Dima nr. 17, reprezentată de Pleșca Ovidiu pentru terenul aferent spațiului cu altă destinație situat în Sibiu, str. Turnului nr. 23.

Art.2. Mandatarul va fi citat, cu privire la aceste litigii, de către toate instanțele judecătorești, la sediul acestuia din Sibiu str. Andrei Șaguna nr. 9.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul SC „URBANA” SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE < ) CU ORIGINALUL