Hotărârea nr. 103/2006

HOTARAREA NR. 103 privind aprobarea documentatiei PUD “Sistem de orientare turistica in zona istorica” Sibiu beneficiar Primaria municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.103

privind aprobarea documentației PUD “Sistem de orientare turistica in zona istorica” Sibiu beneficiar Primăria municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 30.03.2006,

Analizând Raportul nr. 72731/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD”Sistem de orientare turistică în zona istorică Sibiu”,conform proiect nr.28/2006, elaborat de Biroul individual de arhitectura, c.arh. Adrian Ilea,

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.25 si 56 alin. 1 din L.350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit.”g” si “k” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aproba documentația PUD” Sistem de orientare turistică în zona istorică” Sibiu, pe terenuri proprietate domeniul public al municipiului Sibiu, conform proiect nr. 28/2006 elaborat de Birou individual de arhitectura c.arh. Adrian Ilea, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize și cu următoarele condiții :

  • a)  reamplasarea poziției hărții orașului cu legenda aferentă în partea de sus a indicatoarelor iar partea de sus cu indicatoare să fie amplasată în partea de jos a panourilor;

  • b) partea inferioară a panourilor va rămâne deschisă conform avizului Inspectoratului de cu Itură;

  • c) inscripționarea se va face în 1b. română, ca limbă principală urmată de 1b. engleză și germană; caracterele literelor textului în 1b. engleză/germană vor fi mai mici decât cele ale inscripționării în 1b. română, a fiecărei săgeți indicatoare de pe panou;

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Contrasemnează

Secretar

PENTRU CONFORMITATE,-to) Nicola

CU ORIGINALUL ' )      =


Președinte

Mihai Cristea