Hotărârea nr. 101/2006

HOTARAREA NR. 101 privind modificarea HCL nr. 361/27.10.2005 privind aprobarea documentatiei PUD “Construire locuinte duplex”, in Sibiu, Calea Surii Mici, beneficiari SC A & S Bautechnik SRL si Stoia Ioan cu sotia


HOTĂRÂREA NR. 101

privind modificarea HCL nr. 361/27.10.2005 privind aprobarea documentației PUD “Construire locuințe duplex”, in Sibiu, Calea Surii Mici, beneficiari SC A & S Bautechnik SRL si Stoia loan cu soția

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinara din data de 30.03.2006,

Analizând Raportul nr. 72740/2006 prin care Direcția Arhitect Sef propune aprobarea documentației PUD “Construire locuințe duplex” in Sibiu, Calea Surii Mici , conform proiect nr. 22/2005, elaborat de SC Arhigraf SRL , arh.Vladimir Grigorov,

Având în vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin.

2, din Legea nr. 50/1991 modificata și completata, ale art. 57 si 58 din L.24/2000,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. k și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrtția publica locala,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I- Se modifica art. 2 din HCL nr. 361/27.10.2005,care va avea următorul conținut; “Locuințele vor fi amplasate retras 3,50 m de la aliniamentul stradal si la minim 2,50 m fata de parcela stanga, dreapta. Parcarea autovehiculelor se va face in incinta proprietății private”.

Art. II.- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu Ia data de 30.03.2006

Președinte

Mfihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL