Hotărârea nr. 86/2005

HOTARAREA NR. 86 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
05h86

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 86

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005

Analizând raportul nr. 9951/2005 prin care Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar de Stat propune desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive, de agrement si de tineret,

În conformitate cu dispozitiile art. 145 alin.6 din Legea învatamântului nr. 84/1995 modificata si completata cu Legea nr. 354/2004 si ale art. 5 alin.1 din H.G. nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i , n si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Articol unic. Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola