Hotărârea nr. 100/2006

HOTARAREA NR. 100 privind modificarea HCL nr. 360/27.10.2005 privind aprobarea documentatiei PUZ si Regulamentul local de urbanism “Construire locuinte duplex”, in Sibiu, Calea Surii Mici, beneficiari SC A & S Bautechnik SRL si Stoia Ioan cu sotia

COPIE
HOTĂRÂREA NR.100

privind modificarea HCL nr. 360/27.10.2005 privind aprobarea documentației PUZ și Regulamentul local de urbanism

“Construire locuințe duplex”, in Sibiu, Calea Surii Mici, beneficiari

SC A & S Bautechnik SRL si Stoia loan cu soția

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinara din data de 30.03.2006,

Analizând Raportul nr. 72738/2006 prin care Direcția Arhitect Sef propune aprobarea documentației PUZ si Regulamentul local de urbanism “Construire locuințe duplex” in Sibiu, Calea Surii Mici, conform proiect nr. 22/2005, elaborat de SC Arhigraf SRL , arh.Vladimir Grigorov,

Având în vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin.

2, din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 si 58 din Legea nr. 24/2000,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se modifica art.2 din HCL nr. 360/27.10.2005, care va avea următorul conținut:

“Locuințele vor fi amplasate retras 3,50 m de la aliniamentul stradal si la minim 2,50 m fata de parcela stanga-dreapta. Parcarea autovehiculelor se va face in incinta proprietății private”.

Art. II- La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se revocă prevederile art.2 din H C L. nr. 360/27.10.2005.

Art. III- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

./ /

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL