Hotărârea nr. 10/2006

HOTARAREA NR. 10 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.10

privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări

Construcții SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr.2056/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr. 1/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art. 13 dm Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și prestări construcții SA Sibiu

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din Legea nr.219/1998,

In temeiul art.38, alin.2, litera g și m și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 1/2006 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA NR.....la

H.C.L. nr....../2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 2006

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 69/1999

I. Părți contractante :

 • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Werner lohannis, în calitate de concendent, pe de o parte

Și

 • 2. S.C. „ Drumuri și Prestări Construcții ” S.A. Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 5-7, bl. 33, având cod fiscal nr. R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J / 32 / 1025 / 07.09.1998, prin director general ing. Gheorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art. 1. Obiectul contractului de concesiune va avea următorul conținut:

în conformitate cu HCL 417/22.12.2005, privind aprobarea bugetului propriu și a listelor de investiții pentru instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Sibiu pe anul 2006, valorile serviciilor și lucrărilor concesionate conform contracului de concesiune nr. 69/1999 sunt după cum urmează:

I. SERVICII :

> Serv, de întreținere și reparații străzi și siguranța circulației:

în anul 2006                                     6.654.000 lei

In anul 2005                                    10.508.216 lei

> Serviciul ecarisaj:

200.000 lei

201.541 lei


99.305 lei

99.305 lei

99.305 lei

1.278.486 lei

1.191.659 lei

38.888 lei


în anul 2006

In anul 2005

II. LUCRĂRI DE INVESTIȚII :

 • >  Lucrări tehnico-edilitare cartier Reșița :

 • >  Viabilizare cartier Tilișca străzi :

 • >  Lucrări tehnico-edilitare Ștrand II :

 • >  Viabilizare Zona industrială Vest - Aeroport :

 • >  LTE Tilișca

 • >  Amenajare pistă role

 • >  Consolidare și reabilitare scări Piața Teatrului Gong

  72.000 lei

  4.965.243 lei

  893.743 lei

  705.065 lei

  993.048 lei

  1.390.268 lei

  496.524 lei

  297.915 lei


 • >  Amenajări parcări blocuri

 • >  Modernizare str. Centumvirilor-pavaj

 • >  Modernizare str. Bastionului și Konrad Haas

 • >  Amenajare parcare str. Rahovei

 • >  Amenajare parcare str. Moș Ion Roată

 • >  Amenajare parcare Direcția Finanțelor Publice

 • >  Mici parcări stradale

Sumele se pot modifica prin rectificări ale bugetului local sau prin cofinanțarea unor lucrări din alte surse legal constituite.

Pentru lucrările de investiții în continuare se vor prezenta restul de executat la 01.01.2006, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Pentru lucrările și serviciile sus menționate se vor prezenta spre aprobare tarifele și prețurile unitare propuse a fi aplicate în anul 2006, care sunt ferme și nu se vor actualiza. Până la aprobarea acestora, rămân în vigoare tarifele și prețurile unitare aprobate în anul 2005.

Cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare și organizare de șantier aprobate în anul 2005 rămân neschimbate până la renegocierea și aprobarea acestora pentru anul 2006.

Valoarea redevenței va fi de 0,5 % din valoarea sumelor alocate și se adaugă la cea prevăzută inițial în contractul de concesiune.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exersare pentru concendent 1 (un) exemplar pentru concesionar.

PREȘEDINTE              SECRETAR //

IONESCULIEHN ROSE MĂRIE       IORDAN NI^OLA