Hotărârea nr. 11/2006

HOTARAREA NR. 11 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea Actului Adițional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006

Analizând raportul nr. 2058/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea Actului adițional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA.

Având în vedere dispozițiile art. 26 din contractul de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Energic Termică S.A,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 219/1998 ,

în temeiul art.38, alin.2 litera g, m și ale art.46 alin.l din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Actul adițional nr.1/2006 la Contractul de concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Energie termică SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA NR. 1 la

H.C.L. nr. 14 / 200#


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 2006

la contractul de concesiune nr. 87 / 2002

1. Părțile contractante

  • A. Municipiul Sibiu, reprezentat prin Klaus Werner lohannis, Primar, cu sediul în Sibiu, b-dul. Victoriei nr.1-3, având con fiscal nr.4270740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de concendent,

Și

  • B. Societatea Comercială Energie Termică SA Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Eschile nr.6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/1022/1998, având codul fiscal R 2684959, contul curent nr.15.1/ROL deschis la Banca Comercială Română-Sucursala Sibiu, reprezentată prin ing. Ilie Grădinar, director general și ec. Carmen Drăgan, director economic, în calitate de concesionar, de comun acord a intervenit prezentul act adițional:

Art 1. Obiectul contractului de concesiune va avea următorul conținut:

în conformitate cu HCL 417/22.12.2005, privind aprobarea bugetului propriu și a listelor de investiții pentru instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Sibiu pe anul 2006, valorile serviciilor și lucrărilor concesionate conform contracului de concesiune nr. 87/2002 sunt după cum urmează :

LUCRĂRI DE INVESTIȚII :

  • > Viabilizare Zona industrială Vest - Aeroport:                1.225.000 lei

  • > Modernizare și reabilitare rețele str. Odobescu:               444.055 lei

Sumele se pot modifica prin rectificări ale bugetului local sau prin cofinanțarea unor lucrări din alte surse legal constituite.

Pentru lucrările de investiții în continuare se vor prezenta restul de executat la 01.01.2006, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Pentru lucrările de investiții noi se vor prezenta devize ofertă, cu încadrare în indicatorii tehnico-economici aprobați.

Pentru lucrările sus menționate se vor prezenta spre aprobare tarifele și prețurile unitare propuse a fi aplicate în anul 2006, care sunt ferme și nu se vor actualiza. Până la aprobarea acestora rămân în vigoare tarifele și prețurile aprobate în anul 2005.

Cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare și organizare de șantier aprobate în anul 2005 rămân neschimbate până la renegocierea și aprobarea acestora pentru anul 2006.

Valoarea redevenței va fi de 0,5 % din valoarea sumelor alocate și se adaugă la cea prevăzută inițial în contractul de concesiune.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, 3 (trei ) exemplare pentru concendent 1 ( un ) exemplar pentru concesionar.

PREȘEDINTE

Î0UE5CUK.06E


SECRETAR

IORDAN NICO