Hotărârea nr. 109/2006

HOTARAREA NR. 109 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Refacere carosabil pavaj-strada Tipografilor-Sibiu”


HOTĂRÂREA NR.109 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții

„Refacere carosabil pavaj-strada Tipografîlor-Sibiu”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.03.2006

Analizând raportul nr. 73452/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere carosabil pavaj-strada Tipografilor-Sibiu”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alm. 2, litera „m”, art. 128 și ale art. 46, al. 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Refacere carosabil pavaj-strada Tipografilor-Sibiu”, după cum urmează :

  • A. Indicatorii economici (inclusiv TVA):

Total             600.000,00 lei

Din care

C+M           541.712,42 lei

  • B. Indicatori tehnici

-pavaj calupuri-2566,10 mp

  • - trotuare-918,69 mp

  • - parcăn-65 locuri

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai CristeaContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE

cu originalul