Hotărârea nr. 112/2006

HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Pompeiu Onofreiu” Sibiu

COPie£ Consiliul *


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTARAREA NR.112

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții

„Refacere carosabil-Pavaj-Strada Pompeiu Onofreiu” Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.03.2006

Analizând raportul nr. 73 446/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Pompeiu Onofreiu” Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „m”, art. 128 și ale art. 46, al. 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Pompeiu Onofreiu” Sibiu, după cum urmează :

  • A. Indicatorii economici (inclusiv TVA):

Total             600.000,00 lei

Din care

C+M           541.712,42 lei

  • B. Indicatori tehnici

  • - carosabil pavaj calupuri piatră naturală-2274,95 mp

  • - trotuare (asfalte)-1266,63 mp

  • - parcări-18 locuri

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL