Hotărârea nr. 83/2005

HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Alimentatie publica expo mobila, birouri" , Sibiu, Calea Dumbravii nr.153
05h83

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 83

privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Alimentatie publica expo mobila, birouri”, Sibiu, Calea Dumbravii nr.153

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr. 10240/2005 prin care Directia Arhitect-sef propune aprobarea documentatiei PUD ––“ Alimentatie publica expo mobila, birouri”, Sibiu, Calea Dumbravii nr.153, conform proiect nr. 502/2005 întocmit de SC Agora Proiect SRL Sibiu,

Având în vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr.350/2001 si ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. k si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism PUD ––“ Alimentatie publica expo mobila, birouri”, Sibiu, Calea Dumbravii nr.153, conform proiect nr. 502/2005 întocmit de SC Agora Proiect SRL Sibiu, cu respectarea tuturor conditiilor impuse în avize.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola