Hotărârea nr. 95/2005

HOTARAREA NR. 95 privind completarea agendei cultural – sportive pentru anul 2005
05h95

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 95

privind completarea agendei cultural – sportive pentru anul 2005

Consiliul Local al municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizand raportul nr. 17859/2005 prin care Serviciul dezvoltare economica si relatii externe propune completarea agendei cultural – sportive pentru anul 2005,

Vazand avizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive, agrement si tineret,

In conformitate cu dispozitiile art. 57 si 58 din Legea nr. 24/2000, republicata

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “p” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se completeaza agenda cultural – sportiva pentru anul 2005 aprobata prin H.C.L. nr. 351/2004 cu pozitia nr. 38 care va avea urmatorul continut :

Nr.crt.

Denumire proiect

Institutia /Organizatia

Coorganizatori

Perioada

 

Observatii

38

 

Centenarul Casei Nationale a Astrei si al Muzeului Asociatiunii, al II-lea Congres cultural al Astrei

Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman

 

 

Asociatiunea ASTRA, Biblioteca ASTRA, Consiliul Judetean Sibiu, Consiliul Local Sibiu, Primaria Municipiului Sibiu, Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

19.08. – 21.08 2005

Sibiu

 

 

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola