Hotărârea nr. 105/2006

HOTARAREA NR. 105 privind aprobarea documentatiei PUD - Piata Capitalei Culturale Europene – parcaj subteran, cort multifunctional 2007, corturi pe platforme, reconstruire Turnul Cisnadiei

COPIE

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.105

privind aprobarea documentației PUD - Piața Capitalei Culturale Europene - parcaj subteran, cort multifuncțional 2007, corturi pe platforme, reconstruire Turnul Cisnadiei

Consiliul local al municipiului Sibiu întrunit in ședința ordinară din data de 30.03./2006,

Analizând Raportul nr. 72610/2006, prin care Direcția Arhitect Sef, propune aprobarea documentației PUD - Piața Capitalei Culturale Europene - parcaj subteran, cort multifuncțional 2007, corturi pe platforme, reconstruire Turnul Cisnadiei, in Sibiu, Piața Unirii, conform proiect nr. 6/2006 , elaborat de SC Arhigraf SRL , arh.Vladimir Grigorov.

Având în vedere Hotărârea nr.94 din 1999 a Consiliului local al municipiui Sibiu, de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul nr. 45/Z/21.02.2006 al Ministerului Culturii și Cultelor, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 73932/2006,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56, alin i din L.350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr 50/1991 cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 ,alin.2 lit. “g” si ”k” si ale art. 46 din L.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă documentația PUD - Piața Capitalei Culturale Europene - parcaj subteran, cort multifuncțional 2007, corturi pe platforme, reconstruire Turnul Cisnadiei, in Sibiu, Piața Unirii, conform proiect nr. 06/2006, elaborat de SC Arhigraf SRL., arh.Vladimir Grigorov, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize.

Art. 2 -Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE V

CU ORIGINALUL