Hotărârea nr. 85/2005

HOTARAREA NR. 85 privind modificarea în parte a HCL nr. 152/2002 (Modificată prin HCL NR. 422/2012)
05h85

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 85

privind modificarea în parte a HCL nr.152/2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr.10392/2005 întocmit de Serviciul Patrimoniu prin care se propune modificarea în parte a HCL nr.152/2002, în sensul înscrierii denumirii corecte a societatii si desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 57 si 58 din Legea nr. 24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. j si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Articol unic. Se modifica si se completeaza art. 2 din HCL nr. 152/2002 dupa cum urmeaza:

“Art.2. Se împuterniceste dl. Greissing Klaus , domiciliat în Sibiu, str. Rahova nr. 10 ap. 20, sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în A.G.A. a S.C. Nuonsib S.R.L”.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola