Hotărârea nr. 78/2005

HOTARAREA NR. 78 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - " Extindere fabrica pentru productia de aparate, echipamente, materiale electrice si alte componente" Cod CAEN 316, Cod CAEN 321, în Sibiu- Zona industriala Vest
05h78

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 78

privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Extindere fabrica pentru productia de aparate, echipamente, materiale electrice si alte componente” Cod CAEN 316, Cod CAEN 321, în Sibiu– Zona industriala Vest

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005

Analizând raportul nr. 9921/2005 prin care Directia Arhitect sef propune aprobarea documentatiei PUD – Extindere fabrica pentru productia de aparate, echipamente, materiale electrice si alte componente” Cod CAEN 316, Cod CAEN 321, în Sibiu– Zona industriala Vest, conform proiect nr. 2/2005 întocmit de SC Paconstruct SRL,

Având în vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului Local de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.h si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism PUD – “Extindere fabrica pentru productia de aparate, echipamente, materiale electrice si alte componente ” Cod CAEN 316, Cod CAEN 321, în Sibiu– Zona industriala Vest, conform proiect nr. 2/2005 elaborat de SC Paconstruct SRL cu respectarea stricta a conditiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola