Hotărârea nr. 113/2006

HOTARAREA NR. 113 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU///


HOTĂRÂREA NR.1I3

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03 .2006,

Analizând raportul nr. 72469/2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Artl.Se aprobă suplimentarea alocațiilor bugetare pe anul 2006 pentru obiectivul de investiții “ Amenajări interioare Tumul Sfatului”, cu suma de 140.960 lei reprezentând echivalentul a 40.000 de euro și modificarea în consecință a listei obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 1

* > > '

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 50.000 lei pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, pentru Școala cu cls. I-VIU nr. 24 și Școala cu cls. LVH1 nr. 20, conform anexelor nr.4 - 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu cu suma de 40,12 mii lei, conform anexelor nr. 8 și 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art5. Se aprobă rectificarea bugetului local și se modifică lista de investiții ca urmare a nominalizării unor lucrări noi conform anexei nr. 10, astfel:

Cap. 84.02 - Pavaj scări Turnului - Piața Huet - 300 mii lei;

- Pavaj curte interioară - Str. S. Brukenthal - 160 mii lei

Cap. 51.02 - Dotări -480 mii lei

Cap. 70.02. - Reabilitare clădiri conform contractului de cofinanțare KFW - 500 mii lei

Art.6. Primarul municipiului Sibiu și directorii instituțiilor menționate , vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03/2b06

Președinte

Mihai Cristea                               Contrasemnează

zf                                          Secretar

Iordan Nicola

/\             PENTRU CONFORMITATE

cu ORIGINALUL 6

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA 1 LA HCL 113/2006


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

influențe

Plan rectificat trim 1

Donații și sponsorizări

370201

3,972.72

140.96

4,113.68

93.18

140.96

234.14

Locuințe, servicii       și

dezvoltare publică

70.02.50.71.01.30

29,419.98

140.96

29,560.94

6,548.54

140.96

6,689.50

PREȘEDINTECONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 2 la HCL nr.113/2006

Cap.70.10.50

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PARCURI SI ZONE VERZI

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi Ar

Prev.Trim. I

Rectif.trim.l

Trim.l rectif.

An rectif.

1

ITOTAL CHELTUIELI

3,100.00

900.00

50.00

950.00

3,150.00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,315.00

363.00

363.00

1,315.00

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

989.00

267.50

267.50

989.00

4

Salarii de baza

100101

614.80

170.00

170.00

614.80

5

Salarii de merit

100102

20.00

6.00

6.00

20.00

6

Indemnizație de conducere

100103

21.20

5.00

5.00

21.20

7

Spor de vechime

100104

138.00

30.00

30.00

138.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

50.00

5.00

5.00

50.00

11

Fond de premii

100108

80.00

38.00

38.00

80.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

35.00

1.50

1.50

35.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

30.00

12.00

12.00

30.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi Ar

Prev.Trim. I

Rectif.trim.l

Trim.l rectif.

An rectif.

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

326.00

95.50

95.50

326.00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

220.00

65.00

65.00

220.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

30.00

7.00

7.00

30.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

70.00

22.00

22.00

70.00

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

6.00

1.50

1.50

6.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,257.00

411.00

50.00

461.00

1,307.00

35

Bunuri si servicii

2001

1,180.00

398.00

398.00

1,180.00

36

Furnituri de birou

200101

5.00

0.00

0.00

5.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

1.00

0.00

0.00

1.00

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

189.00

87.00

87.00

189.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

20.00

2.00

2.00

20.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

130.00

10.00

10.00

130.00

41

Piese de schimb

200106

30.00

15.00

15.00

30.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

15.00

4.00

4.00

15.00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

440.00

100.00

100.00

440.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

350.00

180.00

180.00

350 00

46

Reparații curente

2002

30.00

0.00

0.00

30.00

47

Hrana

2003

0.00

0.00

O.OO1

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale____

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

7.00

1.00

50.00

51.00

57.00

56

Uniforme si echipament

200501

4.00

0.50

0.50

4.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

3.00

0.50

50.00

50.50

53.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

13.00

0.00

0.00

13.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

6.00

0.00

0.00

6.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi Ar

Prev.Trim. I

Rectif. trim.l

Trim.l rectif.

An rectif.

61

Deplasări în străinătate

200602

7.00

0.00

0.00

7.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5.00

0.00

0.00

5.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

5.00

0.50

0.50

5.00

67

Protecția muncii

2014

5.00

0.50

0.50

5.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes pi

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

12.00

11.00

11.00

12.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

12.00

11.00

11.00

12.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi Ar

Prev.Trim. I

Rectif.trim.l

Trim.l rectif.

An rectif.

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

______0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51=52.01+5

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

000

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protect

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

_121_

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi Ar

Prev.Trim. I

Rectif.trim.l

Trim.l rectif.

An rectif.

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0 00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

528.00

126.00

126.00

528.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

528.00

126.00

126.00

528.00

142

Active fixe

7101

528.00

126.00

126.00

528.00

143

Construcții

710101

180.00

0.00

0.00

180.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

123.00

123.00

123.00

123.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

3.00

3.00

3.00

3.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

222.00

0.00

0.00

222.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri pr<

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi Ar

Prev.Trim. I

Rectif.trim.l

Trim.l rectif.

An rectif.

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA NK. jQ L.A i-iUL. i i -J/


RECTIFICARE BUGETARA

CAP.70.10.50

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PARCURI Si ZONE VERZI

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An aprobat

Prev. Trim. I aprobat

Rectificare

Prev.trim.l rectif.

Prev.an rectif.

TOTAL VENITURI (rd.2+35+43+46)

0010

r 1

3,100.00

900.00

50.00

950.00

3,150.00

I. VENITURI CURENTE (rd.3) ’

0010

r2

100.00

50.00

50.00

100.00

150.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+10)

r3

100.00

50.00

50.001

100.00

150,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r 4

0.00

0.00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd.9)

3010

r 5

0.00

0.00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

301003

r6

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r 7

0.00

0.00

_ _

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r8

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301050

r9

0.00

0.00

_

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.11+25+27+29+32)

r 10

100.00

50.00

50.00

100.00

150.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.12 la rd.24)

3310

r 11

100.00

50.00

50.00

100.00

150.00

Taxe de metrologie

331001

r 12

0.00

0.00

Taxe si servicii pt analize efectuate de laboratoare

331004

r 13

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0.00

0.00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din prestări de servicii

331008

r 15

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r 16

0.00

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

r 17

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

r 18

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau ;

331016

r 19

100.00

50.00

50.00

100.00

150.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesional.

331017

r20

0.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice

331019

r 21

0.00

0.00

Venituri din cercetare

331020

r22

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanat

331021

r23

0.00

o.ool

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

r24

o.ool

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.26)

3410

r25

0.00

0.00

I

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r26

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r27

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r28

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.30+31)

3610

r29

0.00

0.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r30

0.00

0.00

Alte venituri

361050

r 31

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.33+34)

3710

r 32

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

371001

r 33

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

371050

r 34

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.36)

r 35

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 la rd.42)

3910

r 36

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

r 37

0.00

0.00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

391002

r 38

0.00

0.00

Venituri din privatizare________________________________________________________

391004

r 39

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Incasari din valorificarea activelor bancare

391005

r 40

Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor bugetare

391006

r41

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

r42

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 44)

r43

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd 45)

4010

r44

incasari din rambursarea altor imprumuturilor acordate

401050

r45

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r46

Subvenții de la alte administrații (rd.48)

4310

r47

Subvenții pentru instituții publice

431009

r48

0010

r49

0010

r 50

TOTAL CHELTUIELI (rd.66+82+96+112+139+155+181+197+214+229+244+258

r 51

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+83+97+113+140+156+182+198+215+2

01

r 52

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.68+84+98+114+141+157+1

10

r53

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.69+85+99+115+142+158+184+200

20

r 54

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70+86+100+116+143+159+185+201+21Î

70

r55

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71 +87+101+ 117+144+160+18E

71

r 56

Active fixe (rd.72+88+102+118+145+161 + 187+203+220+235+250+264

7101

r 57

Construcții

710101

r58

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r59

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r60

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 61

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.272)

90

r62

Excedent (rd.273)

92

r63

r64

r65

Autoritati publice si acțiuni externe (rd 79+80)

5110

r66

CHELTUIELI CURENTE (rd 69+70)

01

r67

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r68

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r69

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 72)

70

r70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.73)

71

r 71

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 74+..+ 77)

7101

r72

Construcții

710101

r73

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r74

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r75

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 76

Din total capitol:

r 77

Autoritati executive si legislative (rd 69+70)

511001

r 78

Autoritati legislative

5110010

r 79

Autoritati executive

5110010

r 80

r 81

Alte servicii publice generale (rd.94)

5410

r 82

|CHELTUIELI CURENTE (rd.84+85)__

01

r 83

Prevederi An aprobat

Prev. irim. i aprobat

KecifTicare

nev.imn.i rectif.

r icv.oii rectif.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

850.00

850.00

3.000.00

3,000.00

850.00

850.00

3,000.00

3,000.00

850.00

850.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,100.00

900.00

50.00

950.00

3,150.00

2,572.00

774.00

50.00

824.00

2,622.00

1,315.00

363.00

363.00

1,315.00

1,257.00

411.00

50.00

461.00

1,307.00

528.00

126.00

126.00

528.00

528.00

126.00

126.00

528.00

528.00

126.00

126.00

528.00

180.00

0.00

180.00

123.00

123.00

123.00

123.00

3.00

3.00

3.00

3.00

222.00

0.00

' 222.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

I

0.00

0.00

I__

I__

0.00

0.00

L

L_____

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An aprobat

Prev. Trim. I aprobat

Rectificare

Prev.trim.l | rectif.

Prev.an

rectif.____

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 84

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r85

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.87)

70

r86

0.00

0.00

I

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.88)

71

r87

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 89+..+92)

7101

r88

0.00

0.00

Construcții

710101

r89

o.ooi

o.oo’l

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r90

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 91

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r92

0.00

0.00

Din total capitol:

r93

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

r 94

0.00

0.00

r95

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (rd 108+110)

6110

r96

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 98+99)

01

r97

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 98

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r99

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.101)

70

r 100

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.102)

71

r 101

0.00

0.00

Active fixe (rd.103+..+106)

7101

r 102

0.00

0.00

Construcții

710101

r 103

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 104

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 105

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 106

0.00

0.00

Din total capitol:

r 107

0.00

0.00

Ordine publica (rd 109)

611003

r 108

o.oo'

0.00

Politie

6110030

r 109

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

611050

r 110

0.00

0.00

r 111

0.00

0.00

Invatamant (rd. 124+127+131 +132+134+137)

6510

r 112

0.00

o.oo1

1

CHELTUIELI CURENTE (rd.114+115)

01

r 113

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 114

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 115

0.00

0.00

___

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.117)

70

r 116

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.118)

71

r 117

0.00

0.00

Active fixe (rd.119+..+122)

7101

r 118

0.00

0.00

!

_

Construcții

710101

r 119

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 120

0.00

0.00

L..-..,..........—■■■■,......

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 121

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 122

0.00

0.00

Din total capitol:

r 123

0.00

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd.125+126)

651003

r 124

0.00

0.00

invatamânt preșcolar

6510030

r 125

0.00

0.00

învățământ primar

6510030

r 126

0.00

0.00

învățământ secundar (rd.128 la rd.130)

651004

r 127

0.00

0.00

Denumire

I

Cod

Rând

învățământ secundar inferior

6510040

r 128

învățământ secundar superior

6510040

r 129

Invatamant profesional

6510040

r 130

învățământ postliceal

651005

r 131

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.133)

651007

r 132

învățământ special

6510070

r 133

Servicii auxiliare pentru educație (rd.135+136)

651011

r 134

Internate si cantine pentru elevi

6510110

r 135

Alte servicii auxiliare

6510113

r 136

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

651050

r 137

r 138

Sanatate (rd. 152+153)

6610

r 139

CHELTUIELI CURENTE (rd.141 + 142)

01

r 140

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 141

'TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 142

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

70

r 143

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)

71

r 144

Active fixe (rd. 146+..+149)

7101

r 145

Construcții

710101

r 146

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 147

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 148

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 149

Din total capitol:

r 150

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd. 152+153)

661050

r 151

Crese

6610500

r 152

Alte instituții si acțiuni sanitare

6610505

r 153

r 154

Cultura, recreere si religie (rd.167+177+179)

6710

r 155

CHELTUIELI CURENTE (rd. 157+158)

01

r 156

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 157

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 158

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160)

70

r 159

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 161)

71

r 160

Active fixe (rd.162+..+165)

7101

r 161

Construcții

710101

r 162

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 163

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 164

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 165

Din total capitol:

r 166

Servicii culturale (rd.168 la 1176)

671003

r 167

Muzee

6710030

r 168

Instituții publice de spectacole si concerte

6710030

r 169

Scoli populare de arta si meserii

6710030

r 170

Prevederi An aprobat

Prev. Trim. I aprobat

Rectiticare

rrev-trim.i: rectif

t-rev.aii rectif.

0.00

0.00

i

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Case de cultura

6710030

r 171

Cămine culturale

6710030

r 172

Universități populare

6710030

r 173

Presa

6710031

r 174

Edituri

6710031

r 175

Alte servicii culturale

6710033

,r 176

Servicii recreative si sportive (rd.178)

671005

r 177

Sport

6710050

r 178

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

671050

r 179

r 180

Asigurări si asistenta sociala (rd. 193+194)

6810

r 181

CHELTUIELI CURENTE (rd.183+184)

01

r 182

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 183

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 184

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.186)

70

r 185

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.187)

71

r 186

Active fixe (rd. 188+..+191)

7101

r 187

Construcții

710101

r 188

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 189

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 190

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 191

Din total capitol:

r 192

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 193

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.195)

681005

r 194

Asistenta sociala in caz de invaliditate

6810050

r 195

r 196

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.209+211+212)

7010

r 197

CHELTUIELI CURENTE (rd.199+200)

01

r 198

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r200

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.202)

70

r201

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.203)

71

r202

Active fixe (rd.204+..+207)

7101

r203

Construcții

710101

r204

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r205

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r206

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r207

Din total capitol:

r208

Locuințe (rd.210)

701003

r209

Dezvoltarea sistemului de locuințe

7010030

r210

Servicii si dezvoltare publica

701004

r 211

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701050

r 212

r 213

Prevederi An aprobat

Prev. Trim. i aprobat

Kecuncare i

Hrev.irim.f rectif.

riev.au j rectif.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

’ ’o.bol

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

j

0.00

0.00

3,100.00

900.00

50.0C?

950.00

3,150.00

2,572.00

774.00

824.00

2,622.00

1,315.00

363.00

363.00

1,315.00

1,257.00

411.00

50.00

461.00

1,307.00

528.00

126.00

126.00

528.00

528.00

126.00

126.00

528.00

528.00

126.00

126.00

528.00

180.00

0.00

180.00

123.00

123.00

123.00

123.00

3.00

3.00

3.00

3.00

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,100.00

900.00

50.00

950.00

3,150.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.226)

8010

CHELTUIELI CURENTE (rd.216+217)

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.219)

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.220)

71

Active fixe (rd.221+ ..+224)

7101

Construcții

710101

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.227)

801001

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

8010013

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.241)

8310

CHELTUIELI CURENTE (rd.231+232)

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.234)

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.235)

71

Active fixe (rd.236+..+239)

7101

Construcții

710101

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

Din total capitol:

Agricultura (rd.242)

831003

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

8310033

Transporturi (rd.256)

8410

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.249)

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.250)

71

Active fixe (rd.251+..+254)

7101

Construcții

710101

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

841050

Rând

Prevederi An aprobat

Prev. Trim. I aprobat

Rectificare

Hrev.tnm.î rectif.

rrev.an i rectif.

r 214

0.00

0.00

r 215

0.00

0.00

r 216

0.00

0.00

r 217

0.00

0.00

r 218

0.00

0.00

r 219

0.00

0.00

. _______ ______ - 1

r220

0.00

0.00

r 221

0.00

0.00

______________________ 1

r222

0.00

0.00

r 223

0.00

0.00

d

r224

0.00

0.00

r225

0.00

0.00

I

r226

0.00

0.00

r227

0.00

0.00

r228

0.00

0.00

r229

0.00

0.00

1

-                              i

r230

0.00

0.00

r 231

0.00

0.00

1

r232

0.00

0.00

r233

0.00

0.00

___________________J_______i

r234

0.00

0.00

r235

’ 0.00

0.00

1

1

L.               . ____________

r236

0.00

o.ool

_______ .

r237

0.00

” o.ool

r238

0.00

0.00

r239

0.00

0.00

r240

0.00

0.00

r 241

0.00

0.00

r242

0.00

0.00

r243

o.ool

0.00

r244

0.00

0.00

r245

0.00

0.00

r246

0.00

0.00

r247

0.00

0.00

r248

0.00

0.00

r249

0.00

0.00

r250

0.00

0.00

r 251

0.00

0.00

r252

0.00

0.00

r 253

0.00

0.00

r254

0.00

0.00

r255

0.00

0.00

r256

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

r257

Alte acțiuni economice (rd.270)

8710

r258

CHELTUIELI CURENTE (rd.260+261)

01

r259

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r260

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 261

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 263)

70

r 262

'TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.264)

71

r263

Active fixe (rd.265+..+268)

7101

r264

Construcții

710101

r265

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r266

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r267

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r268

Din total capitol:

r 269

Alte acțiuni economice

871050

r270

r 271

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 272

EXCEDENT

9810

r273

PREȘEDINTE

Prevederi An aprobat

Prev. irim. i aprobat

rcecuncaie

nev.unu.i rectif.

riGv.au rectif.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i___________________________________________________________

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SITUATiA VENITURILOR


Anexa nr.4.,    ,

LaHCL nr./h/2C<'6


ȘCOALA CU Cds. I-VIII NR. 24 SIBIU

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An aprobat

Prev.

Trim. I aprobat

Rectificare

Prev.

Trim. 1 rectificat

i iii ițji;

Prev. an 1 rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)_____________________________________________

0015

r 1

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

1. VENITURI CURENTE (rd.3)____________________________________________

0015

r2

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)

r3

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)______________________________________________

r 4

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)___

3015

r5

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

Venituri din concesiuni si inchirieri

301505

r6

13.24

2.25

2.00

4.25

15.24

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r7

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301550

r8

2.80

0.47

0.47

2.80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.10+20+22+24)

r9

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19)

3315

r 10

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

000

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r15

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfection

331517

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.21)

3415

r 20

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r 22

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r 23

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.25)

3615

r 24

0.00

0.001

0.00

0.00

Alte venituri

361550

r 25

0.001

o.oo1

0.00

0.00

III. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27)

r 26

0.00

0.001

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r 27

0.00

0.00

0.00

o.ool

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r 28

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.30)

r 29

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (rd.31)

4315

r 30

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r 32

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r 33

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209)

r 34

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91+107+133+149+166+181+196+210)

01

r 35

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211)

10

r 36

1.54

0.44

0.44

1.54

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151+168+183+198+212)

20

r 37

14.50

2.28

2.00

4.28

16.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)

71

r 39

0.00

o.ool

0.00

0.00

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171 +186+201+215)

7101

r40

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 42

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r43

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 44

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)

90

r 45

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.224)

92

r 46

0.00

0.00

0.00

0.00

r47

0.00

0.00

0.00

0.00

r48

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.61)

5415

r49

0.00

0.00

0.00

o.oo1

CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)

01

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 52

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r 53

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)

71

r 54

0.00

0.00

0.00

o.oo1

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

0.00

0.00

0.00

o.oo1

Construcții

710101

r 56

0.001

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r60

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r61

0.00

0.00

0.00

0.00

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88)

6515

r63

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r 64

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r65

1.54'

0.44

0 44

1.54

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 66

14.50

2.28

2 00

4.28

16.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)

70

r67

0.00

0.00

o.ool

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)

71

r68

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 70 la 73)

7101

r69

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r70

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r72

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r73

0.00

0.00

0.00

o.oo1

Din total capitol:

r74

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar si primar (rd.76+77)

651503

r75

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar

65150301

r 76

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant primar

65150302

r 77

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar (rd.79 la rd.81)

651504

r78

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

Invatamant secundar inferior

65150401

r79

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

o.ool

0.00

0.00

0.00

Invatamant profesional

65150403

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00'

Invatamant postliceal

651505

r82

0.00

0.00

0.00

0.00!

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.84)

651507

r83

O.OOl

0.00

0.00

0.00

Invatamant special

65150704

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.86+87)

651511

r 85

0.00

0.00

0.00

o.ool

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r86

0.00

0.00

0.00

0.00 j

Alte servicii auxiliare

65151130

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

r 89

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.102)

6615

r 90

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)__

01

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL__

10

r 92

0.00

0.00

0.00

o.ool

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r93

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r94

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)

71

r95

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.97 la 100)

7101

r96

0.00

0.00

C.00

0.00

Construcții

710101

r 97

o.oc'

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 98

0.00

0.00

0.00

o.ool

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r99

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd. 103+104)

661550

r 102

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

66155003

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66155050

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

r 105

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130)

6715

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109)

01

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII_________________________________________________________

20

r 109

0.00

0 00

0 00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 111)

70

r 110

0.00

0.00

0.00

o.ool

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112)

71

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.113+..+116)

7101

r 112

0.00

o.ool

O.OO1

0.00

Construcții

710101

r 113

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 117

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd.119 la 127)

671503

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67150303

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

0.00

0.00

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67150306

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 212

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r 213

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r214

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r215

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 216

0.00

O.OOI

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r217

O.OOI

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r218

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r219

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871550

r 221

0.00

0.00

0.00

0.00

r 222

0.00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9615

r 223

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9815

r 224

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ȘCOALA CU CLS. I-VIII NR. 24 SIBIU

Anexa nr..6"

La HCL nr J73/ 10CZ


Rectificare bugetara

capitol:65.15 - SECUNDAR INFERIOR + TOTAL________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. I aprobat

rectificare trim. I

trim. I rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

16.04

2.72

2.00

4.72

18.04

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.54

0.44

0.44

1.54

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

1.40

0.40

0.40

1.40

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

1.40

0.40

0.40

1.40

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariate in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.14

0.04

0.04

0.14

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.04

0.01

0.01

0.04

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.10

0.03

0.03

0.10

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

o.oo'

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.50

2.28

2.00

4.28

16.50

35

Bunuri si servicii

2001

3.40

1.08

1.00

2.08

4.40

36

Furnituri de birou

200101

0.40

0 10

0.10

0.40

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.20

0.05

0.05

0.20

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

1.00

0.38

0.38

1.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.30

0.10

0.10

0.30

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.20

0 05

0.05

0.20

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.30

0.10

0.10

0.30

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

1.00

0.30

1.00

1.30

2.00

46

Reparații curente

2002

6.60

0.20

0.20

6.60

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0 00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

3.00

0.50

1.00

1.50

4.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

3.00

0.50

1.00

1.50

4.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.50

0.20

0.20

0.50

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si s

2019

0.00

o.oo1

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.001

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.001

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor st<

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

1.00

0.30

0.30

1.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.00

0.30

0.30

1.00

90

TITLUL III DOBÂNZI___________________________________________

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credit

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprum

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statuie

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PU

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pe

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea i

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de st;

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0 00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inte

8003

0.00

o.ool

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

o.ool

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00


CONTRASEMNEAZĂ

SECTRETAR, IORDAN NICOLACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SC. CU CLS. I-VIII NR. 20 SIBIU

Anexa nr.g ici

HO L nr. ZH3/


SITUAȚIA VENITURILOR

6515_________________________________________________________________(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An aprobat

Prev.

Trim. I aprobat

Rectificare

Prev.

Trim. I rectificat

Prev. an rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)

0015

r 1

19.00

4.50

2.00

6.50

21.00

ll. VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r2

19.00

4.50

2.00

6.50

21.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd 4+9)

r3

12.50

1.50

2.00

3.50

14.50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r4

12.50

1.50

2.00

3.50

14.50

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)

3015

r5

12.50

1.50

2.00

3.50

14.50

Venituri din concesiuni si inchirieri

301505

r6

12.50

1.50

2.00

3.50

14 50

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r7

Alte venituri din proprietate

301550

r8

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 10+20+22+24)

r9

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19)

3315

r 10

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331517

r 16

|

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.21)

3415

r20

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r22

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r23

Diverse venituri (rd.25)

3615

r24

Alte venituri

361550

r 25

6.50

3.00

3.00

650

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27)

r 26

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r27

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r28

IV. SUBVENȚII (rd.30)

r29

Subvenții de la alte administrații (rd.31)

4315

r 30

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0015

r 32

0015

r 33

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209)

r34

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91+107+133+149+166+181+196+210)

01

r 35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211)

10

r 36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151+168+183+198+212)

20

r 37

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)

71

r 39

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171 + 186+201+215)

7101

r40

Construcții

710101

r 41

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r42

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r43

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 44

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)

90

r 45

Excedent (rd.224)

92

r 46

r47

r 48

Alte servicii publice generale (rd.61)

5415

r49

CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)

01

r 50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 52

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r53

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)

71

r 54

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

Construcții

710101

r 56

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

Din total capitol:

r60

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

r62

Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88)

6515

r63

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r 64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r65

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r66

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)

70

r67

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)

71

r68

Active fixe (rd.70 la 73)

7101

r69

Construcții

710101

r70

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r72

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r73

Din total capitol:

r74

Invatamant preșcolar si primar (rd.76+77)

651503

r75

Invatamant preșcolar

65150301

r76

Invatamant primar

65150302

r77

Invatamant secundar (rd.79 la rd.81)

651504

r78

______________________________________________________________________________________________________________________________I

Invatamant secundar inferior

65150401

r 79

i

I

I..........

•------ —1

Invatamant secundar superior

65150402

r80

Invatamant profesional

65150403

r 81

i

Invatamant postliceal

651505

r 82

___1

Invatamant nedefinibil prin niVel (rd.84)

651507

r 83

Invatamant special

65150704]

r 84

__J

Servicii auxiliare pentru educație (rd.86+87)

651511

r 85

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r 86

Alte servicii auxiliare

65151130

r 87

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

r 89

Sanatate (rd. 102)

6615

r 90

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)

01

r 91

1

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 93

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r 94

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)

71

r 95

Active fixe (rd.97 la 100)

7101

r 96

Construcții

710101

r 97

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 98

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

1

-----------------------------------1

Din total capitol:

r 101

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.103+104)

661550

r 102

.......... 1

Crese

66155003

r 103

Alte instituții si acțiuni sanitare

66155050

r 104

1

r 105

Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130)

6715

r 106

CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109)

01

r 107

1

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 111)

70

r 110

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112)

71

r 111

Active fixe (rd.113+..+116)

7101

r 112

Construcții

710101

r 113

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

Din total capitol:

r 117

Servicii culturale (rd.119 la 127)

671503

r 118

Muzee

67150303

r 119

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

Case de cultura

67150306

r 122

Cămine culturale

67150307

r 123

i

I

Universități populare

67150309

r 124

Presa

67150310

r 125

Edituri

67150311

r 126

Alte servicii culturale

67150330

r 127

r- ■' ------------1

Servicii recreative si sportive (rd. 129)

671505

r 128

Sport

67150501

r 129

"I

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei________________________________________________________________

671550

r 130

r 131

Asigurări si asistenta sociala (rd. 144+145)

6815

r 132

CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135)

01

r 133

I

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.137)

70

r 136

I

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE (rd.138)

71

r 137

Active fixe (rd.139 la 142)

7101

r138

Construcții

710101

r 139

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

Din total capitol:

r 143

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.146)

681505

r 145

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

r 147

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd. 160+162+163)

7015

r 148

CHELTUIELI CURENTE (rd.150+151)

01

r 149

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.153)

70

r 152

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.154)

71

r 153

Active fixe (rd.155 la 158)

7101

r 154

Construcții

710101

r 155

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

Din total capitol:

r 159

Locuințe (rd. 161)

701503

r 160

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

r 164

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.177)

8015

r 165

CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)

01

r 166

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)

70

r 169

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rcf.171)

71

r 170

Active fixe (rd.172 la 175)

7101

r 171

Construcții

710101

r 172

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

Din total capitol:

r 176

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.178)

801501

r 177

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

8015013C

r 178

r 179

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.193)

8315

r 180

CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)

01

r 181

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 182

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.185)

70

r 184

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.186)

71

r 185

Active fixe (rd.187 la 190)

7101

r 186

Construcții

710101

r 187

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

Din total capitol:

r 191

Agricultura (rd.193)

831503

r 192

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

8315033C

r 193

r 194

1

r

Transporturi (rd.207)

8415

r 195

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 196

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)

70

r 199

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)

71

r200

Active fixe (rd.202 la 205)

7101

r 201

Construcții

710101

r202

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r203

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r204

I

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r205

Din total capitol:

r206

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r207

r208

Alte acțiuni economice (rd.221)

8715

r209

CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)

01

r210

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 212

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r 213

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r214

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r 215

Construcții

710101

r 216

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r217

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r218

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 219

Din total capitol:

r220

Alte acțiuni economice

871550

r221

r 222

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9615

r 223

EXCEDENT

9815

r224


SECRETAR,


IORDAN NICOLA :


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 7

La Hotarirea nr. 412)/ 2.COC


SC. CU CLS. I-VIII NR. 20 SIBIU

Rectificare bugetara

6515____________________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev. Trim. I aprobat

rectificare trim. I

trim. I rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

19.00

4.50

2.00

6.50

21.00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

4

Salarii de baza

100101

5

Salarii de merit

100102

6

Indemnizație de conducere

100103

7

Spor de vechime

100104

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

9

Alte sporuri

100106

10

Ore suplimentare

100107

11

Fond de premii

100108

12

Prima de vacanta

100109

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

16

Indemnizații de delegare

100113

17

Indemnizații de detașare

100114

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

19

Alocații pentru locuințe

100116

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

22

Tichete de masa

100201

23

Norme de hrana

100202

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

28

Contribuții

1003

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19.00

4.50

2.00

6.50

21.00

35

Bunuri si servicii

2001

5.00

1.50

1.50

5.00

36

Furnituri de birou

200101

1.00

0.50

0.50

1.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

1.00

0.50

0.50

1.00

38

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

39

Apa, canal si salubritate

200104

40

Carburanți si lubrefianti

200105

41

Piese de schimb

200106

42

Transport

200107

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1.00

1.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

2.00

0.50

0.50

2.00

46

Reparații curente

2002

10.00

2.00

2.00

10.00

" 471

Hrana

2003

48

Hrana pentru oameni

200301

49

Hrana pentru animale

200302

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

51

Medicamente

200401

52

Materiale sanitare

200402

53

Reactivi

200403

54

Dezinfectant!

200404

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2.00

0.50

2.00'

2.50

4.00

56

Uniforme si echipament

200501

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

58

Alte obiecte de inventar

200530

2.00

0.50

2.00

2.50

4.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

61

Deplasări în străinătate

200602

62

Materiale de laborator

2009

63

Cercetare - dezvoltare

2010

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1.00

0.50

0.50

1.00

65

Consultanta si expertiza

2012

66

Pregătire profesionala

2013

67

Protecția muncii

2014

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

69

Studii si cercetări

2016

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si ser

2019

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

73

Meteorologie

2021

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

75’

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor stat

2025

80

Alte cheltuieli

2030

1.00

I

1.00

81

Reclama si publicitate

203001

82

Protocol si reprezentare

203002

83

Prime de asigurare non-viata

203003

84

Chirii

203004

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

87

Fondul Primului ministru

203008

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

89

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.00

1.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

I

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumu

300203

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

99

Alte dobânzi

3003

100

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUB

51

110

Transferuri curente

5101

111

Transferuri către instituții publice

510101

112

Acțiuni de sanatate

510103

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de

510114

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pent

510115

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea un

510124

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

120

A. Transferuri interne.

5501

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

122

Programe PHARE

550108

I

123

Programe ISPA

550109

124

Programe SAPARD

550110

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

126

Programe de dezvoltare

550113

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

128

Alte transferuri curente interne

550118

I

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

130

Asigurări sociale

131

Ajutoare sociale

132

Ajutoare sociale in numerar

133

Ajutoare sociale in natura

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

135

Burse

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

137

Asociații si fundații

138

Susținerea cultelor

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

142

Active fixe

143

Construcții

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

148

Active financiare

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integ

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

154

Alte imprumuturi

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

156

Rambursări de credite externe

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

161

Rambursări de credite interne

162

Rambursări de credite interne garantate

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

PREȘEDINTE

57

5701

5702

I

570201

570202

I59

5901

5902

5911

5912

I

5915

70

71

7101

710101

710102

710103

710130

72

7201

720101

79

'80

8003

i

8008

8030

81

8101

810101

810102

810105

810106

8102

810201

810202

810205

SECRETAR

IORDAN NICOLA

Rectificare bugetara

65150302______________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev Trim I aprobat

rectificare trim I

trim. 1 rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

7 88

1.87

0 82

2.69

8 70

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

4

Salarii de baza

100101

5

Salarii de merit

100102

6

Indemnizație de conducere

100103

I

J

---------------------------------------------------------------------------------------------1

7

Spor de vechime

100104

!

i

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

......1

- 9

Alte sporuri

100106

10

Ore suplimentare

100107

I

1

11

Fond de premii

100108

12

Prima de vacanta

100109

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

1

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

J

1

_____15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

I

1

_____16

Indemnizații de delegare

100113

17

Indemnizații de detașare

100114

18

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

19

Alocații pentru locuințe

100116

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

22

Tichete de masa

100201

23

Norme de hrana

100202

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

1...... 1

I 25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

|      26

Transportul la si de la locul de munca

100205

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

28

Contribuții

1003

1

|      29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

_____

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7 88

1 87

0 82

2 69

8.70

35

Bunuri si servicii

2001

2 10

0 63

0 63

2.10

;__36

Furnituri de birou

200101

0.42

0.21

0 21

0.42|

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.42

0.21

0.21

0.42

38

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

39

Apa, canal si salubritate

200104

40

Carburanți si lubrefianti

200105

41

Piese de schimb

200106

42

Transport

200107

I

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.42

0.42

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

0.84

0.21

0.21

0.84

46

Reparații curente

2002

4.10

0.82

0.82

4.10

47

Hrana

2003

48

Hrana pentru oameni

200301

49

Hrana pentru animale

200302

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

51

Medicamente

200401

52

Materiale sanitare

200402

53

Reactivi

200403

54

Dezinfectant!

200404

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.84

0.21

0.82

1.03

1.66

56

Uniforme si echipament

200501

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

I

58

Alte obiecte de inventar

200530

0.84

0.21

0.82

1.03

1.66

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

61

Deplasări în străinătate

200602

62

Materiale de laborator

2009

63

Cercetare - dezvoltare

2010

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.42

0.21

0.21

0.42

65

Consultanta si expertiza

2012

66

Pregătire profesionala

2013

67

Protecția muncii

2014

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

69

Studii si cercetări

2016

70

Plăti pt.fmant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si ser

2019

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

73

Meteorologie

2021

i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor stat

2025

80

Alte cheltuieli

2030

0.42

0.42

81

Reclama si publicitate

203001

82

Protocol si reprezentare

203002

83

Prime de asigurare non-viata

203003

i

84

Chirii

203004

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

87

Fondul Primului ministru

203008

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

I

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.42

0.42I

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

--------------------------------------------------------------------1

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumu

300203

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

i

99

Alte dobânzi

3003

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

1

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUB

51

110

Transferuri curente

5101

111

Transferuri către instituții publice

510101

112

Acțiuni de sanatate

510103

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de

510114

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pent

510115

1

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea un

510124

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

120

A. Transferuri interne.

5501

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

122

Programe PHARE

550108

123

Programe ISPA

550109

124

Programe SAPARD

550110

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

126

Programe de dezvoltare

550113

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

1

128

Alte transferuri curente interne

550118

1

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

130

Asigurări sociale

5701

131

Ajutoare sociale

5702

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

133

Ajutoare sociale in natura

570202

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

135

Burse

5901

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

137

Asociații si fundații

5911

138

Susținerea cultelor

5912

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

142

Active fixe

7101

143

Construcții

710101

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

• 148

Active financiare

7201

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

.        .       .                                                        .. .       . u_

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

151

Ititlul XII ÎMPRUMUTURI

80

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integ

8003

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

154

Alte imprumuturi

8030

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

156

Rambursări de credite externe

8101

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

I

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

161

Rambursări de credite interne

8102

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205


SECRETAR

IORDAN NICOLA

Rectificare bugetara

65150401 _________________________________________________________(mu lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev. Tnm.

I aprobat

rectificare j trim I

tnm I rectificat

:An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

11.12

2 63

1 18

3 811

12 30

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

4

Salarii de baza

100101

Salarii de merit

100102

6

Indemnizație de conducere

100103

7

Spor de vechime

100104

L 8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

' *

Alte sporuri

100106

L 10

Ore suplimentare___

100107

11

Fond de premii

100108

12

Prima de vacanta

100109

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

_____11

Fond aferent plătii cu ora

100111

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

16

Indemnizații de delegare

100113

17

Indemnizații de detașare

100114

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

I_______19

Alocații pentru locuințe

100116

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

21

Cheltuieli salariate in natura

1002

22

Tichete de masa

100201

23

Norme de hrana

100202

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

f           ....

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

_

r

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

27

Alte drepturi salariate in natura

100230

28

Contribuții

1003

29

Contribuții de asigurări sociale de stat__

100301

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

_

I

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

1

I                                                      I

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11 12

2 63

1 18

381

12.30

;       35

Bunuri si servicii

2001

2 90

0 87

0 87

2 90

36

Furnituri de birou____

200101

0 58

0 29

0 29

0 58|

37

Materiale pentru curățenie

1200102

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

39

Apa, canal si salubritate

200104

40

Carburanți si lubrefianti

200105

41

Piese de schimb

200106

42

Transport

200107

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet__

200108

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

46

Reparații curente

2002

47

Hrana

2003

48

Hrana pentru oameni

200301

49

Hrana pentru animale

200302

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

51

Medicamente

200401

52

Materiale sanitare

200402

53

Reactivi

200403

54

Dezinfecta nti

200404

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

56

Uniforme si echipament

200501

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

58

Alte obiecte de inventar

200530

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

61

Deplasări în străinătate

200602

62

Materiale de laborator

2009

63

Cercetare - dezvoltare

2010

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

65

Consultanta si expertiza

2012

66

Pregătire profesionala

2013

67

Protecția muncii

2014

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

69

Studii si cercetări

2016

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si ser

2019

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

73

Meteorologie

2021

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

_____75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

79

Chelt.judiciare si extrajud. derivate din acțiuni in reprezent. intereselor stat

2025

80

Alte cheltuieli

2030

81

Reclama si publicitate

203001

82

Protocol si reprezentare

203002

0.58

0.29

0.29

0.58*

0.58

0.58

1.16

0.29

0.29

1.16

5.90

1.18

1.18

5.90

1.16

0.29

1.18

1.47

2.34

1.16

0.29

1.18

1.47

2.34

0.58

0.29

0.29

0.58

0.58

0.58

83

Prime de asigurare non-viata

203003

84

Chirii

203004

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

87

Fondul Primului ministru

203008

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumu

300203

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

99

Alte dobânzi

3003

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUB

51

110

Transferuri curente

5101

111

Transferuri către instituții publice

510101

112

Acțiuni de sanatate

510103

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de

510114

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pent

510115

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea un

510124

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

120

A. Transferuri interne.

5501

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

122

Programe PHARE

550108

123

Programe ISPA

550109

124

Programe SAPARD

550110

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

126

Programe de dezvoltare

550113

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

128

Alte transferuri curente interne

550118

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

130

Asigurări sociale

5701

131

Ajutoare sociale

5702

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

133

Ajutoare sociale in natura

570202

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

1

135

Burse

5901

l__________________________________________

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

------------------------------------------------------1

137

Asociații si fundații

5911

138

Susținerea cultelor

5912

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

142

Active fixe

7101

143

Construcții

710101

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

148

Active financiare

7201

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integ

8003

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

-1

■ ■■

154

Alte împrumuturi

8030

1

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

156

Rambursări de credite externe

8101

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

1                                                                                                        1

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

161

Rambursări de credite interne

8102

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

PREȘEDINTE


SECRETAR

IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU I COL.TEHNIC IND. ALIMENTARA

anexa nr. Q la HCLnr.n3/


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Ianuarie - 2006

jleil

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. I!

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

TOTAL VENITURI (rd.2+10)

r 1

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

•l. VENITURI CURENTE (rd.3)

r2

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+7)

r3

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

3008

r4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd.6)

3108

r5

0.00

0.00

0.00

__________0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

310803

r6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.8)

r7

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.9)

3608

r 8

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

360850

r 9

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.11)

r 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

4408

r 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

440801

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

De la guverne străine

440802

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

De la alte administrații

440803

r 14

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

r 15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+72+90+120+141+162+179+195+210+225+245)

r 16

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+73+91+121 + 142+163+180+196+211+226+24

01

r 17

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+74+92+122+143+164+181+19

10

r 18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+75+93+123+144+165+182+198+213+

20

r 19

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+76+94+124+145+166+183+199+214+229+

70

r 20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+77+95+125+146+167+200+215+;

71

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.37+52+78+96+126+147+168+185+201 +216+231 +251)

7101

r 22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.260)

9608

r 27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.261)

9808

r 28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deficit (rd.262)

9908

r 29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 30

0.00

0.00'

0.00

0.00

0.00

Autoritati publice si acțiuni externe (rd.43)

5108

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

01

r 32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)

70

r 35

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)

71

r 36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.38+..+41)

7101

r 37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive si legislative (rd.44)

510801

r 43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive

51080103

r 44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd.58+61+65+66+68)

6508

r46

0.00

0.00

0.00'

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49)

01

r47

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70

r48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 49

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51)

70

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)

71

r 51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.53+..+56)

7101

r 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd.59+60)

650803

r 58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar

65080301

r59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învatamânt primar

65080302

r60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar (rd.62 la 64)

650804

r 61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

65080401

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar superior

65080402

r63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00’

Invatamant profesional

65080403

r 64

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

învățământ postliceal

I650805

r65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.67)

650807

r66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ special

65080704

r67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.69+70)

650811

r68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65081103

r69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

65081130

r 70

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.84+86)

6608

r 72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.74+75)

01

r 73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.77)

70

r 76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.78)

71

r 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.79+..+82)

7101

r 78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 80

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.85)________________________________

660806

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Qnilala nonaralci

66080601

r 85

0.00

000

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.87+88)

660850

r 86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

66085003

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66085050

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd.102+113+117+118)

6708

r 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 92+93)

01

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 92

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r 94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)

71

r 95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.97+..+100)

7101

r 96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd.1O3 la 112)

670803

r 102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67080302

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67080303

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67080304

r 105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67080305

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67080306

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

67080307

r 108

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67080308

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67080312

r 110

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

Centre culturale

67080314

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

67080330

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd. 114 la 116)

670805

r 113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

67080501

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tineret

67080502

r 115

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67080503

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii religioase

670806

r 117

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670850

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.132 la 134+136+137+139)

6808

r 120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.122+123)

01

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.125)

70

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.126)

71

r 125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 127+..+130)

7101

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 131

0.00

_________0.00

0.00

__________0J)0

0.00

Servicii publice descentralizate

680802

r 132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680804

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.135)

680805

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68080502

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

680806

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.138)

680815

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cantine de ajutor social

68081502

r 138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

680850

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd 153+155+158+159+160)

7008

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144)

01

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 143

0.00

0.00

0.00'

0.00

___________0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 144

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146)

70

r 145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147)

71

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 148+..+151)

7101

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 148

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 149

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd.154)

700803

r 153

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe_______________________________________________

70080301

r 154

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd. 156+157)

700805

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alimentare cu apa

70080501

r 156

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenajari hidrotehnice

70080502

r 157

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

700806

r 158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

700807

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700850

r 160

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului (rd. 174+177)

7408

r 162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.164+165)

01

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.167)

70

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.168)

71

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.169+..+171)

7101

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd. 175+176)

740805

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Salubritate

74080501

r 175

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74080502

r 176

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ci frotaroa anolnr rpyirlimlp

1740806

r 177

o.og

__________0.00

0.00

0.00

0.00

[

r 178

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd. 191)

8008

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.181 + 182)

01

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

___________0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 182

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.184)

70

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.185)

71

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

___________0.00

Active fixe (rd. 186+..+189)

7101

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

___________0.00

Construcții

710101

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

___________0.00

Din total capitol:

r 190

0.00

0.00

0.00

__________0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd. 192+193)

800801

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80080106

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80080110

r 193

0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Combustibili si energie (rd.207+208)

8108

r 195

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 196

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)

70

r 199

0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)

71

r 200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.202+..+204)

7101

r 201

0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

Construcții

710101

r 202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 206

0.00

0.00

0.00

0.00

___________0.00

Energie termica

810806

r 207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810850

r 208

0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

r 209

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.222)

8308

r 210

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.212+213)

01

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 212

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 213

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.215)

70

r 214

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.216)

71

r215

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.217+..+220)

7101

r216

0.00

o.oo1

0.00

Q.ool

0.00

Construcții

710101

r 217

0.00

0.00

0.00

0.00

___________0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 218

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 219

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 221

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura (rd.223)

830803

r 222

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83080303

r 223

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r224

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.237+242+243)

3408

r225

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.227+228)

01

r 226

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r227

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 228

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.230)

70

r 229

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.231)

71

r230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.232+. .+235)

7101

r231

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r233

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r235

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r236

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport rutier (rd.238 la 240)

840803

r237

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Drumuri si poduri

84080301

r238

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport în comun

84080302

r239

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Străzi

84080303

r240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport aerian (rd.242)

840806

r241

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aviația civila

84080602

r 242

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

840850

r243

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 244

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.257+258)

8708

r 245

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.247+248)

01

r246

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 247

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 248

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 250)

70

r 249

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.251)

71

r 250

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

Active fixe (rd.252+..+255)

7101

r 251

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r253

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r254

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r255

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r256

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Zone libere

870203

r257

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Turism

870204

r258

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r259

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9608

r 260

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9808

r261

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEFICIT

9908

r262

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE,   //                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

K                                                            SECRETAR, CfÂ/jS

\                                                                 IORDAN NICOLA' V

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


hr Q

rir

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP.65.08.50. PROGRAM COMENIUS Ianuarie - 2006

Mii (lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

1

TOTAL CHELTUIELI

40,12

40,12

0,00

0,00

0,00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Salarii de baza

100101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Salarii de merit

100102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Indemnizație de conducere

100103

o’ool

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Spor de vechime

100104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0,00

0,00

0,00

0,00

o’ool

9

Alte sporuri

100106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

__10

Ore suplimentare

100107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Fond de premii

100108

o’ool

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Prima de vacanta

100109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

o’ool

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00*

16

Indemnizații de delegare

100113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Indemnizații de detașare

100114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0,00

0,00

o,od

0,00

0,00

22

Tichete de masa

100201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Norme de hrana

100202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Contribuții

1003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0,00

0,00

0,00

o,ool

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

100304

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Contribuții pentru fondul unic de sanatate

100306

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

40,12

40,12

0,00

0,00

0,00

36

Bunuri si servicii

2001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Furnituri de birou

200101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Materiale pentru curățenie

200102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

Apa, canal si salubritate

200104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Carburanți si lubrefianti

200105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Piese de schimb

200106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

T ransport

200107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Reparații curente

2002

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

48

Hrana

2003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00i

49

Hrana pentru oameni

200301

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

50

Hrana pentru animale

200302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Medicamente si materiale sanitare

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Medicamente

200401

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Materiale sanitare

200402

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54

Reactivi

200403

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

Dezinfectant!

200404

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,85

2,85

0,00

0,00

0,00

57

Uniforme si echipament

200501

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Alte obiecte de inventar

200530

2,85

2,85

0,00

0,00

0,00

60

Deplasări, detasari, transferări

2006

10,67

10,67

0,00

0,00

0,00

61

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62

Deplasări în străinătate

200602

10,67

10,67

0,00

0,00

0,00

63

Materiale de laborator

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64

Cercetare - dezvoltare

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Consultanta si expertiza

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Pregătire profesionala

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Protecția muncii

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Studii si cercetări

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

71

Acțiuni cu caracter științific si social cultural

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Meteorologie

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81

Programe pentru sanatate

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in

2025

o,od

0,00

0,00

0,00

0,00

83

Alte cheltuieli

2030

26,60

26,60

0,00

0,00

0,00

84

Reclama si publicitate

203001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

Protocol si reprezentare

203002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86

Prime de asigurare non-viata

203003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

Chirii

203004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Fondul Primului ministru

203008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

26,60

26,60

0,00

0,00

0,00

93

TITLUL III DOBÂNZI

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0,00

0,00

o,oo'

0,00

0,00

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de

300202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe

300203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102

Alte dobânzi

3003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei

300304

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108

TITLUL IV SUBVENȚII

-40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. 1

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

110

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113

Transferuri curente

5101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114

Transferuri către instituții publice

510101

0,00'

0,00

0,00

0,00

0,00

115

Acțiuni de sanatate

510103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea

510114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta

510115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru

510124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123

A. Transferuri interne.

5501

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125

Programe PHARE

550108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126

Programe ISPA

550109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127

Programe SAPARD

550110

"o, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

128

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital

550112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129

Programe de dezvoltare

550113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

Alte transferuri curente interne

550118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

ITITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133

Asigurări sociale

5701

0,00

“ojoo

0,00

0,00

0,00

134

Ajutoare sociale

5702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135

Ajutoare sociale in numerar

570201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136

Ajutoare sociale in natura

570202

0,00

0,00

0,00

0,00'

0,00

137

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Burse

5901

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140

Asociații si fundații

5911

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141

Susținerea cultelor

5912

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145

Active fixe

7101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Construcții

710101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. 11

Prev. Trim. III

1

Prev. Trim. IV

149

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151

Active financiare

7201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

o.od

0,00

0,00

0,00

0,00

154

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

8003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157

Alte imprumuturi

8030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159

Rambursări de credite externe

8101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de

810101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161

Rambursări de credite externe garantate si derecte

810102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

164

Rambursări de credite interne

8102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Rambursări de credite interne garantate

810201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0,00

“OjOO

0,00

0,00

0,00

167

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTESECRETAR IORDAN NICOLA

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA nr.lQ la HCL.O2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

PREȘEDINTE, Mihai Cristea


Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

9,400.00

940.00

10,340.00

4,350.00

940.00

5,290.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

4,113.68

500.00

4,613.68

1,893.18

500.00

2,393.18

Autorități Executive

51.02.01.03.71.01.03

1,700.00

480.00

2,180.00

500.00

480.00

980.00

Locuințe,servicii       și

dezvoltare publică

70.02.50.71.01.30

29,560.94

500.00

30,060.94

11,476.51

500.00

11,976.51

Transport în comun-Străzi

84.02.03.03.71.01.30

20,169.56

460.00

20,629.56

6,040.20

460.00

6,500.20

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Iordan Nicola