Hotărârea nr. 106/2006

HOTARAREA NR. 106 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Extindere si modernizare Aeroport International in Sibiu, sos. A.Iulia nr. 73 si extravilan comuna Cristian

HOTARAREA NR.106

privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Extindere și modernizare Aeroport Internațional în Sibiu, șos. A.Iulia nr. 73 și extravilan comuna Cristian

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 30.03.2006

Analizând Raportul nr. 74104/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Extindere și modernizare Aeroport Internațional, în Sibiu, șos. A.Iulia nr. 73 și extravilan comuna Cristian, conform proiect nr. 03/2006, întocmit de S C. PRO / DES S R L, la solicitarea investitorului Consiliul Județean Sibiu, pe un teren în suprafață de 2.666.977 mp. Suprafața de 1.997.977 mp, este identificată în CF. Turnișor 7142, nr. top. 7060/2/1. Suprafața de 155.500 mp a fost preluată de Regia Autonomă Aeroportul Sibiu de la Ministerul Apărării Naționale, conform H.G.R. nr. 1390/2005, iar suprafața de 513.500 mp, corespunzătoare parcelelor T302, T304, T305, T306 și T313, aflate pe teritoriul administrativ al comunei Cristian a fost de asemenea preluata de Regia Autonomă Aeroportul Sibiu prin preluare de la Agenția Domeniilor Statului, conform H.G.R. nr. 1.166/2005.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Extindere și modernizare Aeroport Internațional, în Sibiu, șos. A.Iulia nr. 73 și extravilan comuna Cristian, conform proiect nr. 03/2006, întocmit de S C. PRO / DES S R L., la solicitarea investitorului Consiliul Județean Sibiu, pe un teren proprietate publica a județului Sibiu, în suprafață de 2.666.977 mp. Terenul este identificat în CF Turnișor 7142, nr. top. 7060/2/1, și respectiv parcelele T302, T304, T305, T306 si T313, aflate pe teritoriul administrativ al comunei Cristian conform H G nr. 1.166/2005 și H.G. nr. 1390/2005.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL