Hotărârea nr. 92/2005

HOTARAREA NR. 92 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Sibiu
05h92

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 92

privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizând raportul nr.17856/2005 prin care Serviciul public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Sibiu propune modificarea si completarea statului de functii si a organigramei proprii,

Având în vedere HCL nr. 353/2004 prin care s-a înfiintat Serviciul public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Sibiu si HCL nr. 65/2005 de numire a directorului acestei institutii,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1 din O.G nr. 71/2002 , ale art. 57 si 58 din Legea nr. 24/2000, republicata,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Sibiu, conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Prezenta hotarâre modifica si completeaza HCL nr. 353/2004, anexele nr.2 si 3.

Art.3. Directorul Serviciului public mentionat va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola


 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola