Hotărârea nr. 107/2006

HOTARAREA NR. 107 privind completarea H.C.L. nr. 240/2003

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.107

privind completarea H.C.L. nr. 240/2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006, Analizând raportul nr. 72407/2006 prezentat de Comisia Socială prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de modificare și completare a listrei de priorități pentru repartizarea de locuințe din fondul locativ de stat al Municipiului Sibiu, aprobată prin HCL nr. 240/2003,

Având în vedere Hotărârile nr. 195/2001, 190/2002 și 349/2004 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 și ale art. 58 din Legea nr. 24/2000,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.h, ale art. 125 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea poziției nr. 73 din lista de priorități aprobată prin HCL nr. 240/2003 pentru repartizarea de locuințe din fondul locativ de stat al Municipiului Sibiu, după cum urmează :

73. Bunea Nicolae (9 persoane) și Rotar Elisabeta ( 3 persoane )

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte Mihai Cristea

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE " CU ORIGINALUL