Hotărârea nr. 108/2006

HOTARAREA NR. 108 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati, pentru obiectivul de investitii „Amenajare pietonala si iluminat public-Piata Mica mal stang si drept”- SIBIU

UOPiE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIL
HOTARAREA NR.108

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificați, pentru obiectivul de investiții „Amenajare pietonală și iluminat public-Piața Mică mal stâng și drept”- SIBIU

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.03.2006

Analizând raportul nr. 72366/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificați pentru obiectivul de investiții „Amenajare pietonală și iluminat public-Piața Mică mal stâng și drept”- SIBIU,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „m”, art. 128 și ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici modificați la obiectivul de investiții „Amenajare pietonală și iluminat public-Piața Mică mal stâng și drept”- SIBIU, după cum urmează :

Indicatorii economici (inclusiv TVA):

TOTAL-9.353.076,20 lei

Din care:

C+M : - 8.610.803,60 lei

Indicatorii economici modificați propuși spre aprobare includ valoarea indicatorilor economici aprobați prin HCL nr. 288/1 8.11.2004 și nr.289/18.11.2004.

Indicatorii tehnici aprobați prin hotărârile menționate mai sus rămân neschimbați.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte Mihai Cristea

ContrasemneazăPENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL