Hotărârea nr. 99/2005

HOTARAREA NR. 99 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu
05h99

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 99

privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizand raportul nr.17887/2005 prin care Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu propune modificarea statului de functii propriu,

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si cetatenilor,

In conformitate cu dispozitiile art.6 alin.2 si art. 7 din O.G nr.9/2005, ale art. 57 si 58 din Legea nr. 24/2000, republicata,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Incepand cu data de 01.04.2005, se aproba modificarea statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat dupa cum urmeaza:
- un post de inspector tr.IA se transforma in post de inspector de specialitate gr.II.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola