Hotărârea nr. 102/2006

HOTARAREA NR. 102 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire casa P+M, garaj, imprejmuire, bransamente apa canal, gaz metan, electrice, in Sibiu, str. Tiglari f.n. – benef. Ucenic Marius Ioan

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI


HOTĂRÂREA NR.102

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire casă P+M, garaj, împrejmuire, branșamente apă canal, gaz metan, electrice, in Sibiu, str. Tiglari f.n. - benef. Ucenic Marius loan

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 30.03.2006

Analizând Raportul nr. 72718/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire casă P+M, garaj, Împrejmuire, branșamente apă canal, gaz metan, electrice, in Sibiu, str. Tiglari f.n. beneficiar Ucenic Marius loan, conform pr. nr. 26/2005 intocmit de S C. Arhigraf S R L, pe un teren proprietate privată Ucenic Marius loan, identificat in CF. Sibiu 49177, nr. top. 5101/1/2/1/2, in suprafață de 1206 mp,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin.

(2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire casa P+ M, garaj, imprejmuire, branșamente apă canal, gaz metan, electrice, in Sibiu str. Tiglari f.n, pe un teren proprietate privată Ucenic Marius loan, identificat in CF. Sibiu, 49177, nr. top 5101/1/2/1/2, in suprafață de 1206 mp, conform proiect nr. 26/2005 intocmit de S.C. Arhigraf S R L, cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE p, Cf

CU ORIGINALUL