Hotărârea nr. 104/2006

HOTARAREA NR. 104 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD Construire locuinta S+P+M, imprejmuire teren, bransamente, in Sibiu, str. Caprioarelor f.n. – benef. Macarei Mircea si Iuliana

JUDEȚUL SIBIU


COPIE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
HOTĂRÂREA NR.l 04

privind aprobarea documentației de urbanism - PUD Construire locuința S+P+M, împrejmuire teren, branșamente, in Sibiu, str. Căprioarelor f.n. - benef. Macarei Mircea si luliana


Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03 .2006

Analizând Raportul nr.72733/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire locuință S+P+M, împrejmuire teren, branșamente, in Sibiu, str. Căprioarelor, f.n, pe un teren in suprafață de 510 mp, identificat in CF Sibiu 48226, nr. top. 4249/1/3/2/2, 4249/1/2/2, proprietate privată a beneficiarilor Macarei Mircea și luliana, conform proiectului nr. 32/2005, întocmit de arh. Mircea Ștefănescu prin S.C. Clasic Design S.R.L.,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alm. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr 50/1991 modificata și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD —„Construire locuință S+P+M, împrejmuire teren, branșamente” în Sibiu, str. Căprioarelor, f.n., pe un teren în suprafață de 5 10 mp, identificat in CF Sibiu 48226, nr. top. 4249/1/3/2/2, 4249/1/2/2, proprietate privată a investitorilor Macarei Mircea si luliana, conform proiectului nr.32/2005, întocmit de arh. Mircea Ștefănescu prin S.C. Clasic Design S R L, cu respectarea strictă a condițiilor impuse în Certificatul de urbanism și avizele de specialitate.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006


Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar


iordan Nicoia

PENTRU CONFORMITATE


CU ORIGINALUL