Hotărârea nr. 1/2006

HOTARAREA NR. 1 privind completarea Hotararii nr.418/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 1

privind completarea Hotărârii nr.418/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr. 1252/10.01.2006 prin care Direcția Economică propune modificarea HCL nr.418/2005 conform H.G. 1622/2005 și H.G. 1755/2005 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005 pentru județul Sibiu,

Având în vedere art.2 din Hotărârea nr. 418/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se completează Hotărârea nr. 418/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte

lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


JUDEȚUL SIBIU

anexa la HCL «2C'Cț?


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial an

influențe

Plan rectificat an

Plan inițial trim IV

influențe

Plan rectificat trim

IV

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale

330205

4,264,139

2,450,000

6,714,139

882,759

2,450,000

3,332,759

Impozitul pe teren de la pers.fizice

030209

2,956,465

-1,000,000

1,956,465

135,735

-1,000,000

-864,265

Impozitul pe teren de la pers.juridice

050202

3,655,825

-1,450.000

2,205,825

-317,635

-1,450,000.

-1,767,635

PREȘEDINTE

IONESCU-LIEHN ROSE MĂRIE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOL-A