Hotărârea nr. 110/2006

HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Cetatii” Sibiu

COP|E
HOTĂRÂREA NR.110 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții

„Refacere carosabil-Pavaj-Strada Cetății” Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.03.2006

Analizând raportul nr. 73444/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Cetății” Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „m”, art. 128 și ale art. 46, alin. 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Refacere carosabil-Pavaj-Strada Cetății” Sibiu, după cum urmează :

A. Indicatorii economiciținclusiv TVA):

Total      1.650.000,00 lei

Din care

C+M     1.492.179,11 lei

B. Indicatori tehnici

  • - pavaj calupuri-3379,59 mp

  • - trotuare-15 8 2,7 9 mp

  • - parcăn-63 locuri

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE  /f '"'t' J

01 ORIGINALUL