Hotărârea nr. 77/2005

HOTARAREA NR. 77 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , identificat în CF 7832 Turnisor nr top .6200/2/1/1/1/1/4/1/3/1 în suprafata de 1,14 ha, situat între DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica pentru productia de componente din plasma si laser ( cod CAEN 29,31)
05h77

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 77

privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren fara constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu , identificat în CF 7832 Turnisor nr top .6200/2/1/1/1/1/4/1/3/1 în suprafata de 1,14 ha, situat între DN1 si DJ106 B – zona Aeroport cu destinatie : fabrica pentru productia de componente din plasma si laser ( cod CAEN 29,31)

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 9742/2005 , prin care se propune vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN 1 si DJ 106 B – zona Aeroport

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 5 din Legea nr. 213/1998,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “h” si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. - Se aproba vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN 1 si DJ 106 B – zona Aeroport, înscris în C.F. nr. 7832 Turnisor nr. top 6200/2/1/1/1/1/4/1/3/1 , în suprafata de 1,14 ha pentru realizarea unei constructii având obiectul de activitate : productia de componente din plasma si laser ( cod CAEN 29, 31 ).
Art.2. - Pretul de pornire la licitatie este de 9,57 euro/mp + TVA, pret stabilit conform fisei de evaluare a terenului întocmita în baza relatiei recomandata de Corpul Expertilor Tehnici din România.
Art.3. - Se aproba caietul de sarcini al licitatiei publice deschise si instructiunile pentru ofertanti , anexate care fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.4. Se aproba constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru organizarea si desfasurarea licitatiei în urmatoarea componenta :
a) Presedinte - Klaus W. Iohannis - Primar
b) membru - Ioan Banciu – viceprimar
c) membru – Eugen Mitea - viceprimar
d) membru - Vasile Pînzar – sef Serviciul patrimoniu
e) secretar- Dorin Nistor – sef Serviciul juridic
f) membru - Dorin Laschescu – sef Serviciul urbanism
g) membru – Mariana Hasu – director Directia fiscala
Art.5. Se aproba constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor licitatiei publice deschise în urmatoarea componenta:
a) presedinte - Iordan Nicola - secretarul municipiului Sibiu
b) membru - Viorica Bândescu – director Directia economica
c) secretar - Maria Tanea – Directia fiscala
Art.6. Contractul de vânzare - cumparare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului , la valoarea adjudecata, ( echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. ) , la data semnarii contractului de vânzare - cumparare în fata notarului public.
Art.7. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotarâri, fiind împuternicit sa semneze contractul de vânzare - cumparare în fata notarului public.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr.1 la HCL nr. 77/2005

CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil –teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN 1 si DJ 106 B – zona Aeroport, cu destinatie: fabrica pentru productia de componente din plasma si laser ( cod CAEN 29,31 )

CAP. I. OBIECTUL VÂNZARII

1.1. Terenul care urmeaza a fi vândut se afla situat în intravilanul municipiului Sibiu, între DN 1 si DJ 106 B – zona Aeroport
1.2. Terenul care face obiectul vînzarii este proprietatea municipiului Sibiu înscris în C.F. nr. 7832 Turnisor , nr. top.6200/2/1/1/1/1/4/1/3/1 în suprafata de 1,14 ha.
1.3.Constructia ce se va realiza are obiectul de activitate productia de componente din plasma si laser ( cod CAEN 29,31 ).

Cap. II. MOTIVATIA VÂNZARII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri- terenuri sunt urmatoarele:
-prevederile art. 38 lit. “ h “ din Legea 215/2001privind administratia publica locala
prevederile art.125 din Legea 215/2001 “ Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, în coditiile legii.

Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii.”
- prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica
si regimul juridic aplicabil acesteia “ Dreptul de proprietate privata al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel.”

Cap. III. ELEMENTE DE PRET

3.1. Pretul de pornire la licitatie este de 9,57 euro/mp +T.V.A, pret stabilit conform fisei de evaluare a terenului întocmita în baza relatiei recomandata de Corpul Expertilor Tehnici din România.
3.2. Pasul de strigare la licitatie este de 0,5 euro/mp.
3.3. Garantia de participare la licitatie în suma de 10 % din valoarea totala a terenului, calculata la pretul de pornire, depusa de ofertantul câstigator se retine de vânzator pâna în momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare urmând ca dupa aceasta data garantia sa constituie avans din pretul de vînzare datorat de cumparator.
3.4.Valoarea adjudecata va fi achitata integral la data semnarii contractului

Cap.IV. CONDITII DE MEDIU

Cumparatorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTITIEI

5.1. Investitia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism.
5.2 Arhitectura va fi în concordanta cu ambientul arhitectural zonal.
5.3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din productia interna sau din import, care sa confere personalitate obiectivului ce se va realiza.
5.4. Amplasarea în teren ca si accesele vor fi proiectate astfel încât sa se asigure circulatia în zona.
5.5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia cladirilor învecinate precum si protectia mediului.
5.6. Regimul de înaltime si tratarea arhitecturala va fi în concordanta cu proiectul realizat în acest sens.
5.7. Durata de executie a obiectivului va fi de 18 luni de la data eliberarii autorizatiei de construire , care poate fi prelungita conform Legii nr. 453/2001, cu maxim 12 luni, la cererea cumpararorului.
5.8 Durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 6 luni de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

CAP. VI . OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Vânzatorul are urmatoarele obligatii:

a.- Sa predea cumparatorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare/primire.
b.- Vânzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator în exercitiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumparare.
c. - De asemenea, vânzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.
d.- Vânzatorul nu raspunde de viciile aparente.

6.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii:

a.- sa realizeze lucrarile de investitii corespunzatoare proiectului aprobat si avizelor legale.
b.- cumparatorul are întreaga responsabilitate în ceea ce priveste respectarea legislatiei în vigoare cu privire la , P.S.I. ,protectia mediului si persoanelor.
c.– cumparatorul este obligat sa realizeze obiectivul de investitii în scopul caruia s-a realizat vânzarea terenului.
d.- achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local.
e. Cunparatorul este de acord cu instituirea interdictiei de înstrainare pe o perioada de 5 ani de la
data dobândirii bunului, interdictie instituita în favoarea vânzatorului – Municipiul Sibiu;
f. Cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului ( în lei la cursul euro stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii ), la valoarea adjudecata , la data semnarii contractului de vânzare - cumparare în fata notarului public.
g. - sa plateasca cheltuielile vânzarii : cheltuielile propriu-zise ale actului,
taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc.
h.- sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pâna la
încheierea contractului de vânzare-cumparare si cele care decurg dupa încheierea contractului de vânzare-cumparare.

Cap. VII. DISPOZITII FINALE

7.1.Drepturile si îndatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vânzare –cumparare.
7.2. Realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.
Solutiile prezentate o data cu depunerea optiunilor, în cazul adjudecarii licitatiei, nu reprezinta aprobarea acestora si nu exonereaza pe câstigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizatia de constructie, s.a.m.d.).
7.3. Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si
functionarea investitiilor privesc pe cumparator.
7.4.Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente
obtinerea acordului de la detinatorii acestora îl privesc pe cumparator.
7.5. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza în contractul de vînzare -cumparare.
7.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la
dispoziti solicitantului contra cost, în valoare de 5.000.000 lei.
7.7 Ofertantii la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie în suma de 10.000.000 lei
7.8. Transmiterea dreptului de proprietate opereaza în momentul încheierii contractului de vânzare -cumparare în forma autentica.
Partile se vor prezenta în termen de 10 zile dupa adjudecare la un birou notarial pentru încheierea în forma autentica a contractuluide vânzare-cumparare.
7.9. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia de participare la licitatie.
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a garantiei de participare.
Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
- au debite fata de Consiliul Local al Municipiului Sibiu,DGFP;
- sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;
7.10. Daca din diferite motive licitatia se amâna, se revoca sau se anuleaza, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti.
În acest caz ofertantilor li se va înapoia în termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si contravaloarea documentatiei de licitatie pe baza unei cereri scrise si înregistrare la Primaria Municipiului Sibiu.
Prin înscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera însusite de ofertant.
7.11. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia bancara necesara executarii acestor lucrari.
7.12 . Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la registratura Primariei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfasurarii licitatiei, iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta contestatiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora.

Viceprimar,
Director Economic,
Serv. Juridic,
Sef Serviciu Patrimoniu,


I. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Licitatia se va desfasura în data de ………………………, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3.
Înscrierea la licitatie se va face în perioada……………………….inclusiv, între orele 8,00 si 14,00 la sediul Primariei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr. 1-3.
În vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca :
- garantia de participare la licitatie, în suma de 10% din valoarea totala a terenului, calculata la pretul de pornire în contul RO22TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.
- caietul de sarcini aferent licitatiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei în suma de 5.000.000 lei în contul RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu
- Taxa de participare la licitatie 10.000.000.lei în contul RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu
Pretul de pornire la licitatie este de:
- 9,57 euro /mp + T.V.A., iar pasul de strigare va fi de 0,5 euro/mp .
Ofertantii vor depune la sediul Primariei Municipiului Sibiu doua plicuri închise si sigilate , unul exterior si unul interior care vor contine :
- plicul exterior va cupride plicul interior( care contine oferta de pret ) si urmatoarele documente :

- copie xerox dupa:
pentru persoane juridice
- act constitutiv al societatii (statut/ contract ), certificat de înregistrare fiscala, certificat de înregistrare la Registrul Comertului
- ultimul bilant contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestriala si ultima balanta de verificare
- dovada ca nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
Certificatele fiscale vor fi eliberate si de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse în forma originala
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a garantiei depuse.
pentru persoanele fizice
- actul de identitate
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a garantiei depuse.
- dovada ca nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
Certificatele fiscale vor fi eliberate si de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse în forma originala

NOTA : Secretarul comisiei de licitatie va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte , din care sa rezulte în mod expres ca ofertantul nu se afla în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
Referatul va fi semnat de catre cel care l-a redactat împreuna cu seful Serviciului juridic.II. DESFASURAREA LICITATIEI

Se începe licitatia parcurgând urmatoarele etape:

1- se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei, a caietului de sarcini si a documentatiei pentru licitatie
2- se verifica identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ cartii de identitate/ adeverintei
3- se trece la supralicitarea directa
4- supralicitarea continua pâna când nici un ofertant nu mai supraliciteaza
5- terenul se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai mare oferta, la a treia strigare consecutiva
6- Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va încheia un proces-verbal de adjudecare, în doua exemplare.
7- partile se vor prezenta în termen de 10 zile dupa adjudecare la un Birou Notarial, în vederea încheierii contractului în forma autentica, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL ……………… si a caietului de sarcini
În cazul în care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti 2 participanti , se asteapta o ora dupa care licitatia se amâna.
De asemenea, în cazul în care la data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei, este înscris un singur ofertant licitatia se amâna.
În ambele cazuri se va organiza o noua licitatie, cu respectarea prezentei metodologii, iar si daca la ora respectiva se prezinta numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia în conditiile prevazute în caietul de sarcini.
Contractul de vânzare-cumparare se va încheia în termen de maxim 10 zile , de la data adjudecarii. Nesemnarea de catre adjudecator a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garantiei de participare si disponibilizarea lotului de teren pentru o noua licitatie.
Pentru ofertantul care a adjudecat si a încheiat contractul de vânzare-cumparare garantia depusa pentru înscrierea la licitatie se va retine si va costitui avans din pretul de vânzare datorat de cumparator.
Nu se pot înscrie la licitatie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
Din taxa de participare la licitatie se suporta cheltuielile privind organizarea licitatiei (anunturi publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou)


PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola